BHXH Việt Nam và Hội Nông dân Việt Nam ký Quy chế phối hợp giai đoạn 2022-2025
Lễ ký Quy chế phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2022-2025
Tại buổi lễ, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh nhấn mạnh về vai trò trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội của chính sách BHXH, BHYT; đồng thời thông tin những kết quả ấn tượng trong thực hiện các chính sách này thời gian qua với diện bao phủ BHXH, BHYT ngày càng tăng cao, đặc biệt là BHXH tự nguyện với sự tăng trưởng đột phá. Đánh giá cao vai trò của TW Hội Nông dân Việt Nam, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chia sẻ: “Với ưu thế là cơ quan đoàn thể chính trị - xã hội của giai cấp nông dân do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo và là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; TW Hội Nông dân Việt Nam là tập hợp đoàn kết của các chi bộ, đảng viên và đông đảo người nông dân trên toàn quốc, có vai trò đặc biệt trong và là lực lượng tin cậy trong khối liên minh vững chắc “công, nông, trí”, đảm bảo thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn, giữ vững quốc phòng, an ninh, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh.

Trong 5 năm (giai đoạn 2016-2020), có 35 tỉnh, thành Hội đã xây dựng được 2.677 đại lý thu BHXH, BHYT, tuyên truyền, vận động được 121.741 người tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng ¼ số người tham gia BHXH tự nguyện cả nước và 28.824.738 người tham gia BHYT. TW Hội Nông dân Việt Nam và BHXH Việt Nam các cấp đã phối hợp thực hiện được tổng số 96.699 hội nghị tập huấn, tư vấn, đối thoại, hội thảo, hội thi, cuộc tuyên truyền về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT với tổng số 6.184.644 lượt người tham dự. Bên cạnh đó, Hội Nông dân các cấp còn tuyên truyền lồng ghép trong 382.670 buổi sinh hoạt cho 15.024.090 người; tuyên truyền 24.623 tin, bài trên hệ thống truyền thông của tỉnh và 41.502 tin, bài trên hệ thống thông tin của Hội; cung cấp 1.840.486 các loại tài liệu truyền thông các loại như tờ rơi, tờ gấp, cẩm nang... Đến nay, các cấp Hội đã xây dựng được 7.506 mô hình “BHXH, BHYT toàn dân” với  2.226.972 người tham dự; xây dựng được 2.677 đại lý thu BHXH, BHYT.

Đánh giá kết quả đạt được qua 5 năm triển khai thực hiện Chương trình phối hợp lãnh đạo 2 cơ quan nhận định công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đã đạt nhiều kết quả quan trọng và thiết thực. Các cấp Hội đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH Việt Nam cùng cấp triển khai hiệu quả nhiều hoạt động dưới nhiều hình thức đa dạng, qua đó đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống Hội, góp phần tích cực vào việc nâng cao nhận thức của nhân dân nói chung và cán bộ, hội viên, nông dân nói riêng về các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về BHXH, BHYT. Với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đã và đang tạo ra sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cán bộ Hội các cấp về vai trò, trách nhiệm cũng như mục đích, ý nghĩa của việc tham gia BHXH, BHYT. Đồng thời, lan tỏa sâu rộng trong hội viên, nông dân về giá trị nhân văn, ưu việt của chính sách BHXH, BHYT, góp phần tạo nên niềm tin sâu sắc trong toàn xã hội về các chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước. Việc thực hiện Chương trình phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Hội Nông dân Việt Nam thời gian qua đã được tiến hành chủ động, kịp thời theo đúng kế hoạch, nội dung, hình thức mà các bên thỏa thuận; đã giúp hai cơ quan xây dựng được mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, qua đó nâng cao nhận thức của hội viên, nông dân về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT nói chung và BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình nói riêng, góp phần tạo sự đồng thuận trong việc tổ chức, thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHTN, BHYT trên toàn quốc.

Vì vậy, phát huy kết quả đạt được, lãnh đạo 2 cơ quan đã quyết định ký kết quy chế phối hợp mới trong giai đoạn tới. Qua đó xác định, tiếp tục tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa BHXH Việt Nam và TW Hội Nông dân Việt Nam trong công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT. Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2022-2025 giữa hai cơ quan được xây dựng nhằm cụ thể hoá quan điểm của Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới… Việc triển khai đầy đủ các nội dung phối hợp sẽ giúp hội viên, nông dân và Nhân dân có thể hiểu hơn về quyền lợi, giá trị và lợi ích của chính sách BHXH, BHYT; tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện các chính sách này, tạo sự đồng thuận nhằm sớm hoàn thiện mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân và đảm bảo tốt mọi quyền lợi an sinh cho Nhân dân.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất