Giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng khu vực miền Trung - Tây Nguyên và sơ kết Cụm thi đua số 3 Ngành Tổ chức xây dựng Đảng

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang, phát biểu tại Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Cao Hoàng Sơn, Vụ trưởng Vụ Địa phương II (Ban Tổ chức Trung ương) cho biết: 6 tháng đầu năm 2024, các tỉnh ủy, thành ủy, ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy trong khu vực đã bám sát Chương trình công tác năm để triển khai thực hiện nhiệm vụ, kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ các nghị quyết, kết luận, quy định, chỉ thị mới của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Chủ động xây dựng và ban hành nhiều quy định, nghị quyết, đề án và nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng Đảng để triển khai thực hiện, tạo được sự chuyển biến tích cực. 

Để chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy trong khu vực đã tham mưu các tỉnh ủy, thành ủy tổng kết và tham gia góp ý Dự thảo Báo cáo tổng kết Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tham gia góp ý dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2021 - 2025); tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025), đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng và góp ý vào các dự thảo tổng kết của Trung ương. 

Đã tham mưu triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương khóa XIII về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đặc biệt chú trọng đến xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tích cực thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Qua theo dõi, các cấp ủy, tổ chức đảng đã triển khai thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng với nhiều nội dung phong phú, hình thức phù hợp, góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Kết quả thực hiện đã tạo được sự đoàn kết thống nhất trong nhiều đảng bộ. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của nhiều cấp ủy, tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở được nâng lên. Niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước được củng cố, tăng cường. 

Ban tổ chức các tỉnh đã tích cực tham mưu các cấp ủy, tổ chức đảng đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị. Các địa phương tiếp tục triển khai cụ thể hóa  tổ chức thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW (khoá XIII) “về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”. Về công tác tổ chức bộ máy, biên chế gắn với vị trí việc làm, đến nay 13/13 địa phương trong khu vực đã chủ động triển khai thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc bảo đảm thực hiện tốt chức năng phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của tỉnh ủy, thành ủy theo hướng không chồng chéo, trùng lắp chức năng, nhiệm vụ. Thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030, các địa phương trong khu vực đã chủ động rà soát, đối chiếu với các tiêu chí theo quy định để định hướng sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2023 - 2025 theo lộ trình, bảo đảm hiệu quả, đúng quy định.

Công tác cán bộ được các địa phương thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các giải pháp trọng tâm về công tác tổ chức cán bộ; kịp thời rà soát, sửa đổi bổ sung quy chế làm việc, các quy định có liên quan về công tác cán bộ để triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất và phù hợp thực tiễn của từng địa phương; từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên được tăng cường, tập trung công tác rà soát, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của một số loại hình tổ chức cơ sở đảng phù hợp với tiến trình đổi mới, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị.

Các tỉnh ủy, thành ủy tiếp tục thực hiện tốt chỉ đạo của Trung ương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, tổng kết thực tiễn nghiên cứu khoa học về tổ chức xây dựng Đảng. Đã chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tích cực hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IX - năm 2024.

Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu phát biểu tại Hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi, làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm và thống nhất nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành Chương trình công tác năm 2024 bảo đảm tiến độ, chất lượng. Tập trung thực hiện các đề án, nhiệm vụ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp giao. Trong đó, tích cực tham mưu cho Ban Tổ chức Trung ương và cấp ủy địa phương trong công tác phối hợp, tham gia tổ chức tốt các đoàn khảo sát, hội thảo, góp ý các văn bản, đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2021-2025) và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025).

Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14-6-2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tập trung các thực hiện đồng bộ 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" theo Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương và 11 nhóm nhiệm vụ trọng tâm theo Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 1-12-2021 của Bộ Chính trị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ, công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tiếp tục nhiệm vụ công tác tổ chức bộ máy, biên chế gắn với vị trí việc làm, công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp; công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, phát triển đội ngũ đảng viên; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, nhất tích cực tham gia, hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ IX -  năm 2024.


Toàn cảnh Hội nghị.

* Sơ kết Cụm thi đua số 3 Ngành Tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2024, các đại biểu thống nhất: các tỉnh ủy, thành ủy, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng các tỉnh, thành ủy trong Cụm thi đua số 3 đã nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động, tích cực đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc tham mưu, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên về công tác tổ chức xây dựng Đảng, đã chủ động và triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra trong 6 tháng đầu năm 2024. 

Khắc phục những hạn chế, tồn tại, Cum thi đua số 3 nỗ lực, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024: Tập trung triển khai thực hiện các đề án, nhiệm vụ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp giao đảm bảo tiến độ, chất lượng. Kịp thời tham mưu công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tích cực triển khai hiệu quả Giải Búa liềm vàng lần thứ IX - năm 2024. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 94 năm ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930-14/10/2024). 

Tiếp tục xây dựng cơ quan ban tổ chức cấp ủy vững mạnh toàn diện; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ban tổ chức cấp ủy có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, đảm bảo trình độ, năng lực, ngày càng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao. Tích cực hưởng ứng và triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đoàn kết, nỗ lực, chung sức, đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” .

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất