Về việc triệu tập cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch cao cấp năm 2013

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG                           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

               BAN TỔ CHỨC

HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH TW                    Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2013

                            *

          Số  5558 - CV/BTCTW

       V/v triệu tập cán bộ, công chức

dự thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên chính

          lên ngạch cao cấp năm 2013

 

                               Kính gửi:      - Các tỉnh uỷ, thành uỷ,

                                                   - Các ban đảng, đảng ủy khối Trung ương,

                                                    - Cơ quan Trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và

                                                      các đoàn thể chính trị - xã hội,

Thực hiện Kế hoạch số 87-KH/BTCTW, ngày 16-5-2013 của Ban Tổ chức Trung ương về việc tổ chức thi nâng ngạch cán bộ, công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2013; Thông tư số 13/2010/TT-BNV, ngày 30-12-2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức theo Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, ngày 15-3-2010 của Chính phủ.

Căn cứ kết quả thẩm định hồ sơ cán bộ, công chức đăng ký dự thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp năm 2013, Hội đồng thi nâng ngạch cán bộ, công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2013 triệu tập cán bộ, công chức dự thi như sau:

I. Cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

1. Cán bộ, công chức dự thi có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Kế hoạch số 87-KH/BTCTW, ngày 16-5-2013 và Công văn số 5012-CV/BTCTW, ngày 05-7-2013 của Ban Tổ chức Trung ương.

2. Cán bộ, công chức chưa có bằng tốt nghiệp lý luận chính trị, chứng chỉ quản lý nhà nước, chứng chỉ bồi dưỡng công tác đảng, đoàn thể được vận dụng cho dự thi với điều kiện:

- Đến trước ngày 25-10-2013 đã đạt kết quả kỳ thi tốt nghiệp lý luận chính trị, quản lý nhà nước, bồi dưỡng công tác đảng, đoàn thể, đang trong thời gian chờ cấp bằng, chứng chỉ và được cơ sở đào tạo xác nhận bằng văn bản.

- Các trường hợp vận dụng nêu trên, nếu đạt kết quả thi theo quy định mà trước thời gian bổ nhiệm ngạch (dự kiến 31 tháng 12 năm 2013) nếu không có bằng tốt nghiệp lý luận chính trị, chứng chỉ quản lý nhà nước, chứng chỉ bồi dưỡng công tác đảng, đoàn thể thì không được công nhận kết quả thi.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị thông báo đến cán bộ, công chức đăng ký dự thi còn thiếu hồ sơ theo quy định (có danh sách kèm theo)(*) khẩn trương hoàn thiện.

II . Thời gian, địa điểm và lệ phí thi

1. Thời gian

- Chiều ngày  28-10-2013:  tập trung cán bộ, công chức dự thi;

- Sáng ngày 29-10-2013: khai mạc và hướng dẫn quy chế thi;

- Từ ngày 30-10 đến ngày 10-11-2013: thi tập trung các môn (viết đề án; kiến thức chung; ngoại ngữ; bảo vệ đề án và tin học).

2. Địa điểm thi

Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh (số 145 đường Nguyễn Phong Sắc, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) ([1]).

3. Kinh phí

Mức thu lệ phí thi: 1.200.000 đ/người (thực hiện theo Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV, ngày 20-10-2010 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức).

III. Yêu cầu đối với cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức dự thi 

1. Đối với cơ quan, đơn vị:

- Cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thông báo đến cán bộ, công chức đủ điều kiện tham dự kỳ thi (có danh sách kèm theo)(*).

- Có quyết định cử trưởng đoàn bằng văn bản (giao trách nhiệm quản lý đoàn, thay mặt đoàn đề xuất, kiến nghị các nội dung liên quan đến kỳ thi với Hội đồng thi và Ban Tổ chức lớp học).

2. Đối với cán bộ, công chức dự thi:

- Danh sách cán bộ, công chức dự thi, lịch thi và văn bản giải đáp các thắc mắc, kiến nghị của cá nhân, đơn vị, … được đăng trên Website Tạp chí Xây dựng Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, địa chỉ: www.xaydungdang.org.vn (mục Văn kiện-Tư liệu).

- Cán bộ, công chức có tên trong danh sách triệu tập thi tại Công văn này, có trách nhiệm nghiên cứu, tham khảo cách viết đề án theo quy định đối với các nhóm đề án đã đăng trên Website Tạp chí Xây dựng Đảng; đồng thời đăng ký danh sách theo một trong 9 nhóm đề án này để làm căn cứ cho việc bốc thăm khi viết và bảo vệ đề án.

Danh sách cán bộ, công chức đăng ký viết, bảo vệ đề án (theo một trong 9 nhóm đề án đã đăng trên Website Tạp chí Xây dựng Đảng) được gửi qua hộp thư điện tử btctw.cs@gmail.com và bằng văn bản về Ban Tổ chức Trung ương (qua Vụ Chính sách cán bộ), chậm nhất ngày 15-10-2013.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức dự thi phản ánh về Ban Tổ chức Trung ương (qua Vụ Chính sách cán bộ: đồng chí Nguyễn Xuân Sùng, điện thoại 08045077, 0912417048 hoặc đồng chí Đỗ Phương Đông, điện thoại 08045522, 0912666565).

                                                          

                                                                       K/T TRƯỞNG BAN

                                                                       PHÓ TRƯỞNG BAN

                                                                        CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI

                                                                                    Nguyễn Văn Quynh

Nơi nhận:                                                                                            (Đã ký)                     

- Như trên;

- Lãnh đạo Ban;

- Thành viên trong Hội đồng;

- Tạp chí Xây dựng Đảng;

- Văn phòng Ban, Phòng Tài vụ;

- Lưu VP, Vụ CSCB (4 bản).[1] Liên hệ phòng nghỉ: trong giờ hành chính, điện thoại: 0437915826; ngoài giờ hành chính, đồng chí Đoàn Thị Ngọc Thủy, điện thoại: 0946862968.


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất