TP. Hồ Chí Minh: Việc triển khai Dự án Vành đai 3 đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở
Dự án đường Vành đai 3 - đoạn qua TP. Hồ Chí Minh

Dự án đường Vành đai 3 (Ảnh minh họa).

Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh (sau đây viết tăt là dự án Vành đai 3) là một trong những dự án trọng điểm quốc gia được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 57/2022/QH15 ngày 16-6-2022, với yêu cầu cơ bản hoàn thành năm 2025 và đưa vào khai thác toàn bộ dự án năm 2026. Đây là dự án có tầm quan trọng đặc biệt trong việc kết ni hạ tng giao thông, thúc đẩy liên kết vùng, tạo không gian và động lực phát triển kinh tế - xã hội TP. Hồ Chí Minh và Vùng kinh tế trọng đim phía Nam. Xut phát từ ý nghĩa và tầm quan trọng của dự án, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu:

Việc triển khai dự án Vành đai 3 đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quc, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố phải nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tính cấp bách của dự án, nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ưu tiên bố trí nguồn lực nhm bảo đảm tiến độ, chất lượng dự án với quyết tâm chính trị cao nhất; coi trọng sự đồng thuận xã hội và lợi ích của người dân trong thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án.

Theo Chỉ thị, giao Ban Cán sự đảng UBND thành phố lãnh đạo UBND thành phố:

Triển khai kịp thời, nghiêm túc, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 15-8-2022 của Chính phủ về triển khai Nghị quyết số 57/2022/QH15 ngày 16-6-2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh.

Bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất, liên thông trong việc xây dựng kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện dự án và kế hoạch chi tiết triển khai các dự án thành phn trên địa bàn TP. H Chí Minh. Thực hiện nghiêm Quy chế phi hợp các địa phương có tuyến đường đi qua. Phát huy vai trò của Ban Ch đạo, Ban Ch huy dự án thành phố; thường xuyên tổ chức giao ban định kỳ để rà soát tiến độ, ch đạo giải quyết hoặc tham mưu giải quyết ngay những vấn đề phát sinh, các khó khăn, vướng mc do chủ đầu tư, các s, ngành, UBND TP. Thủ Đức các huyện liên quan kiến nghị, tuyệt đối không để xảy ra ách tắc bất cử khâu nào.

Thủ trưng các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan phát huy tinh thn trách nhiệm cao nht, chỉ đạo giải quyết nhanh hồ sơ, thủ tục liên quan đến dự án, tăng cường ng dụng khoa học - công nghệ trong qun lý, điều hành; thưng xuyên t chức tham vấn ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học trong quá trình qun lý, điều hành dự án.

Rà soát, bổ sung nhân sự các đơn vị liên quan trực tiếp đến quá trình triển khai thực hiện dự án để đáp ứng yêu cầu công việc, bo đm tiến độ; đ xut cơ chế khen thưởng thích đáng cho cán bộ tích cực, hoàn thành tt nhiệm vụ được giao; kịp thời thay thế, xử lý trách nhiệm của các t chức, cá nhân thiếu tinh thn trách nhiệm, giải quyết công việc chậm trễ làm ảnh hưng đến quá trình triển khai dự án.

Ch đạo giám đốc các sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì tham mưu UBND thành ph:

Các giải pháp bảo đảm nguồn vốn thực hiện dự án; bố trí đủ vốn, kịp thời, xuyên suốt theo yêu cầu tiến độ của dự án, đồng thời thực hiện giám sát đu tư theo đúng quy định pháp luật.

Chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ dự án; hướng dẫn UBND TP. Thủ Đức và các huyện liên quan thực hiện các thủ tục điều chnh kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất, lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án; rà soát các Đồ án quy hoạch có liên quan đến dự án Vành đai 3 để điều chnh (nếu có); điều chnh quy hoạch đô thị các khu vực lân cận Vành đai 3 nhằm tạo lợi thế khai thác quỹ đất.

Bố trí cán bộ có năng lực, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm cao theo dõi, phụ trách xuyên suốt trong quá trình thực hiện dự án Vành đai 3, gương mẫu trong giải quyết hồ sơ, điều hành công việc, không được để ách tắc, chậm trễ.

Giao Đảng đoàn HĐND thành phố lãnh đạo HĐND thành phố xem xét bo đảm cân đối b trí đ nguồn vốn từ ngân sách thành phố đ trin khai thực hiện dự án; đồng thời tăng cường công tác giám sát việc trin khai thực hiện dự án theo quy định.

Casb đồng chí lãnh đạo thành phố tại cuộc họp

Đồng chí Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh (đứng giữa) và các đồng chí lãnh đạo thành phố tại Hội nghị về triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai TP. Hồ Chí Minh.

Giao đồng chí Bí thư Thành ủy Thủ Đức và bí thư huyện ủy các huyện: Hóc Môn, Bình Chánh, Củ Chi:

Tập trung lãnh đạo, ch đạo, huy động hệ thống chính trị vào cuộc, tổ chức tuyên truyn, vận động nhân dân, nhất là các hộ dân trong khu vực Dự án hiu, đng thuận, chp hành tt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái đnh cư, bàn giao mặt bng cho dự án đúng tiến độ và không để lấn chiếm, tái lấn chiếm mặt bằng dự án. Kiện toàn, nâng cao năng lực Ban bồi thường gii phóng mặt bng (nếu cn thiết) để đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chuẩn bị đủ nguồn quỹ đất ở, nhà ở tái định cư tại địa bàn phục vụ cho công tác bồi thường, tái định cư đạt hiệu quả cao nhất.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát các Đồ án quy hoạch có liên quan đến dự án đường Vành đai 3 trên địa bàn để đề xuất cập nhật, điều chỉnh quy hoạch, nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện dự án; đồng thời phát huy lợi thế, tiềm năng các quỹ đất vùng phụ cận, tạo nguồn thu cho ngân sách.

Giao Ban Dân vận Thành y chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đng đoàn các tổ chức chính trị - xã hội thành phố lãnh đạo hệ thống dân vn, mặt trận, đoàn thể các địa phương liên quan tổ chức phi hợp đng b công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận với chính quyền triển khai thực hiện tt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bàn giao mặt bng cho dự án. Tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội, kịp thời phát hiện những điểm chưa phù hợp trong chính sách, phương án bồi thường giải phóng mặt bng cũng như trong quá trình triển khai thi công dự án đ kiến nghị giải quyết. Thường xuyên và kịp thời báo cáo tình hình nhân dân và dư luận xã hội cho Ban Ch đạo và Ban Thưng vụ Thành ủy.

Giao Ban Tuyên giáo Thành ủy ch đạo, định hướng các cơ quan báo chí thành phố tăng cường tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án; tiến độ triển khai thực hiện trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh; tuyên truyn, vận động ngưi dân đng thuận, tích cực quan tâm, ủng hộ dự án.

Giao Ban Tổ chức Thành ủy chù trì, phối hợp S Nội vụ cụ thể hóa Kết luận số I4-KL/TW ngày 22-9-2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung để tham mưu, đề xuất các cơ chế khuyến khích cán bộ, người đứng đầu các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư năng động, sáng tạo trong việc gii quyết nhanh hồ sơ, thủ tục liên quan đến dự án, chủ động tìm tòi, áp dụng những sáng kiến, giải pháp mang lại hiệu quả cho dự án Vành đai 3.

Giao đồng chí Bí thư Đảng ủy Công an thành phố phối hợp với các cơ quan nội chính chỉ đạo tổ chức theo dõi quá trình triển khai thực hiện dự án, kịp thời dự báo, phát hiện, tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo chấn chỉnh từ xa, từ sớm những vấn đề có nguy cơ thiếu sót, sai phạm (nếu có) để khắc phục và xử lý các sai phạm theo chức năng, thẩm quyền…

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất