Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2020-2025) và 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011-2025)

Về phía Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, có đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; bí thư, phó bí thư, trưởng các ban xây dựng Đảng của các đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng uỷ Khối.

Toàn cảnh Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Hội nghị thống nhất đánh giá, công tác tổng kết đã được Đảng ủy Khối xây dựng kế hoạch, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện khẩn trương, nghiêm túc từ cấp ủy cơ sở trở lên. Các báo cáo tổng kết được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, dựa trên báo cáo của các đảng bộ trực thuộc, các ban xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối và kết quả khảo sát thực tiễn; bám sát đề cương, hướng dẫn tổng kết của cấp trên.

Từ năm 2020 đến nay, trong bối cảnh tình hình có nhiều khó khăn, thách thức, Đảng uỷ Khối và các cấp uỷ đảng trong toàn Đảng bộ đã bám sát Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương mà trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chủ động ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận phù hợp với yêu cầu thực tiễn, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo doanh nghiệp tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả, toàn diện trên các mặt công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất - kinh doanh.

Các mặt công tác xây dựng Đảng được triển khai nghiêm túc, nền nếp, đúng quy định. Theo đó, công tác chính trị tư tưởng có nhiều đổi mới, quan tâm công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong doanh nghiệp. Việc học tập, quán triệt, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương được thực hiện nghiêm túc, bằng những hình thức phù hợp tạo thành những đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các đảng bộ, chi bộ. Kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản, quy chế, quy định về công tác xây dựng Đảng theo các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương; kiện toàn, củng cố tổ chức đảng được thực hiện thường xuyên, đặc biệt việc tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên từ các địa phương về trực thuộc đảng ủy doanh nghiệp.

Công tác cán bộ được triển khai thực hiện thường xuyên, đúng quy định, quy trình. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới được coi trọng, gắn với tiêu chuẩn chức danh, quy hoạch và bố trí, sắp xếp cán bộ; công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận được tăng cường. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được chú trọng; cấp uỷ và uỷ ban kiểm tra các cấp chủ động thực hiện nhiệm vụ, tiến hành kiểm tra theo kế hoạch và tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên. Công tác dân vận của Đảng tiếp tục được quan tâm. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp phát huy tốt vai trò trong giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng doanh nghiệp, đơn vị.

Các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng đẩy mạnh sản xuất - kinh doanh và thực hiện cơ cấu lại doanh nghiệp trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, thách thức; các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối đã rất cố gắng, nỗ lực có nhiều giải pháp trong sản xuất - kinh doanh đạt kết quả tích cực, thể hiện rõ vai trò của doanh nghiệp nhà nước góp phần kiềm chế lạm phát, bảo đảm một số cân đối lớn của nền kinh tế, là công cụ quan trọng để ổn định kinh tế vĩ mô, đối phó với những biến động của thị trường, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, công tác an sinh xã hội; thực hiện nghiêm nghĩa vụ với Nhà nước, đóng góp quan trọng vào ngân sách quốc gia; bảo đảm việc làm, nâng cao thu nhập và chế độ, chính sách cho người lao động.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ nặng nề của thời kỳ phát triển mới, hội nhập quốc tế và hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối, xác định tiếp tục tăng cường quán triệt, nâng cao nhận thức, kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng; tiếp tục khẳng định, nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả, tạo sự chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, cơ sở đảng và đảng viên; kiểm tra, giám sát, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, công tác dân vận, đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

Các đảng bộ, chi bộ tiếp tục khẳng định và giữ vững vai trò hạt nhân, lãnh đạo toàn diện trong các hoạt động của doanh nghiệp, đơn vị. Thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.

Cấp ủy các cấp tăng cường hướng về cơ sở, thường xuyên trao đổi, đối thoại, làm việc với các cấp ủy, tổ chức đảng, chú trọng đối thoại trực tiếp với người lao động để xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa người đứng đầu tổ chức đảng với đảng viên, củng cố niềm tin của người lao động đối với Đảng.

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương được thành lập ngày 11-4-2007 (theo Quyết định số 48-QĐ/TW, ngày 11-4-2007 của Bộ Chính trị). Khi mới thành lập, Đảng uỷ Khối có 28 đảng bộ trực thuộc và hơn 42.000 đảng viên.

Đến ngày 31-12-2020, Đảng uỷ Khối có 35 đảng bộ trực thuộc (33 đảng bộ tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước), trong đó 29 đảng bộ cấp trên cơ sở, 4 đảng bộ cơ sở, với 1.071 tổ chức cơ sở đảng (680 đảng bộ cơ sở, 391 chi bộ cơ sở), 142 đảng bộ bộ phận, 5.320 chi bộ trực thuộc và 81.547 đảng viên.

Tính đến ngày 31-12-2023, Đảng uỷ Khối có 38 đảng bộ trực thuộc (36 đảng bộ tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước), trong đó 32 đảng bộ cấp trên cơ sở, 6 đảng bộ cơ sở, với 1.463 tổ chức cơ sở đảng (986 đảng bộ cơ sở, 477 chi bộ cơ sở), 237 đảng bộ bộ phận, 8.352 chi bộ trực thuộc và 143.138 đảng viên.

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất