Đắk Lắk: những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022

Nguyễn Đình Trung Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

Đồng chí Nguyễn Đình Trung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII tại Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh (Ảnh: Lê Thành).

Đồng chí Nguyễn Đình Trung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII tại Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh (Ảnh: Lê Thành).

Tổng sản phẩm xã hội hiện ước đạt 58.355 tỷ đồng, tăng 8,94% so với cùng kỳ năm 2021; huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt 35.735 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 1.500 triệu USD, tăng 30,3% so với cùng kỳ; GRDP đầu người ước đạt 56,7 triệu đồng; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 9.152 tỷ đồng, tăng 11,53% so với cùng kỳ; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,75%... Công nghiệp có bước phát triển mới, tiềm năng, lợi thế của địa phương về năng lượng tái tạo được quan tâm, phát triển nhanh. Nông nghiệp tăng trưởng cao, tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong ổn định kinh tế và đời sống nông thôn, tái cơ cấu nông nghiệp đang được triển khai theo hướng ứng dụng công nghệ cao, đổi mới tổ chức sản xuất theo hướng hợp tác, liên kết, thu hút mạnh doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất và chế biến. Đặc biệt, trong lĩnh vực nông nghiệp đã triển khai thành công xây dựng mã vùng trồng sầu riêng, xuất khẩu sầu riêng chính ngạch sang Trung Quốc; xuất khẩu chính ngạch mắc ca sang Nhật Bản.

Bên cạnh sự phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đạt nhiều kết quả tích cực, hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, tổ chức đầy đủ, nghiêm túc các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy bảo đảm chất lượng; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và Chuyên đề của Đảng bộ tỉnh trong năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc”; Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Đắk Lắk lần thứ IV - năm 2022; Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2 - năm 2022..., qua đó tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Công tác tổ chức, xây dựng Đảng được đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được kết quả quan trọng; tính đến ngày 29-12-2022, đã kết nạp 2.088 đảng viên mới, đạt 109,89% kế hoạch năm; 100% thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đều có chi bộ, “xóa” tình trạng “trắng” tổ chức đảng như trước đây. Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 1-12-2021 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn và đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Chỉ đạo triển khai rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031; ban hành nghị quyết về xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; triển khai công tác luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác lãnh đạo, quản lý và cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh giai đoạn 2022-2025..., bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, nguyên tắc, quy định. Công tác rà soát, thẩm định, thẩm tra, xác minh và kết luận tiêu chuẩn chính trị cán bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng chính trị, chuyên môn, thi đua khen thưởng tiếp tục được quan tâm thực hiện hiệu quả. Tổ chức thành công Kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức cơ quan đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Đắk Lắk năm 2021.

Công tác kiểm tra, giám sát được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện bảo đảm đúng quy định của Trung ương và Điều lệ Đảng. Trong năm 2022, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 861 tổ chức đảng, giám sát 476 tổ chức đảng và 2.833 đảng viên. Qua kiểm tra đã thi hành kỷ luật đối với 2 tổ chức đảng, giảm 50% và 203 đảng viên, giảm 16,12% so với năm 2021. UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 11 tổ chức đảng và 227 đảng viên, giảm 29,28%; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 530 tổ chức đảng và kiểm tra việc thi hành kỷ luật đảng đối với 172 tổ chức đảng; giám sát đối với 325 tổ chức đảng. Qua kiểm tra đã thi hành kỷ luật đối với 77 đảng viên...

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo thành lập, triển khai hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; ban hành Quy chế làm việc, chương trình công tác, phân công nhiệm vụ của thành viên Ban Chỉ đạo để kịp thời thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Ban hành Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022; các văn bản về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động nội chính tỉnh. Chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2021. Duy trì thực hiện chế độ định kỳ hằng tháng Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân bảo đảm quy định; tiếp nhận 1.025 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; đã xử lý 628 đơn, thư.

Công tác dân vận của hệ thống chính trị được quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực; thường xuyên, chủ động nắm tình hình và kịp thời tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, quan tâm giải quyết những vấn đề bức xúc, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã phát huy tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội, nhất là giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19; tổ chức tốt Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực triển khai các phong trào thi đua yêu nước gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh.

Trung tâm TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Trung tâm TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Công tác xây dựng chính quyền đạt được nhiều kết quả quan trọng, bộ máy chính quyền địa phương các cấp được củng cố, kiện toàn. HĐND tỉnh đã tổ chức thành công 9 kỳ họp, ban hành 83 nghị quyết; Thường trực HĐND tỉnh và các ban của HĐND đã tổ chức các cuộc giám sát, khảo sát đảm bảo theo kế hoạch; thực hiện tốt công tác tiếp công dân và tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân đảm bảo đầy đủ, đúng quy định. UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Kế hoạch phục hồi, phát triển kinh tế trong trạng thái bình thường mới; tập trung phát triển thương mại điện tử, kinh tế số và các mô hình kinh doanh mới dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số; tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính; rà soát, kiện toàn, sắp xếp hệ thống tổ chức các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc đạt kết quả tích cực, từng bước sắp xếp tinh gọn bộ máy và tinh giản biên chế đảm bảo theo theo kế hoạch.

Có thể khẳng định, trong năm 2022 Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã giành được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Bước sang năm 2023 - năm bản lề của kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, dự báo tình hình trong nước, trong tỉnh còn gặp những khó khăn, thách thức, nhưng với truyền thống cách mạng, ý chí kiên cường, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, quyết tâm chính trị cao; đổi mới, hành động quyết liệt, huy động tối đa mọi nguồn lực, nhất định vượt qua mọi khó khăn, thách thức, triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá, xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp - văn minh - bản sắc, xứng đáng vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên.


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất