Kế hoạch và Đề cương thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023

Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành Kế hoạch số 114-KH/BTCTW, ngày 21 tháng 4 năm 2023 “Thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, năm 2023". Tạp chí Xây dựng Đảng xin trân trọng giới thiệu toàn văn Kế hoạch.

Thông báo về tổ chức bồi dưỡng trung hạn năm 2023 theo Kết luận 39 của Bộ Chính trị

Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ (Ban Tổ chức Trung ương) vừa có Thông báo số 35-TB/CĐTBDCB, ngày 7-4-2023 về tổ chức bồi dưỡng trung hạn năm 2023 theo Kết luận 39 của Bộ Chính trị.

Công văn, biểu mẫu về báo cáo kết quả thi hành Điều lệ Đảng

Tạp chí Xây dựng Đảng đăng tải Công văn số 4819-CV/BTCTW, ngày 13 tháng 3 năm 2023 của Ban Tổ chức Trung ương về việc báo cáo kết quả thi hành Điều lệ Đảng. (Đề cương báo cáo và các phụ lục gửi kèm).

Kế hoạch và Đề cương thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022

Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành Kế hoạch số 58-KH/BTCTW, ngày 28-2-2022 "Thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022". Tạp chí Xây dựng Đảng xin giới thiệu toàn văn Kế hoạch số 58-KH/BTCTW, ngày 28-2-2022 kèm theo Đề cương thông tin, tuyên truyền chi tiết.

Thông báo về việc xử lý vi phạm nội quy và quy chế của kỳ thi

Thông báo của Hội đồng thi nâng ngạch công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2016 về việc xử lý vi phạm nội quy và quy chế của kỳ thi.

Triệu tập công chức tham dự kỳ thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2016

Ban Tổ chức Trung ương thông báo Công văn triệu tập công chức tham dự kỳ thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2016 (có file danh sách đính kèm).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất