Đảng bộ Agribank đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
Đảng ủy Agribank tổ chức Hội nghị “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2023.

Đảng ủy Agribank tổ chức Hội nghị “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2023.

Đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được của giai đoạn 2016-2021, sau khi Kết luận số 01-KL/TW được Bộ Chính trị ban hành, công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được Đảng bộ Agribank thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, bài bản. BCH Đảng bộ, BTV Đảng ủy, trực tiếp là đồng chí bí thư đã lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai nhiệm vụ quan trọng này trong toàn Đảng bộ và hệ thống. Bám sát các nội dung trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Agribank lần thứ X, Đảng ủy Agribank đã ban hành Kế hoạch số 46-KH/ĐU-NHNo về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ. Đồng thời, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tới các cấp ủy đảng, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội, tập trung triển khai thực hiện, qua đó đã tạo thống nhất cao về nhận thức và hành động, với nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo, tạo đột phá phù hợp điều kiện thực tiễn của toàn hệ thống Agribank.

Đảng ủy Agribank xây dựng Kế hoạch và tổ chức hội nghị học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và chuyên đề hằng năm phù hợp chủ đề, định hướng công tác năm gắn với việc thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW để triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động. Trong đó, đặt trọng tâm việc chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc; hoàn thiện cơ chế quản trị, điều hành; thay đổi quy trình, thủ tục giao dịch nhằm đơn giản về thủ tục, nhanh chóng trong giao dịch bảo đảm an toàn và hiệu quả; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc. Các tổ chức đảng trực thuộc đã xây dựng kế hoạch và tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hằng năm với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.  

Cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Agribank tham dự học tập, quán triệt kết luận, chỉ thị, kế hoạch chuyên đề toàn khóa và hằng năm đầy đủ, nghiêm túc, tiếp thu sâu sắc nội dung chuyên đề, qua đó tạo chuyển biến rõ nét, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị, ý nghĩa to lớn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển Agribank bền vững.

BCH Đảng bộ Agribank nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xác định việc học tập và làm theo Bác là một nội dung quan trọng nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Đảng ủy Agribank thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội III Đảng bộ Khối, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Agribank lần thứ X, trọng tâm là 7 nghị quyết chuyên đề, nghị quyết nhiệm vụ công tác hằng năm; tiếp tục chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Kết hợp học tập, làm theo và nêu gương

Đảng ủy Agribank quán triệt tinh thần: Học tập, làm theo và nêu gương là ba nội dung cốt lõi, trọng tâm trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Kế hoạch số 46-KH/ĐU-NHNo gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giải quyết hiệu quả, kịp thời các vấn đề trọng tâm, bức xúc trong đơn vị; thực hiện đồng bộ giữa “xây” và “chống”, trong đó, “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách; “xây” là tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước; động viên cán bộ, đảng viên, người lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, “chống” là đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; phê phán, xử lý nghiêm những việc làm sai trái, thiếu trách nhiệm; kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Nâng cao tính cảnh tỉnh, răn đe đối với những tư tưởng, biểu hiện tiêu cực, đồng thời khuyến khích, cổ vũ cán bộ, đảng viên suy nghĩ, hành động vì lợi ích chung, vì niềm tin của khách hàng và nhân dân. 

Đảng ủy  Agribank và  BTV Đoàn Thanh niên Agribank thực hiện nghi lễ nhấn nút phát động phong trào thi đua “Thanh niên học tập theo Bác”.

Đảng ủy Agribank và BTV Đoàn Thanh niên Agribank thực hiện nghi lễ nhấn nút phát động phong trào thi đua “Thanh niên học tập theo Bác”.

Các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ thực hiện nghiêm túc việc quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW; Quy định số 37-QÐ/TW về những điều đảng viên không được làm; 100% cán bộ, đảng viên đã nghiêm túc xây dựng kế hoạch, cam kết học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị và có tính khả thi cao, đồng thời lấy hiệu quả việc thực hiện cam kết và kế hoạch làm theo Bác là căn cứ để đánh giá kết quả phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng của tập thể, cá nhân.

Các đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị các cấp, cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, phát huy vai trò gương mẫu, nói đi đôi với làm trong việc xây dựng, tu dưỡng và rèn luyện đạo đức, tác phong; thực hiện nghiêm túc nội quy lao động, văn hóa doanh nghiệp, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực “vừa hồng”, “vừa chuyên” gắn với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, trau dồi đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ... 

Những nỗ lực của Đảng bộ Agribank trong việc đẩy mạnh rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong giao dịch trong cán bộ, đảng viên và người lao động đã đem lại những kết quả tốt đẹp. Trong thời gian qua, phong cách, tác phong giao dịch và đạo đức của cán bộ Agribank đã được khách hàng ghi nhận. Khách hàng đến và gắn bó với Agribank không chỉ bởi sản phẩm dịch vụ chất lượng tốt và phù hợp mà còn bởi từ phẩm chất của cán bộ Agribank, từ năm 2020 đến năm 2023, toàn hệ thống Agribank đã trả lại tiền thừa cho khách hàng với 109.268 món/tổng số tiền 382,8 tỷ đồng. Những tấm gương về trả lại tiền thừa cho khách hàng luôn được nhân rộng trong hệ thống Agribank, niềm tin yêu của khách hàng đối với Agribank được gia tăng và củng cố.

Dấu ấn từ các phong trào thi đua 

Thấm nhuần quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về ý nghĩa của Thi đua để mọi người đều làm việc tốt hơn, nhiều hơn, “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban điều hành luôn quan tâm, chỉ đạo triển khai hiệu quả các phong trào thi đua với nhiều hình thức sáng tạo, phong phú, bám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị gắn với học tập và làm theo Bác, được xây dựng riêng biệt đến từng mảng nghiệp vụ mang đến sức mạnh, dấu ấn mới và bứt phá mới trong hoạt động của Agribank, cụ thể như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Năng suất, chất lượng, hiệu quả”; phong trào thi đua “Thanh niên học tập theo Bác”; “Tuổi trẻ xung kích, tình nguyện”; “Agribank vì cộng đồng”; phong trào “Agribank Vì tương lai xanh”, “Agribank Sports - Sức khỏe cho ban - Sức mạnh cho chúng ta”; “Tiếp sức mùa thu”; “Cùng em đến trường”…

Đảng ủy - Hội đồng thành viên - Ban điều hành Agribank biểu dương các “Nữ quản lý tiêu biểu, cán bộ nữ có thành tích xuất sắc” giai đoạn 2019 - 2022.

Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban điều hành Agribank biểu dương các “Nữ quản lý tiêu biểu, cán bộ nữ có thành tích xuất sắc” giai đoạn 2019 - 2022.

Cùng với đó là hàng loạt các cuộc thi đua theo chuyên đề gắn liền với công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ kinh doanh hằng năm: Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng của Đảng, Cuộc thi viết về công tác xây dựng Đảng trong hệ thống Agribank lần thứ nhất - năm 2023. Các cuộc thi về công tác chuyên môn: Tăng trưởng quy mô bền vững, phát triển hoạt động ngân hàng thanh toán, nâng cao năng suất lao động, Cuộc thi tìm kiếm ý tưởng về chuyển đổi số, sáng kiến khoa học, ứng dụng trong hoạt động kinh doanh của Agribank, các chương trình thi đua thường niên như Chương trình thi đua nội bộ Ngôi sao Agribank E-Mobile Banking; Chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip; Thi đua phát triển thẻ JCB; Thi đua phát triển thẻ Lộc Việt; Cán bộ giỏi nghiệp vụ phát triển sản phẩm dịch vụ; Cán bộ tín dụng giỏi… 

Bên cạnh đó, Agribank chú trọng đẩy mạnh các hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ cho cán bộ nhân viên như Cuộc thi ảnh “Nét đẹp Ngân hàng”, “Nơi ấy là hậu phương”, Hội thao toàn ngành Ngân hàng, Đại hội Thể dục thể thao, Hội diễn nghệ thuật quần chúng toàn hệ thống đã trở thành “sân chơi” quen thuộc, đa sắc màu đối với người lao động. Mỗi cuộc thi không chỉ góp phần khẳng định dấu ấn văn hóa đặc trưng của Agribank mà đó còn là dịp để các cán bộ nhân viên trên toàn hệ thống giao lưu, kết nối, rút ngắn khoảng cách về địa lý, tạo động lực để cán bộ nhân viên cùng chung sức đồng lòng, gắn kết và thúc đẩy làn sóng thi đua kinh doanh sôi nổi trên toàn hệ thống, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh. Thông qua các phong trào thi đua, cuộc thi đã tạo động lực cho các tập thể, cá nhân tích cực, chủ động, sáng tạo trong lao động, hăng hái thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc, toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ kinh doanh hằng năm. 

Công tác biểu dương, khen thưởng đã được Đảng ủy Agribank chú trọng, chỉ đạo triển khai bài bản, nền nếp, hiệu quả, tạo sức lan tỏa; kịp thời ghi nhận, tôn vinh những mô hình mới, cách làm hay, hành động đẹp trong toàn Đảng bộ và hệ thống. Ngày 13-4-2021, Đảng ủy Agribank đã biểu dương, khen thưởng đối với 9 tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; nhân dịp kỷ niệm 35 năm thành lập, Agribank đã tuyên dương 35 gương Thanh niên Agribank tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2019 - 2022. Ngày 2-3-2023, Công đoàn Agribank biểu dương 215 nữ quản lý tiêu biểu giai đoạn 2019 - 2022 có thành tích xuất sắc trong phong trào “Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà”…

Đặc biệt, ngay từ những ngày đầu năm 2024, Đảng ủy Agribank đã ban hành Kế hoạch số 48-KH/ĐU-NHNo ngày 18-1-2024 về biên soạn và xuất bản cuốn sách “Agribank - Ngàn hoa dâng Bác”. Việc biên soạn và xuất bản cuốn sách sẽ kịp thời biểu dương, ghi nhận những tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các cấp ủy, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội, qua đó góp phần nhân rộng cách làm hay, mô hình mới, những tấm gương người tốt, việc tốt trong toàn hệ thống; khơi dậy, cổ vũ tinh thần đoàn kết, tạo sức mạnh tổng hợp, “nguồn sức mạnh nội sinh” góp phần hoàn thành xuất sắc công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ chính trị tạo nền tảng, cơ sở để Agribank phát triển ổn định, bền vững thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội Đảng bộ Agribank lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. 

Đảng ủy Agribank xác định đây là việc làm quan trọng, cần thiết có ý nghĩa chính trị sâu sắc, nhằm “lấy gương người tốt, việc tốt hàng ngày để giáo dục lẫn nhau”, giúp mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động “tự soi”, “tự sửa” trong việc thực thi nhiệm vụ được giao trên mỗi vị trí công tác; tạo nên phong trào hành động chung trong toàn Agribank - nói và làm theo gương Bác; là một trong những giải pháp đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ Agribank ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tạo điểm nhấn trong công tác tuyên truyền

Trong công tác tuyên truyền, Đảng ủy Agribank đã chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, nhất là cho thế hệ trẻ với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực, sinh động trên các phương tiện thông tin đại chúng, internet và mạng xã hội, kênh truyền thông nội bộ của Agribank (Website, tờ thông tin, Bản tin hình Agribank News, các trang mạng xã hội của Agribank...), đặc biệt là việc phát hành các Bản tin nội bộ, các thiết kế dưới dạng infographic, long-form được xem là kênh truyền tải mới, nhanh, hấp dẫn trong việc tuyên tuyền các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Đảng ủy Khối, Đảng ủy Agribank về công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị, các sự kiện nổi bật của Agribank...

Đảng uỷ Agribank đạt Giải tác phẩm xuất sắc về tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng tại Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII - năm 2023.

Đảng uỷ Agribank đạt Giải tác phẩm xuất sắc về tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng tại Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII - năm 2023.

Đảng ủy Agribank đã chỉ đạo và triển khai chuyên mục học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên Website Agribank; thực hiện đăng tải các bài viết về những tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các cấp ủy, đơn vị, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Agribank. Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng trong năm, chỉ đạo triển khai các chương trình sinh hoạt chính trị, tư tưởng; thảo luận nội dung chuyên đề và các chương trình về nguồn nhằm giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên. 

Công đoàn, Đoàn Thanh niên phát huy vai trò gắn kết của các tổ chức chính trị-xã hội, không ngừng tăng cường thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên và đoàn viên, người lao động toàn hệ thống; ban hành các chương trình, kế hoạch, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các công đoàn, chi đoàn cơ sở tổ chức phát động các phong trào thi đua; tổ chức các hoạt động tập thể thu hút đoàn viên, người lao động tham gia, góp phần xây dựng văn hóa Agribank, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội theo hướng trọng tâm, thực chất và hiệu quả, thực hiện đúng vai trò chủ thể trong giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị; chú trọng giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và nêu gương của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ, đảng viên Agribank.

Việc hưởng ứng tham gia Giải Búa liềm vàng toàn quốc, Giải Búa Liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương hằng năm được Ban Thường vụ Đảng ủy hết sức quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo ban hành văn bản phát động đến các tổ chức đảng, cán bộ đảng viên, người lao động hưởng ứng tham gia và đã thu được kết quả tốt đẹp (tại các mùa Giải Búa Liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương, Agribank đã giành được 1 giải Khuyến khích năm 2020, 1 giải Nhì và 1 giải Khuyến khích năm 2021). Đặc biệt năm 2023, lần đầu tiên Đảng ủy Agriabank tổ chức Cuộc thi viết về công tác xây dựng Đảng trong hệ thống Agribank lần thứ I - năm 2023, Cuộc thi đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thu hút sự tham gia hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên và người lao động. Ban tổ chức Cuộc thi đã nhận được 1.565 bài tham dự thi (trong đó có 122 bài viết về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh) của 205/225 tổ chức đảng trực thuộc.

Ban Tổ chức Cuộc thi đã trao giấy chứng nhận cho 28 tác phẩm xuất sắc; tặng giấy khen cho 11 tập thể đoạt Giải và lựa chọn 14 bài gửi tham dự Cuộc thi Búa Liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2023 và Giải Búa Liềm vàng toàn quốc lần thứ VIII - năm 2023. Kết quả, Đảng uỷ Agribank đoạt 1 Giải tác phẩm xuất sắc về tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng Giải Búa Liềm vàng lần thứ VIII - năm 2023; 1 giải Nhất và 1 giải Ba Giải Búa Liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương. Đảng ủy Agribank được khen thưởng là 1 trong 5 Đảng bộ có thành tích xuất sắc tiêu biểu tham gia Giải Búa Liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2023.

Công tác đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và nắm bắt thông tin, dư luận xã hội đã được triển khai quyết liệt, đồng bộ, kịp thời đa dạng về nội dung, hình thức qua đó đã góp phần hỗ trợ Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban điều hành kịp thời có những biện pháp cụ thể trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, định hướng Dư luận xã hội và tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên, người lao động Agribank. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW, Kế hoạch số 46 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Kết luận số 21-KL/TW, khóa XIII được được đưa vào Chương trình Kiểm tra giám sát hằng năm của Ban Chấp hành, Cơ quan Uỷ ban kiểm tra, Chương trình giám sát chuyên đề của Ban Tuyên giáo. Các cuộc kiểm tra, giám sát khi kết luận đảm bảo khách quan, chính xác, chỉ rõ khuyết điểm, sai phạm của đảng viên và tổ chức đảng, từ đó đã có tác dụng ngăn ngừa, giáo dục cán bộ, đảng viên giữ gìn kỷ luật, kỷ cương và sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng, góp phần thực hiện nhiệm vụ xây dựng và chỉnh đốn Đảng của Đảng bộ Agribank.

Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp 

Những kết quả đạt được bước đầu trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 46 của Đảng ủy Agribank đã góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Agribank, kinh doanh tăng trưởng ổn định, các chỉ tiêu chính đều đạt và vượt kế hoạch, bảo đảm đời sống, thu nhập cho 40 nghìn người lao động; hoạt động an toàn thông suốt; đóng vai trò quan trọng của NHTM Nhà nước lớn trong thực thi các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần ổn định thị trường tiền tệ, chia sẻ, hỗ trợ khó khăn với khách hàng, đóng góp tích cực vào kết quả của toàn ngành ngân hàng và sự phát triển chung của nền kinh tế. Agribank tiếp tục giữ vị trí là ngân hàng lớn nhất về tổng tài sản, dư nợ, nguồn vốn, số lượng khách hàng, hệ thống mạng lưới và số lượng lao động, đóng vai trò chủ lực trong phục vụ chính sách “tam nông” của Đảng và Chính phủ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam. 

Hình ảnh cán bộ, đảng viên Agribank chuyên nghiệp, thân thiện trong thực thi nhiệm vụ.

Hình ảnh cán bộ, đảng viên Agribank chuyên nghiệp, thân thiện trong thực thi nhiệm vụ.

Thời gian tới, để tiếp tục thực hiện tốt các nội dung trong Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội lần thứ III Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng bộ Agribank, Đảng ủy Agribank, các tổ chức đảng trực thuộc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Agribank tập trung triển khai một số nội dung, nhiệm vụ chủ yếu sau: 

Một là, tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung Kết luận số 01-KL/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW, Kế hoạch số 46 của Ban Thường vụ Đảng ủy gắn với chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Agribank lần thứ X, 7 Nghị quyết chuyên đề và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Agribank; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII; Kết luận số 21-KL/TW, thực hiện tốt chủ đề năm 2024: “Vượt qua thách thức, nắm bắt thời cơ, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh năm 2024”.

Hai là, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, củng cố và giữ vững niềm tin vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận và tin tưởng của cán bộ, đảng viên, người lao động với sự lãnh đạo của Đảng. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức, phương pháp công tác giáo dục lý luận chính trị, giáo dục truyền thống, công tác tuyên truyền, khoa giáo, văn hóa - văn nghệ, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội, nhận định tình hình tư tưởng và dự báo, đấu tranh, phản bác có hiệu quả đối với các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội và bất mãn chính trị trên nhiều phương diện, nhất là trên không gian mạng. 

Ba là, tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, trước hết là các đồng chí Uỷ viên BTV Đảng ủy, ủy viên BCH Đảng bộ Agribank, người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị trong Agribank để khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu, toàn hệ thống đồng lòng thực hiện “nói đi đôi với làm", thống nhất tư tưởng và hành động. Gắn thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, nội quy lao động, nâng cao ý thức, trách nhiệm cá nhân; đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, bảo đảm sự lắng nghe và thấu hiểu người lao động thông qua tiếp, đối thoại, nắm bắt kịp thời tư tưởng dư luận trong đơn vị, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động theo quy định. 

Bốn là, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên và người lao động trong toàn hệ thống về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền kết quả đạt được trong thực hiện ở các cấp trong Đảng bộ gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, kỷ niệm quan trọng của ngành và đất nước trong năm 2024 và các năm tiếp theo. Chú trọng biểu dương khen thưởng, nhân rộng những nhân tố mới, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, gương “người tốt, việc tốt”, người lao động với những việc làm tuy nhỏ nhưng bình dị, gần gũi với quần chúng, gắn bó mật thiết với nhân dân. 

Năm là, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác thực thi văn hóa doanh nghiệp, văn hóa Agribank gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong toàn Đảng bộ Agribank, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn hệ thống theo tinh thần Nghị quyết chuyên đề số 26-NQ/ĐU-NHNo ngày 8-11-2023 về “Tăng cường lãnh đạo phát triển và thực hiện văn hóa doanh nghiệp gắn với xây dựng hình ảnh, thương hiệu Agribank”. Duy trì việc tổ chức các Cuộc thi viết về công tác xây dựng Đảng; Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cuộc thi tài năng thanh lịch, giao dịch viên giỏi….

Sáu là, tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt định kỳ, chuyên đề với những nội dung cơ bản, thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Thực hiện đồng bộ giữa học tập, làm theo và nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt nội dung chuyên đề toàn khóa, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị, ý nghĩa to lớn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đẩy mạnh tuyên truyền, gắn việc học tập và làm theo Bác với các cuộc vận động, phong trào thi đua của toàn hệ thống, nhằm lan tỏa, khơi dậy tinh thần cống hiến, khát vọng phát triển Agribank hiện đại, hội nhập; phát huy ý chí và sức mạnh đoàn kết, đẩy mạnh toàn diện các giải pháp, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

Bảy là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Kế hoạch số 46 của Đảng ủy Agribank về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII), Kết luận 21-KL/TW (khóa XIII). Phát huy vai trò giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội đối với cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện tu dưỡng, rèn luyện, đạo đức lối sống, quy định nêu gương. Đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Kết luận 01-KL/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW, Kế hoạch số 46 của Đảng ủy Agribank và kết quả học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm hoặc kiểm tra đột xuất của các cấp ủy, tổ chức đảng, đơn vị.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất