Tuổi trẻ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam học tập và làm theo Bác

1. Chủ tịch Hồ Chí Minh với thanh niên 
Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho thế hệ trẻ sự quan tâm đặc biệt. Sau khi tìm được con đường cứu nước, bức thư đầu tiên Bác gửi về trong nước là bức thư gửi thanh niên Việt Nam (năm 1925). Từ đó về sau, Bác đã để lại một di sản tinh thần hết sức lớn lao với hàng trăm bài nói, viết về thanh niên và công tác thanh niên.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với thanh niên của Đoàn đại biểu Nam Bộ (Tháng 10 năm 1949).

Chủ tịch Hồ Chí Minh với thanh niên của Đoàn đại biểu Nam Bộ, tháng 10-1949.

Thanh niên luôn đóng vai trò quan trọng trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc. Thánh Gióng, Hai Bà Trưng, Triệu Thị Trinh, Đinh Bộ Lĩnh, Lê Hoàn, Trần Quốc Toản, Trần Nhật Duật, Lê Lợi, Nguyễn Huệ,... đều là những người chí lớn, tài cao, lập công khi đang ở tuổi thanh niên. Bác đã khái quát truyền thống đó trong cuốn “Lịch sử nước ta”:

 "Thiếu niên ta rất vẻ vang,

     Trẻ con Phù Đổng tiếng vang muôn đời"(1).

Những năm tháng tuổi trẻ, được hòa mình vào cuộc sống lao động, đấu tranh của nhân dân nhiều nước trên thế giới, Chủ tịch Hồ Chí Minh có điều kiện tìm hiểu thêm về vai trò của thanh niên trong sự phát triển của lịch sử nhân loại. Nhờ có phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin và những hiểu biết thực tiễn phong phú, Người càng phát hiện tiềm năng to lớn của thanh niên trong cuộc đấu tranh cách mạng và sự phát triển xã hội. Người nhận thấy thanh niên có những ưu điểm nổi trội: trẻ, khỏe, chiếm số đông trong xã hội, hăng hái, nhiệt tình, nhanh nhạy tiếp thu cái mới, giàu ước mơ... Đó là lứa tuổi ham hiểu biết, giàu niềm tin, tự thể nghiệm mình, có khả năng tiềm ẩn trong việc thực hiện lý tưởng, mục tiêu cao quý... Do vậy, nếu biết định hướng, động viên đúng thì thanh niên sẽ say sưa với lý tưởng sống cao đẹp, phát huy tài năng, tính sáng tạo, sẵn sàng hy sinh vì đại nghĩa.

Khẳng định vai trò của thanh niên trước vận mệnh đất nước

Nhìn thấy rõ vai trò to lớn của thanh niên trong cách mạng văn hóa, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng muốn vận động nhân dân đứng lên làm cách mạng, trước hết phải làm cho tầng lớp thanh niên của dân tộc giác ngộ. Nếu họ không được giác ngộ, không đủ nghị lực, không có khát vọng, lý tưởng, chỉ chạy theo “rượu cồn” và thoả mãn nhu cầu bản thân thì dân tộc có nguy cơ diệt vong. Thanh niên phải khẳng định vai trò của mình trước vận mệnh của dân tộc. Và chính Người đã thức tỉnh được lực lượng quan trọng này. Khi thanh niên Việt Nam có lý tưởng cách mạng soi đường, họ đã hăng hái tham gia các phong trào đấu tranh, sẵn sàng chấp nhận mọi gian khổ hy sinh, cùng với Đảng, với dân tộc làm nên thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Chỉ trong vòng 15 năm ấy đã có hàng nghìn thanh niên trở thành cán bộ trung kiên của Đảng như Lý Tự Trọng, Trần Phú, Châu Văn Liêm, Nguyễn Văn Cừ, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai...

Cách mạng Tháng Tám thành công, đất nước độc lập, tiền đồ rạng rỡ của dân tộc được mở ra trước mắt thế hệ trẻ. Trong điều kiện mới, Hồ Chí Minh khẳng định: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà… nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên”(2). Khi miền Bắc bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội, Người đã nhìn thấy thanh niên là lực lượng nòng cốt để xây dựng xã hội mới, đồng thời nhấn mạnh thanh niên các nước đoàn kết với nhau, tin tưởng vào khả năng đấu tranh của mình để giữ gìn hòa bình thế giới, thực hiện hợp tác cùng nhau để xây dựng đời sống hạnh phúc tươi vui.

Lực lượng trẻ phải luôn trau dồi, rèn luyện

Bên cạnh việc khẳng định những ưu điểm của thanh niên, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng chỉ ra những mặt yếu, những nhược điểm của họ, đó là sự thiếu từng trải trong cuộc sống, một số chưa chịu khó học tập, mắc bệnh hình thức, bệnh cá nhân, tự cao, tự đại... Người chỉ rõ: “Thanh niên muốn làm người chủ tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình, phải ra làm việc để chuẩn bị cái tương lai đó”(3).

Trong thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước, quán triệt quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của thanh niên, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) đã ban hành Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên. Nghị quyết khẳng định: “Đảng ta tiếp tục đề cao vai trò, vị trí quan trọng của thanh niên; xác định thanh niên là lực lượng xung kích trong giai đoạn cách mạng mới”; “Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người”. Đồng thời nêu rõ “thanh niên nước ta đang đứng trước những cơ hội, thuận lợi lớn, nhưng cũng phải đương đầu với những khó khăn, thách thức không nhỏ…”.

Chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thanh niên thành lớp người “vừa hồng, vừa chuyên” theo tư tưởng Hồ Chí Minh là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đảng đề ra đường lối, chủ trương định hướng cho thanh niên hành động, xác định các chuẩn mực cho thanh niên phấn đấu; xây dựng các tấm gương điển hình tiêu biểu cho thanh niên học tập và noi theo. Bên cạnh đó, sự nỗ lực học tập, rèn luyện và phấn đấu không ngừng của thanh niên theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh là yếu tố quan trọng để xây dựng thế hệ thanh niên thời kỳ mới.

2. Không ngừng học tập và làm theo Bác 

Cuộc đời, sự nghiệp, phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là bài học, là chuẩn mực cho việc xây dựng phong cách người cán bộ, đảng viên, đoàn viên mà còn bồi dưỡng nhân cách cho các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau học tập và noi theo. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có giá trị thực tiễn vô cùng phong phú; tác động sâu sắc đến nhận thức, hành động, tác phong làm việc của mỗi cán bộ Ngân hàng VietinBank. 

Triển khai thường xuyên

Nhận thức sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thế hệ thanh niên nói chung và Đoàn Thanh niên VietinBank nói riêng luôn ghi nhớ những lời căn dặn, chỉ bảo của Người làm kim chỉ nam định hướng cho các hoạt động của tổ chức, cụ thể hóa tư tưởng của Người bằng các hoạt động thực tiễn có ý nghĩa như tuyên truyền cho thanh niên thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Đoàn Thanh niên tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đoàn Thanh niên VietinBank tổ chức “Lễ tuyên dương Thanh niên VietinBank tiên tiến làm theo lời Bác năm 2020”.

Đoàn Thanh niên VietinBank tổ chức “Lễ tuyên dương Thanh niên VietinBank tiên tiến làm theo lời Bác năm 2020”.

Bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban lãnh đạo VietinBank và sự chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW), trong những năm qua, việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) được Đoàn Thanh niên VietinBank xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên; trở thành phong trào sâu rộng, khơi dậy tinh thần yêu nước, yêu lao động, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc của tuổi trẻ VietinBank; tạo động lực mạnh mẽ thôi thúc đoàn viên thanh niên cống hiến, sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và phát triển doanh nghiệp, đất nước; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ VietinBank lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Lan tỏa sâu rộng

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng hàng đầu, Đoàn Thanh niên VietinBank đã chỉ đạo toàn đoàn tập trung làm tốt công tác tuyên truyên, giáo dục chính trị tư tưởng thông qua triển khai nhiều giải pháp để đổi mới nội dung, phương thức giáo dục của Đoàn nhằm tạo môi trường cho thanh niên được rèn luyện, cống hiến, trưởng thành, qua đó góp phần nâng cao vị thế của tổ chức đoàn trong hệ thống chính trị của VietinBank. 

Điển hình trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng là việc Đoàn Thanh niên Vietinbank đã phối hợp cùng Đảng ủy, Công đoàn VietinBank tổ chức, triển khai sâu rộng các Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các chuyên đề giáo dục hằng năm tới toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh niên, người lao động trong toàn hệ thống; triển khai các cuộc thi tìm hiểu về Đảng trên mạng in-tơ-nét, thu hút được đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia. Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên VietinBank cũng đã triển khai các hình thức tuyên truyền, giáo dục trực quan trên không gian mạng (như facebook Đoàn Thanh niên VietinBank, zalo cán bộ Đoàn Thanh niên VietinBank…) qua các ấn phẩm poster, infographic, công văn chỉ đạo sinh hoạt chi đoàn hằng tháng… Đặc biệt, Đoàn Thanh niên VietinBank cũng thường xuyên triển khai các chương trình “Tuyên dương Thanh niên VietinBank tiên tiến làm theo lời Bác”, qua đó đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu như đồng chí Lê Việt Đức, Giám đốc Khối Bán lẻ Vietinbank, đảng viên trẻ tiêu biểu toàn quốc, cùng với Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Vietinbank tổ chức, phát động và triển khai nhiều mô hình sáng kiến, giải pháp phát triển kinh doanh, thúc đẩy hoạt động Bán lẻ và chuyển đổi số trong ngân hàng… góp phần đem lại lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng cho VietinBank. 

Tại VietinBank, đoàn viên, thanh niên chiếm số lượng đông đảo trong cơ cấu nhân lực (chiếm gần 60% cán bộ nhân viên toàn hệ thống với 11.860 đoàn viên đang sinh hoạt tại 182 tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc ), là nguồn lực to lớn giữ vai trò nòng cốt, trọng yếu trong chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của VietinBank. Học tập và làm theo Bác, trong thời gian qua Đoàn Thanh niên VietinBank luôn nỗ lực phát huy sức mạnh tuổi trẻ, đưa hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên không ngừng phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu.

3. Những bông hoa dâng lên Người

Xung kích, đổi mới, sáng tạo 

Theo lời Bác: "Một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội", Đoàn Thanh niên VietinBank luôn là lực lượng đi đầu, xung kích, đổi mới, sáng tạo trong chuyên môn, nghiệp vụ. Với tiêu chí “Sáng tạo là nhiệm vụ”, Đoàn Thanh niên VietinBank đã phát động và triển khai nhiều phong trào đổi mới, sáng tạo, góp phần khơi dậy tinh thần xung kích trong lao động, nâng cao trình độ và ứng dụng khoa học - công nghệ 4.0 hiện đại vào hoạt động chuyên môn, từ đó khẳng định vai trò, năng lực của đoàn viên, thanh niên VietinBank trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Tuổi trẻ VietinBank không ngại xung phong đảm nhận những khâu khó, việc mới, phần việc quan trọng trong hoạt động ngân hàng, mạnh dạn đăng ký với Đảng ủy, Ban lãnh đạo thực hiện các công trình, phần việc gắn với công tác chuyên môn. Riêng trong năm 2022 (năm đầu của nhiệm kỳ 2022-2027), Đoàn Thanh niên VietinBank đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký của 284 công trình, phần việc thanh niên các cấp, trong đó có 1 công trình cấp Trung ương Đoàn, 18 công trình cấp Đoàn Khối DNTW, 96 công trình cấp VietinBank, 169 công trình cấp cơ sở. 100% công trình, phần việc đã được triển khai thực hiện, góp phần không nhỏ vào kết quả hoạt động kinh doanh của VietinBank.

Sản phẩm: “VietinBank iPay Mobile” được vinh danh tại Festival Tuổi trẻ sáng tạo toàn quốc năm 2020 do Trung ương Đoàn tổ chức

Sản phẩm: “VietinBank iPay Mobile” được vinh danh tại Festival Tuổi trẻ sáng tạo toàn quốc năm 2020 do Trung ương Đoàn tổ chức.

Đoàn Thanh niên đã chủ động, tích cực tham gia xây dựng, phát triển và khai thác Hệ tri thức Việt số hóa, đóng góp hơn 3.000 ý tưởng vào ngân hàng ý tưởng sáng tạo của Trung ương Đoàn, trong đó có rất nhiều sáng kiến, ý tưởng được áp dụng vào thực tế, làm lợi cho VietinBank hàng nghìn tỷ đồng. Các tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn VietinBank thường xuyên trao đổi, bổ sung hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, nâng cao trình độ học vấn, nâng cao chất lượng chuyên môn, xây dựng phong cách làm việc khoa học, hiệu quả, chuyên nghiệp.

Ban Thường vụ Đoàn VietinBank đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc chủ động tổ chức triển khai mạnh mẽ kế hoạch hành động, đề xuất cơ chế, chính sách; đẩy mạnh phát triển các sản phẩm tín dụng; tiếp tục khai thác, huy động vốn tại tất cả các phân khúc khách hàng... Lực lượng đoàn viên, thanh niên đã xung kích, tình nguyện, chủ động đăng ký tham gia nhiều dự án, phần việc quan trọng trong công tác chuyên môn của hệ thống cũng như tại phòng, ban, đơn vị mình; phát huy sức trẻ, tiên phong, đi đầu trong các phong trào thi đua tại đơn vị, các chương trình thi đua do Ban lãnh đạo VietinBank phát động như: FDI Champions, tăng trưởng CASA, thu phí dịch vụ, thu nhập lãi thuần, tăng trưởng nguồn vốn, phát triển KH FDI, Ngôi sao SME, Đua tới thành công, Quán quân Bán lẻ, đến từng ngõ gõ từng shop... Đoàn viên, thanh niên tại các chi nhánh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, đóng góp vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kinh doanh tại đơn vị như: phát hành thẻ ATM, thẻ TDQT; huy động vốn; phát triển khách hàng mới, tăng trưởng dư nợ lành mạnh; thu hồi các khoản nợ xấu....

Chung tay vì cộng đồng 

Học Bác về tinh thần tương thân tương ái, Đoàn Thanh niên VietinBank luôn xung kích, tình nguyện vì cộng đồng xã hội. Phát huy tính tiên phong của tuổi trẻ, Đoàn Thanh niên đã chủ động tổ chức nhiều chương trình, phong trào tình nguyện trong các chiến dịch Xuân tình nguyện, tình nguyện Hè, các chương trình "Tiếp sức mùa thi", "Kỳ nghỉ Hồng", tình nguyện mùa Đông... với ý nghĩa sâu sắc, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm xã hội của đoàn viên thanh niên, tăng cường sự sẻ chia cộng đồng. Năm 2022, Đoàn Thanh niên VietinBank đã triển khai gần 244 hoạt động tình nguyện, thu hút được hơn 6.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia, với tổng giá trị thực hiện hơn 4,3 tỷ đồng. 

Chương trình “Nồi cháo tình thương” của Đoàn Thanh niên VietinBank  triển khai tại Bệnh viện Nhi Trung ương từ năm 2011 đến nay

Chương trình “Nồi cháo tình thương” của Đoàn Thanh niên VietinBank triển khai tại Bệnh viện Nhi Trung ương từ năm 2011 đến nay.

Trong các hoạt động tình nguyện tại VietinBank, “Nồi cháo tình thương” là chương trình tình nguyện nổi bật, đáng tự hào, được Trung ương Đoàn vinh danh tại Giải thưởng tình nguyện quốc gia năm 2015. Qua 12 năm triển khai, chỉ trừ các ngày lễ tết và thời gian giãn cách xã hội do dịch COVID-19, các đoàn viên, thanh niên VietinBank đã hăng hái tham gia chương trình bằng tất cả tình yêu thương, nhiệt huyết của mình, gửi tới các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương những bát cháo dinh dưỡng (500 suất cháo/ngày) với mong muốn các em nhỏ sẽ mau khỏi bệnh, trở về với cuộc sống bên gia đình; mong muốn được chia sẻ với những gia đình còn có nhiều khó khăn, vất vả trong quá trình điều trị tại bệnh viện. Thông qua việc trực tiếp tham gia chương trình, tuổi trẻ VietinBank được góp phần sẻ chia tấm lòng, tình cảm đối với các hoàn cảnh, gia đình còn nhiều khó khăn; hiểu hơn trách nhiệm của VietinBank trong công tác an sinh xã hội. Góp phần lan toả hình ảnh VietinBank - một ngân hàng trách nhiệm với cộng đồng. 

Trong thời gian đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, Đoàn Thanh niên VietinBank đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc triển khai nhiều hoạt động phù hợp, thiết thực hỗ trợ đoàn viên, thanh niên, nhân dân, các cơ quan chức năng phòng chống dịch bệnh. Các tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên VietinBank đã thành lập các đội đo thân nhiệt, hướng dẫn khai báo y tế, phát khẩu trang miễn phí, nước rửa tay, mặt nạ chống giọt bắn… tại các điểm giao dịch; tặng nhiều trang thiết bị y tế cho các khu vực cách ly, các chốt kiểm dịch, chốt phong toả; thành lập đội hỗ trợ hậu cần, tham gia chuẩn bị cơm, nước uống, nhu yếu phẩm…

Ngày hội hiến máu “VietinBank – Trao giọt máu hồng, sẻ chia sự sống”.

Ngày hội hiến máu “VietinBank – Trao giọt máu hồng, sẻ chia sự sống”.

Nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác hiến máu nhân đạo cứu người, ngày 17-6-2023, Đoàn Thanh niên VietinBank đã lần đầu tiên tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện trên quy mô toàn hệ thống với chủ đề “VietinBank - Trao giọt máu hồng, sẻ chia sự sống” nhân dịp kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập VietinBank (1988-2023). Ngày hội hiến máu là chương trình rất ý nghĩa, góp phần ghi lại dấu ấn tuổi 35 của VietinBank; đồng thời thể hiện văn hóa, giá trị con người VietinBank mang trong mình sự Thấu cảm và Tận tâm, luôn đề cao và phát huy truyền thống tốt đẹp “tương thân tương ái” của dân tộc Việt Nam”. Mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên và người lao động VietinBank tham dự chương trình đã trở thành một “Đại sứ của lòng nhân ái”, lan tỏa tình yêu thương, trách nhiệm của VietinBank đối với cộng đồng xã hội. Qua chương trình, tuổi trẻ VietinBank đã hiến được gần 5.000 đơn vị máu để gửi đến các bệnh viện, kịp thời cứu chữa các bệnh nhân đang cần máu.

Ngoài ra, các tổ chức cơ sở đoàn trên toàn hệ thống VietinBank cũng đã căn cứ vào điều kiện thực tế, xây dựng nhiều chương trình hỗ trợ cộng đồng thiết thực như: Trao quà cho các em học sinh nghèo hiếu học; khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con nhân dân vùng sâu, vùng xa; hiến máu nhân đạo; các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, vệ sinh bảo vệ môi trường…

Tham gia xây dựng Đảng, phát triển Đoàn

Đoàn Thanh niên VietinBank luôn đẩy mạnh công tác xây dựng, phát triển Đảng và hệ thống chính trị; ngăn chặn, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 01-CT/TWĐTN của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn; tiếp tục triển khai chương trình “Rèn luyện đoàn viên” trên Phần mềm Quản lý đoàn viên trong toàn đoàn. Tổ chức “Ngày đoàn viên”, các lớp học lý luận chính trị cho đoàn viên. Chỉ đạo các tổ chức cơ sở đoàn thực hiện việc đánh giá, phân loại đoàn viên theo quy định nhằm phát triển và nâng cao chất lượng đoàn viên. Qua đó, đội ngũ đoàn viên thanh niên VietinBank đã nêu cao tính tích cực, tự giác trong học tập, rèn luyện; ý thức xây dựng văn hóa tận tụy với khách hàng, trách nhiệm trong công việc; tinh thần lời nói đi đôi với hành động, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, dám chịu trách nhiệm trong công việc; nâng cao, kiến thức, ngăn nắp trong kỹ năng làm việc và sắp xếp giải quyết công việc.

Đoàn VietinBank triển khai đề án tiếp nhận tổ chức Đoàn và đoàn viên tại các Chi nhánh VietinBank đang sinh hoạt đoàn tại địa phương về trực thuộc Đoàn VietinBank.

Đoàn VietinBank triển khai đề án tiếp nhận tổ chức đoàn và đoàn viên tại các chi nhánh VietinBank đang sinh hoạt đoàn tại địa phương về trực thuộc Đoàn VietinBank.

Công tác cán bộ đoàn được Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên VietinBank xác định là một nhiệm vụ trọng tâm. Đoàn Thanh niên VietinBank và các cơ sở đoàn trực thuộc đã thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra; chủ động thực hiện công tác quy hoạch cán bộ theo quy định; kiện toàn, bổ sung nhân sự cán bộ kịp thời, đúng quy trình… Qua đó, nhiều cán bộ đoàn chủ chốt tại các đơn vị đã được tín nhiệm tham gia cấp ủy, nhiều đồng chí được bổ nhiệm vào những chức danh lãnh đạo chủ chốt, nhiều cán bộ đoàn được nhận diện vào Top 500 nhân tài VietinBank... Cán bộ đoàn đã thể hiện được tinh thần xung kích, khát khao cống hiến vì sự phát triển bền vững của VietinBank; Đoàn Thanh niên đã thực sự trở thành môi trường tốt nhất để mỗi người trẻ rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Nhằm thực hiện đồng bộ, kịp thời, đồng nhất mô hình tổ chức đoàn với mô hình tổ chức đảng, Ban Thường vụ Đoàn VietinBank đã xây dựng và triển khai Kế hoạch “Tiếp nhận tổ chức đoàn và đoàn viên sau khi thành lập Đảng bộ toàn hệ thống VietinBank”. Đến 20-4-2023, Ban Thường vụ Đoàn VietinBank đã phối hợp với ban thường vụ Đoàn tại các địa phương, hoàn thành việc chuyển giao, tiếp nhận 93 tổ chức đoàn cùng 5.372 đoàn viên tại các chi nhánh VietinBank đang sinh hoạt, trực thuộc tổ chức đoàn tại địa phương về sinh hoạt, trực thuộc Đoàn Thanh niên VietinBank theo đúng quy trình, quy định của Điều lệ Đoàn; tạo điều kiện để Đoàn VietinBank được thống nhất toàn hệ thống cùng mô hình tổ chức đảng và chuyên môn, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác đoàn và phong trào thanh niên. Sau tiếp nhận, Đoàn VietinBank có 182 tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc với 11.860 đoàn viên, thanh niên.

Phát huy dân chủ 

Phát huy dân chủ theo tư tưởng Hồ Chí minh trong mọi mặt hoạt động, Đoàn Thanh niên VietinBank thường xuyên chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Ban lãnh đạo tạo điều kiện cơ chế, chính sách để phát huy vai trò của thanh niên. Tổ chức thành công Hội nghị đối thoại giữa đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị VietinBank với cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên trong toàn hệ thống năm 2022 với chủ đề “Khát vọng cống hiến - Hoài bão vươn xa”. Hội nghị đã thu hút gần 12.000 đoàn viên trên 183 điểm cầu tham gia và nhận được hơn 600 ý kiến đối thoại, đề xuất với người đứng đầu hệ thống với mong muốn, khát vọng chung tay xây dựng, phát triển VietinBank ngày càng vững mạnh. Tăng cường sự giao lưu, học tập trao đổi kinh nghiệm giữa các tổ chức đoàn, khối hoạt động, ban chấp hành đoàn các cấp. Mỗi cán bộ đoàn chủ chốt chú trọng xây dựng phong cách làm việc cởi mở, gần gũi, gắn bó, phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên. 

Hội nghị đối thoại giữa đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VietinBank với cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên trong toàn hệ thống năm 2022.

Hội nghị đối thoại giữa đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VietinBank với cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên trong toàn hệ thống năm 2022.

Bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Đoàn Khối DNTW, của Ban Thường vụ Đảng ủy VietinBank, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được thực hiện sáng tạo, hiệu quả và trở nên gần gũi, thiết thực, đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đoàn viên thanh niên; từ đó, nâng cao ý thức trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ công tác... gắn với từng vị trí công việc cụ thể của từng đoàn viên thanh niên.

Với những thành tích và kết quả trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian qua, Đoàn Thanh niên VietinBank tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, bám sát định hướng, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban lãnh đạo VietinBank, Ban Thường vụ Đoàn Khối DNTW để triển khai, phát động các phong trào thi đua sôi nổi, tích cực, lập nhiều thành tích mới, góp phần đưa VietinBank ngày càng phát triển vững mạnh.

--------------------------------

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, NXB Chính trị quốc gia Sự thật, H.2011, tập 3, tr.259.

(2), (3) Sđd, tập 5, tr.216.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất