Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2024
Các đại biểu dự Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Nguyễn Thành Nam cho biết, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng toàn diện, bảo đảm chương trình, chất lượng theo yêu cầu. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối đã có nhiều đổi mới, quyết liệt, sâu sát, hướng về cơ sở. Việc ban hành và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/ĐUK, ngày 16-1-2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương” và xác định năm 2023 là “Năm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát” góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên, tạo chuyển biến về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối theo hướng thiết thực, hiệu quả hơn. 

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và ủy ban kiểm tra các đảng ủy trực thuộc thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp cấp ủy tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thực hiện tốt các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ cấp ủy giao; chú trọng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, kịp thời giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng theo quy định. Các cuộc kiểm tra, giám sát có nhiều đổi mới về nội dung, linh hoạt trong phương thức thực hiện, chú trọng chất lượng, hiệu quả giám sát, kịp thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm cần chấn chỉnh. Quan tâm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận sau kiểm tra, giám sát. 

Trong năm 2023, Đảng ủy Khối và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã kiểm tra, giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên đối với 93 tổ chức đảng cấp dưới; các cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trực thuộc đã tiến hành kiểm tra, giám sát 3.422 tổ chức đảng và 11.315 đảng viên. Cấp ủy trong Đảng bộ Khối đã thi hành kỷ luật 23 tổ chức đảng do thiếu trách nhiệm; buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo; thiếu kiểm tra, giám sát để một số đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; thi hành kỷ luật 232 đảng viên. Ngoài ra, cấp ủy các cấp thực hiện đình chỉ sinh hoạt đảng 140 đảng viên. Cũng trong năm 2023, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối quyết định thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng bằng hình thức khiển trách; kỷ luật 1 đảng viên bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025; xem xét, thi hành kỷ luật đảng 2 đảng viên theo ủy quyền của Ủy ban Kiểm tra Trung ương bằng hình thức khiển trách, trong đó có 1 đồng chí hết thời hiệu kỷ luật; quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 4 đảng viên. 

Đ/c Nguyễn Văn Thể phát biểu ý kiến kết luận tại Hội nghị.

Đ/c Nguyễn Văn Thể phát biểu ý kiến kết luận tại Hội nghị.

Phát biểu ý kiến kết luận tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Thể đánh giá cao một số kết quả toàn diện, nổi bật trong “Năm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát”, với “4 tăng”, đó là: tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, ủy ban kiểm tra, tổ chức đảng cấp trên; số lượng cuộc kiểm tra, giám sát tăng so năm 2022; bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho đối tượng cấp ủy, cán bộ làm công tác kiểm tra được tăng cường; chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát được nâng lên. 

 Xác định các nhiệm vụ trọng tâm công tác kiểm tra, giám sát năm 2024, đồng chí đề nghị cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp ủy trực thuộc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối và các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy Khối về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp chú trọng kiểm tra, giám sát phục vụ công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp; tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên trong thực hiện xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; chủ động phát hiện và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên; giải quyết kịp thời đơn, thư tố cáo, khiếu nại theo quy định của Đảng; thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp. 

Kiện toàn ủy ban kiểm tra và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương; thực hiện công tác quy hoạch, điều động, luân chuyển cán bộ kiểm tra; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, chú trọng tập huấn về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương lần thứ XIV, tiến tới Đại hội XIV của Đảng; tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Đẩy mạnh công tác phòng,chống tiêu cực, tham nhũng trong cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối. Tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến đến các đảng ủy trực thuộc chuyên đề về “Cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối nói không với tham nhũng, tiêu cực và tích cực, gương mẫu đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong toàn Đảng bộ Khối”.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất