Cán bộ, đảng viên Cục Hải quan Hà Tĩnh học và làm theo Bác
     

Tiết mục dự thi của Đảng bộ Cục Hải quan Hà Tĩnh tại Chung kết hội thi Tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hà Tĩnh tổ chức, tháng 6-2017.


Đảng ủy đã chỉ đạo thành lập Tổ giúp việc cho Ban Thường vụ Đảng ủy trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05, đồng thời xây dựng quy chế hoạt động của Tổ giúp việc với chức năng, nhiệm vụ: nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các chủ trương, biện pháp tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 phù hợp với đặc điểm,tình hình của đơn vị; theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Cục…

Hằng năm, Đảng ủy Cục đều ban hành kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chỉ đạo các chi bộ đưa việc học tạp và làm theo Bác thành nền nếp, là một nội dung sinh hoạt thường kỳ của các chi bộ. Gắn việc học tập và làm theo lời Bác với các phong trào, các cuộc vận động lớn của Trung ương, của Tỉnh và gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, của đơn vị như: “Chung tay xây dựng nông thôn mới”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “Đoàn kết - Kỷ cương - Phát triển”; “Quyết tâm triển khai thành công hệ thống thông quan hàng hóa tự động VNACCS/VCIS”, “Quyết liệt thực hiện các biện pháp tăng thu ngân sách và tiết kiệm chi phí quản lý hành chính”..., tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà, góp phần tích cực cải cách hành chính, hiện đại hóa ngành Hải quan.

Việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo chủ đề xuyên suốt toàn khóa cũng như chuyên đề hàng năm được thực hiện nghiêm túc, có sự đổi mới về phương thức triển khai. Việc tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng: trong các buổi chào cờ đầu tháng, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể, gắn liền với thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của Đảng, của dân tộc... Trên trang web của Cục đã thành lập một chuyên mục riêng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để đăng tải những bài viết, mẩu chuyện nhằm tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, tạo sự lan toả trong cán bộ, đảng viên.

Trong những năm qua, Đảng ủy Cục đã tổ chức thực hiện có hiệu quả việc học tập các chuyên đề như: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng tư giản dị” (2012). “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao tinh thần trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” (2013); “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” (2014); “Học tập và làm theo tấm gươnng đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bộ với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” (2015); Các Chi bộ chủ động đăng ký lựa chọn một chuyên đề đã triển khai từ năm 2012 đến năm 2015 phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị để tổ chức sinh hoạt thảo luận theo chủ đề, ít nhất 1 quý/lần (2016). Sau học tập, nghiên cứu các chuyên đề, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức tự liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu, đăng ký việc “làm theo” gắn với việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nội quy, quy chế của Ngành, quy định về những điều đảng viên không được làm và quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Việc tổ chức học tập, quán triệt các chuyên đề được Đảng ủy, chi bộ trực thuộc thực hiện nghiêm tuc, đông đảo cán bộ, đảng viên quần chúng đã tham gia học tập với tinh thần tự giác, có trách nhiệm cao.

Việc rà soát, bổ sung, xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được Đảng ủy Cục quan tâm thực hiện. Đến nay, 100% các chi bộ trực thuộc, đơn vị thuộc và trực thuộc đã thực hiện niêm yết công khai tại cơ quan, công sở về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên và công chức Ngành Hải quan (theo quy định tại Quyết định số 557/QĐ-TCHQ ngày 18-2-2013 của Tổng cục Hải quan về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, hợp đồng lao động trong ngành Hải quan); Tuyên ngôn phục vụ khách hàng Ngành Hải quan (theo Quyết định số 225/QĐ-TCHQ ngày 9-1-2011, Quyết định số 952/QĐ-TCHQ ngày 3-4-2015 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Tuyên ngôn phục vụ khách hàng). Việc thực hiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức được đưa vào tiêu chí đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên, công chức và xét khen thưởng cuối năm.

Đảng ủy Cục đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động phong trào tự giác đi đầu, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp trong việc học tập và làm theo Bác, trong đó chú trong thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chấp hành nghiêm chỉnh giờ giấc làm việc; sử dụng tài sản công đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích; nghiêm túc tự phê bình và phê bình theo tinh thần các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ, trách nhiệm với nhiệm vụ được giao; lối sống trong sáng, lành mạnh, giản dị, chan hòa với quần chúng nhân dân. Qua đó, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong việc “làm theo” Bác ở các đơn vị, điển hình như: Chi bộ Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng đã lồng ghép việc học tập và làm theo Bác với phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của ngành, của đất nước. Hằng tháng, Chi bộ tổ chức sinh hoạt, kiểm điểm những việc làm được và chưa làm được, tập trung giải quyết các sai sót trong các khâu của quy trình nghiệp vụ, các vướng mắc của người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là đối với dự án Khu Liên hợp thép và cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh. 

Chi bộ Nghiệp vụ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị bằng cách chọn những vấn đề trọng tâm, nổi cộm để tập trung tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết. Trong những năm qua, cán bộ, cấp ủy chi bộ luôn chủ động nắm bắt những tâm tư nguyện vọng và giải quyết tốt những vấn đề về tư tưởng cho cán bộ, công chức, đồng thời làm tốt công tác nắm tình hình, tổng hợp và tham mưu kịp thời giải quyết những vấn đề nổi lên như gian lận qua hoàn thuế giá trị gia tăng... Chi bộ Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo với mô hình làm tốt công tác tuyên truyền vào các buổi chào cờ đầu tháng tại trụ sở Chi cục.

Việc triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 03-CT/TW và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Cục Hải quan Hà Tĩnh, góp phần vào sự phát triển của tỉnh nhà. 6 tháng đầu năm 2017, Cục đã thu ngân sách 884 tỷ đồng, đạt 57% so với chỉ tiêu của HĐND tỉnh giao, tăng 15% so với năm 2016. Toàn Cục đã thực hiện 6 cuộc kiểm tra sau thông quan, thu nộp ngân sách gần 1,2 tỷ đồng (đạt 79,8% chỉ tiêu được giao, vượt số thu so cùng thời điểm 2016). Qua kiểm tra, đã phát hiện 1 doanh nghiệp vi phạm pháp luật. Thường xuyên tổ chức và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, vận động quần chúng nhân dân, tổ chức, cá nhân, đặc biệt là cư dân tại khu vực biên giới cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo, các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn có ý thức trách nhiệm trong việc đấu tranh, phòng chống các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và phòng chống tội phạm ma túy. 6 tháng đầu năm 2017, Cục đã xử lý 100 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới với số tiền xử phạt hơn 1,5 tỷ đồng.

Ghi nhận những kết quả đạt được, Cục Hải quan Hà Tĩnh vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì và nhiều bằng khen, giấy khen của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Hải quan, UBND tỉnh Hà Tĩnh. Nhiều năm liền, Đảng bộ Cục được công nhận là tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất