Công bố quyết định thành lập Bảo hiểm xã hội TP. Thủ Đức
Thừa ủy quyền của Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu (đầu tiên, bên phải) trao Quyết định thành lập Bảo hiểm xã hội TP. Thủ Đức cho đồng chí Trần Dũng Hà, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh trực tiếp phụ trách Bảo hiểm xã hội TP. Thủ Đức.
Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu đã công bố Quyết định số 128/QĐ-BHXH ngày 22-1-2021 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thành lập Bảo hiểm xã hội TP. Thủ Đức trực thuộc Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1-2-2021.

Quyết định nêu rõ, căn cứ Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14 ngày 9-12-2020 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP. Thủ Đức thuộc TP. Hồ Chí Minh; Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ngày 4-8-2020 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam quyết định thành lập Bảo hiểm xã hội TP. Thủ Đức trên cơ sở sáp nhập Bảo hiểm xã hội Quận 2, Bảo hiểm xã hội Quận 9 và Bảo hiểm xã hội quận Thủ Đức.

Bảo hiểm xã hội TP. Thủ Đức có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng, trụ sở đặt tại TP. Thủ Đức.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội TP. Thủ Đức thực hiện theo quy định tại Quyết định số 969/QĐ-BHXH ngày 29-7-2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Theo đó, Bảo hiểm xã hội TP. Thủ Đức có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn Thủ Đức theo quy định.

Với chức năng này, Bảo hiểm xã hội TP. Thủ Đức sẽ triển khai các mảng công tác như: Xây dựng trình Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh kế hoạch phát triển Bảo hiểm xã hội TP. Thủ Đức dài hạn, ngắn hạn và chương trình công tác hằng năm, tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình sau khi được phê duyệt; thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người tham gia; khai thác, đăng ký, quản lý các đối tượng tham gia và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…

Phát biểu tại buổi công bố, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Trần Đình Liệu tin tưởng rằng, thời gian tới, Bảo hiểm xã hội TP. Thủ Đức sẽ nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh nói chung và TP. Thủ Đức nói riêng; sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể để tổ chức, thực hiện hiệu quả chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn.

Để Bảo hiểm xã hội TP. Thủ Đức nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu yêu cầu Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh tiếp tục chỉ đạo hoàn tất công tác sắp xếp, bàn giao theo quy định để Bảo hiểm xã hội TP. Thủ Đức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; đồng thời đảm bảo giải quyết chi trả chế độ chu đáo, an toàn, kịp thời tới người hưởng, tránh làm gián đoạn ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.

Đặc biệt, Bảo hiểm xã hội TP. Thủ Đức cần tăng cường tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, góp phần cùng Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh và toàn Ngành thực hiện thắng lợi chỉ tiêu phát triển đối tượng.

Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu đề nghị, các công chức, viên chức và người lao động thuộc Bảo hiểm xã hội TP. Thủ Đức quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao gắn với phương châm hành động của Ngành năm 2021 là "Kỷ cương, đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả".

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất