Đồng chí Trương Thị Mai chủ trì Phiên họp lần thứ 2 của Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 39-KL/TW

Dự Phiên họp có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, các đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đại diện Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo và các đơn vị có liên quan.

Phiên họp lần thứ 2 Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 39-KL/TW của Bộ Chính trị.

Phiên họp lần thứ 2 Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 39-KL/TW của Bộ Chính trị.

Thay mặt Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kết luận 39-KL/TW, đồng chí Vũ Thanh Sơn, Cục trưởng Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ (Ban Tổ chức Trung ương) cho biết: Thực hiện Kết luận của đồng chí Trưởng Ban tại cuộc họp Ban Chỉ đạo lần thứ nhất, tất cả các nhiệm vụ được giao đều đã được triển khai thực hiện.

Về xây dựng quy định, quy chế, đã trình Ban Chỉ đạo ban hành: Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo; Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo; Quy chế bồi dưỡng cán bộ; Kế hoạch thực hiện Kết luận 39-KL/TW giai đoạn 2022-2025. Việc xây dựng Thông tư hướng dẫn chế độ tài chính để thực hiện Kết luận 39-KL/TW đã được các đơn vị chuyên môn nghiên cứu, trao đổi, thống nhất, trình Lãnh đạo Bộ Tài chính để ban hành trong thời gian tới.

Về tổng hợp danh sách đăng ký tham gia các loại hình và xây dựng phương án tổ chức bồi dưỡng: Tính đến ngày 31-12-2022, có 58/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 50/54 cơ quan Trung ương gửi công văn đăng ký danh sách tham gia bồi dưỡng ở nước ngoài năm 2023. Có 224 cán bộ đăng ký tham gia 14 đoàn ngắn hạn; 103 cán bộ đăng ký tham gia 4 đoàn trung hạn; 498 cán bộ đăng ký tham gia bồi dưỡng ngoại ngữ (tiếng Lào, tiếng Khơ-me, tiếng Trung, tiếng Anh).

Đã tổ chức 2 đoàn công tác đi khảo sát các cơ sở đào tạo nước ngoài, có sự tham gia của các cơ quan giúp việc cho thành viên Ban Chỉ đạo: Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo. Sau chuyến khảo sát, 2 đoàn đã có báo cáo và đề xuất lựa chọn các cơ sở đào tạo để tổ chức các chương trình bồi dưỡng năm 2023.

Dự thảo kế hoạch chi tiết tổ chức các khoá bồi dưỡng năm 2023. Kế hoạch bồi dưỡng đã cụ thể chủ đề bồi dưỡng, đối tượng bồi dưỡng, số lượng thành viên, cơ sở đào tạo sẽ tổ chức, số ngày bồi dưỡng, thời gian dự kiến thực hiện. Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đang trao đổi với các cơ sở đào tạo để thống nhất nội dung chi tiết từng ngày học, từng nội dung học.

Thảo luận tại Phiên họp, các đại biểu đều nhấn mạnh việc phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan rất quan trọng để quản lý cán bộ, đảng viên khi đi học tập ở nước ngoài. Các ý kiến thống nhất rằng tiêu chuẩn, điều kiện chọn cử cán bộ đi học tập cần được thẩm định chặt chẽ, nhất là điều kiện về an ninh chính trị nội bộ.

Đồng chí Mai Văn Chính, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương hoan nghênh sự phối hợp chặt chẽ của Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương, các cơ quan, đơn vị liên quan trong thực hiện kế hoạch bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước. Đồng chí lưu ý cần làm tốt việc quản lý cán bộ, đảng viên đi bồi dưỡng ở nước ngoài, không để xảy ra những trường hợp nhạy cảm về an ninh chính trị. Các cấp uỷ, các cơ quan có liên quan cần quán triệt cán bộ, đảng viên về công tác bảo vệ chính trị khi đi nước ngoài, giữ gìn bí mật Nhà nước, không để bị lôi kéo, móc nối, cài cắm; chấp hành nghiêm quy định, pháp luật của đất nước sở tại; sau khi bồi dưỡng cần có báo cáo nghiêm túc về kết quả học tập… Quản lý tốt cán bộ, đảng viên, phiên dịch viên trong các đoàn đi bồi dưỡng. Cơ sở tài chính cần làm chặt chẽ, đúng quy định.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, đây là công việc quan trọng, được Bộ Chính trị rất quan tâm. Trong thời gian ngắn vừa qua, Ban Chỉ đạo đã ban hành hệ thống văn bản tương đối bài bản, làm cơ sở cho triển khai thực hiện, bảo đảm chặt chẽ cả về nội dung, số lượng đoàn, số lượng cán bộ đi bồi dưỡng. Các cơ quan có thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, nhất là trong việc quản lý cán bộ, đảng viên và hỗ trợ cán bộ, đảng viên trong quá trình học tập. Đồng chí nhấn mạnh sự cần thiết việc ban hành quy định mới, trong đó quy định rõ nên có quy trình gặp gỡ, giao nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên trước khi ra nước ngoài học tập.

Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu cần phải thẩm định kỹ danh sách các đoàn cán bộ đăng ký đi bồi dưỡng, phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện, nhất là về chính trị nội bộ. Cán bộ tham gia bồi dưỡng phải có cam kết và viết bài thu hoạch sau khi kết thúc khoá học. Ban Chỉ đạo, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và các cơ quan, đơn vị liên quan quản lý chặt chẽ cán bộ trước, trong và sau khi tham gia bồi dưỡng ở nước ngoài.

Phát kiểu kết luận tại Phiên họp, đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo đánh giá cao sự chuẩn bị báo cáo của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo. Đồng chí đề nghị bộ phận thường trực tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, phối hợp tốt với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương… để đảm bảo an ninh chính trị cho cán bộ đi học. Lựa chọn thời điểm các đoàn đi học phải phù hợp với văn hoá của nước sở tại.

Về các đề xuất của Cơ quan Thường trực, đồng chí Trương Thị Mai đồng ý bổ sung các chỉ tiêu còn thiếu trên cơ sở đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện; bổ sung cho những địa phương, đơn vị ít chỉ tiêu. Nhất trí việc lựa chọn các cơ sở đào tạo để bồi dưỡng trong nước 3 thứ tiếng (tiếng Trung, Lào và tiếng Khơ-me). Đề nghị Bộ Tài chính sớm ban hành Thông tư quy định chế độ tài chính thực hiện Kết luận 39-KL/TW để có căn cứ triển khai các hoạt động.

Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị thành viên Ban Chỉ đạo lưu ý các ý kiến đã phát biểu tại Phiên họp; nâng cao ý thức trách nhiệm đảm bảo quy chế, quy định; rà soát tiêu chuẩn, điều kiện; thẩm định danh sách cán bộ trước khi đi; lựa chọn trưởng đoàn, phiên dịch viên nghiêm túc, chặt chẽ; sửa đổi quy định xử lý vi phạm đối với cán bộ được cử đi học tập ở nước ngoài cho phù hợp thực tiễn… Các cơ quan, đơn vị phối hợp để hoàn thiện Quy chế bảo vệ chính trị nội bộ với các đoàn đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài…

Thay mặt Ban Chỉ đạo, đồng chí Trương Thị Mai thông qua Kế hoạch tổ chức các khoá bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước năm 2023. Giao Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để kịp thời tổ chức đoàn đi từ quý II - 2023.  Quản lý chặt chẽ việc sử dụng tài chính, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định. Việc gặp gỡ các đoàn trước khi đi học là cần thiết, giao cho đồng chí Phó Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì.

Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị bổ sung thêm vào Kế hoạch 1-2 lớp bồi dưỡng cho đối tượng cán bộ là Uỷ viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành…; mời chuyên gia nước ngoài về giảng dạy trong nước; dự kiến thời gian cuối quý III - 2023. Bộ Tài chính lưu ý bổ sung hướng dẫn tài chính, đưa vào Thông tư để có mức chi tiêu cụ thể cho lớp này.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất