Hải Phòng thông qua Đề án và Kết luận về “Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ TP. Hải Phòng giai đoạn 2023-2030”
Đảng bộ TP. Hải Phòng chú trọng phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên.

Đảng bộ TP. Hải Phòng chú trọng phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên.

Theo đó, Thành uỷ Hải Phòng xác định các mục tiêu: nâng cao chất lượng và bảo đảm tỷ lệ phát triển đảng viên mới hằng năm đạt 3-4% tổng số đảng viên của năm trước liền kề; 100% đảng bộ trực thuộc Thành uỷ xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên mới, bảo đảm chỉ tiêu kết nạp đảng viên được giao; trên 15% đảng viên mới là học sinh, sinh viên, trên 20% đảng viên là người lao động trong các doanh nghiệp; kết nạp 15-20 người có đạo vào Đảng; 100% quần chúng đã được cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng nhận thức về Đảng (nếu chưa được kết nạp mà chuyển đi nơi khác) sẽ được tổ chức đảng nơi chuyển đi thông báo về địa phương nơi cư trú hoặc tổ chức đảng nơi chuyển đến để tiếp tục theo dõi, giúp đỡ vào Đảng…

Để thực hiện các mục tiêu trên, Thành uỷ Hải Phòng luôn coi trọng công tác phát triển đảng viên, bảo đảm chất lượng và số lượng. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên, công nhân trực tiếp sản xuất, trí thức và doanh nhân. Phát hiện, bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng những thanh niên ưu tú trưởng thành trong phong trào học tập và lao động, tạo nguồn cán bộ cho hệ thống chính trị các cấp. Quán triệt, thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương về quy trình, thủ tục kết nạp đảng viên bảo đảm chặt chẽ, khoa học, sát hợp với thực tiễn, đúng mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ do Trung ương và Thành uỷ đề ra. Thực hiện tốt phương châm “coi trọng chất lượng, bảo đảm số lượng”, tập trung phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên; trong các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp, quan tâm đối tượng là đoàn viên. Công tác phát triển đảng viên phải được tiến hành thường xuyên, bài bản, đồng bộ từ khâu phát hiện nguồn đến tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách quần chúng, kết nạp đảng viên mới và bồi dưỡng, rèn luyện, công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức. Phát triển đảng viên đi đôi với củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; bảo đảm tính chủ động ở các khâu trên cơ sở, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn thể đội ngũ đảng viên. Cùng với mục tiêu là 8 giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất