Đồng chí Trương Thị Mai dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 tại Bắc Giang
Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

10 năm qua, việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đạt nhiều kết quả tích cực, toàn diện. Kinh tế - xã hội phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đạt nhiều kết quả quan trọng; an sinh xã hội được bảo đảm; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố vững chắc. Nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, “thế trận lòng dân” được củng cố vững chắc.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai ghi nhận những kết quả Đảng bộ tỉnh đạt được trong 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết; đồng thời tán thành với bảy nhóm nhiệm vụ, giải pháp gắn với tình hình thực tiễn của địa phương.

Đồng chí đề nghị, sau khi có nghị quyết mới về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tỉnh Bắc Giang tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, bổ sung, cụ thể hoá phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh.

Đồng chí nhấn mạnh, những kết quả Bắc Giang đạt được sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 là nền tảng quan trọng để củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân.

Thời gian tới, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến bảo vệ Tổ quốc, tỉnh cần quan tâm nâng cao đời sống nhân dân, tăng cường được sự đồng thuận, lòng tin của nhân dân; dựa vào dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để thực hiện tốt chiến lược bảo vệ Tổ quốc.

Tỉnh, các ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân về phát triển kinh tế - xã hội kết hợp chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng thế trận toàn dân kết hợp với thế trận an ninh nhân dân. Có như vậy mới đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Kết luận tại Hội nghị, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang, đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang tiếp thu các ý kiến tham luận tại Hội nghị và phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trương Thị Mai, trên cơ sở đó Tỉnh ủy sẽ hoàn thiện báo cáo tổng kết và cụ thể hóa trong các chương trình, kế hoạch công tác và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới.

Đồng chí khẳng định, trong 10 năm thực hiện Nghị quyết, tỉnh Bắc Giang đã triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết đề ra, đạt nhiều kết quả toàn diện, quan trọng trên các lĩnh vực.

Trên cơ sở những kết quả và hạn chế đã được chỉ ra, Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt và thống nhất quan điểm, nhận thức phải tiếp tục tập trung cao thực hiện có hiệu quả Nghị quyết sát với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Xác định đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh. Thường xuyên bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, tập trung thực hiện tốt 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra.

Tỉnh chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng, các quan điểm, chủ trương của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Phát huy vai trò, quyền làm chủ của nhân dân, động viên nhân dân tích cực tham gia thực hiện các phong trào cách mạng tại địa phương. Tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Dịp này, 10 tập thể, 15 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất