Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia
Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính quốc gia.

Đơn vị sự nghiệp hạng đặc biệt
Theo đó, Học viện Hành chính quốc gia là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Nội vụ.

Học viện Hành chính quốc gia là đơn vị sự nghiệp hạng đặc biệt, là trung tâm quốc gia thực hiện các chức năng đào tạo, bồi dưỡng năng lực, kiến thức, kỹ năng về hành chính, về lãnh đạo, quản lý cho cán bộ, công chức, viên chức; đào tạo nguồn nhân lực; nghiên cứu khoa học hành chính; tham mưu và tư vấn cho Bộ Nội vụ trong lĩnh vực hành chính và quản lý nhà nước.

Học viện Hành chính quốc gia có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước, trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội và có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là National Academy of Public Administration, viết tắt là NAPA.

Nhiệm vụ, quyền hạn
Quyết định nêu rõ, Học viện Hành chính quốc gia (Học viện) có các nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ tổ chức thực hiện chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức về hành chính và quản lý nhà nước trên phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức theo quy định của pháp luật; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý, vị trí việc làm chuyên môn nghiệp vụ theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Học viện bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp sư phạm cho giảng viên quản lý nhà nước trong hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ quản trị, hành chính, quản lý nhà nước cho lãnh đạo, quản lý, cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị và các đối tượng trong doanh nghiệp nhà nước; tham gia nghiên cứu, điều tra, khảo sát, đánh giá nhu cầu, chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; nghiên cứu, đề xuất phương hướng đổi mới và nâng cao chất lượng bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu của quản lý nhà nước và nền công vụ; tổ chức tập huấn về nghiệp vụ quản lý đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và một số nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Học viện cũng đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ theo quy định của Luật Giáo dục đại học và pháp luật hiện hành; tổ chức biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo nhiệm vụ, quyền hạn được giao và theo sự phân công của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; xây dựng, ban hành và phát triển các chương trình, giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo đại học, sau đại học theo quy định của pháp luật…

Cơ cấu tổ chức
Về cơ cấu tổ chức, Học viện gồm 21 đơn vị:

1. Văn phòng.

2. Ban Tổ chức cán bộ.

3. Ban Kế hoạch - Tài chính.

4. Ban Hợp tác quốc tế.

5. Ban Quản lý bồi dưỡng.

6. Ban Quản lý đào tạo.

7. Khoa Hành chính học.

8. Khoa Nhà nước và Pháp luật.

9. Khoa Quản lý xã hội.

10. Khoa Quản lý kinh tế.

11. Khoa Quản trị nhân lực.

12. Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng.

13. Khoa Khoa học liên ngành.

14. Khoa Ngoại ngữ - Tin học.

15. Viện Nghiên cứu khoa học hành chính.

16. Tạp chí Quản lý nhà nước.

17. Trung tâm Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.

18. Trung tâm Công nghệ và Thư viện.

19. Phân viện Học viện Hành chính quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh.

20. Phân viện Học viện Hành chính quốc gia khu vực miền Trung.

21. Phân viện Học viện Hành chính quốc gia khu vực Tây Nguyên.

Ban Giám đốc Học viện gồm Giám đốc và không quá 4 Phó Giám đốc. Giám đốc Học viện do Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm sau khi có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ. Các Phó Giám đốc Học viện do Bộ trưởng Bộ Nội vụ bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Học viện.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất