Ngành Tổ chức xây dựng Đảng triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2024
Toàn cảnh Hội nghị.

Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương định hướng thảo luận tại Hội nghị.

Trong quý I, Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu xây dựng, triển khai các đề án, nhiệm vụ được giao theo Chương trình công tác năm 2024 và chuẩn bị nội dung phục vụ các Hội nghị Trung ương khóa XIII; tham mưu chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng…

Đồng thời, Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu xây dựng Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Chỉ đạo quy hoạch cán bộ cấp chiến lược; tổ chức 2 cuộc họp Ban Chỉ đạo để cho ý kiến về các nội dung liên quan; triển khai rà soát quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 theo Kế hoạch số 17-KH/TW ngày 7-7-2023 của Bộ Chính trị và nội dung phục vụ phiên họp thứ nhất của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng. Tổng hợp báo cáo của các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng và gửi xin ý kiến các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương. Tham mưu ban hành Kế hoạch tổ chức các hội nghị, khảo sát của Tiểu ban Điều lệ Đảng; chủ động ban hành Kế hoạch, Quy chế làm việc và Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên các tổ biên tập, tổ giúp việc của Tiểu ban.
Về việc tổng
 kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2021-2025) và 15 năm thi hành Điều lệ Đảng, tính đến ngày 29-3-2024, có 56/67 cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương, 18/56 cơ quan, đơn vị Trung ương đã gửi báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2021-2025 và 65/67 cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương, 22/56 cơ quan, đơn vị Trung ương đã gửi báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng.

Ban Tổ chức Trung ương đã báo cáo và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị đối với đề án “Quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tổ chức, cán bộ và quản lý cán bộ; thí điểm chủ trương người đứng đầu lựa chọn, giới thiệu cán bộ trong quy hoạch để thực hiện quy trình bầu cử, bổ nhiệm cấp phó của mình; bí thư cấp ủy giới thiệu để bầu ủy viên ban thường vụ và chịu trách nhiệm về việc giới thiệu của mình; giao quyền cho người đứng đầu bổ nhiệm và chịu trách nhiệm về quyết định của mình”. Hoàn thiện đề án “Quy định về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng”. Tiếp thu ý kiến các địa phương, đơn vị, hoàn thiện dự thảo Báo cáo thực hiện chính sách đối với cán bộ làm việc trong lĩnh vực, địa bàn đặc thù, phức tạp, trọng yếu…

Cũng trong quý I-2024, toàn Ngành đã triển khai hiệu quả các mục tiêu cụ thể tại Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2023 đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan. Tổ chức thành công Lễ công bố và trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023, qua đó tiếp tục phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước và chế độ. Thường xuyên đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối, tác phong làm việc, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và có một số cách làm hiệu quả trong tham mưu về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Kịp thời trao đổi, giải đáp, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất của các cấp ủy, tổ chức đảng…

Đ/c Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương quán triệt Quy định số 138-QĐ/TW.

Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương quán triệt Quy định số 138-QĐ/TW của Ban Bí thư.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự được nghe quán triệt một số văn bản mới như: Quy định số 137-QĐ/TW ngày 1-12-2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương”; Quy định số 138 ngày 1-12-2023 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 30-11-2023 của Ban Tổ chức Trung ương về việc thực hiện sắp xếp tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở những địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.

Phát biểu ý kiến kết luận tại Hội nghị, đồng chí Mai Văn Chính đề nghị trong thời gian tới, Ban Tổ chức Trung ương và ban tổ chức cấp ủy các cấp tích cực triển khai đề án, nhiệm vụ được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các tiểu ban phục vụ Đại hội XIV của Đảng và cấp ủy các cấp giao, bảo đảm tiến độ, chất lượng. Tập trung tham mưu 4 nội dung phục vụ Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII; rà soát quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 theo kế hoạch; tham mưu ban hành chỉ thị mới của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Tiếp thu, hoàn thiện 2 đề cương gồm: Đề cương báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2021-2025); Đề cương báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025).

Tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong Kết luận số 21-KL/TW và 11 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị. Làm tốt công tác tổ chức bộ máy, biên chế và vị trí việc làm; thực hiện đồng bộ, chặt chẽ các khâu trong công tác cán bộ. Đẩy mạnh công tác bảo vệ chính trị nội; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; chú trọng nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; xây dựng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh…

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất