Phiên họp thứ nhất Tổ giúp việc tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2021-2025)
Toàn cảnh phiên họp.

Toàn cảnh Phiên họp.

Tại Quyết định số 09-QĐ/TBĐLĐ, ngày 19-12-2023 của Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIV, Tổ giúp việc Tiểu ban về tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2021-2025) gồm 32 thành viên do đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Tổ trưởng. Tổ giúp việc có nhiệm vụ tham mưu, giúp Tiểu ban, Trưởng Tiểu ban Điều lệ Đảng triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động của Tiểu ban; chuẩn bị nội dung, chương trình các phiên họp của Tiểu ban; phối hợp với các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị ở Trung ương và địa phương tổ chức hội nghị, khảo sát về các nội dung liên quan. Chỉ đạo Tổ Biên tập nghiên cứu, tham mưu, triển khai xây dựng dự thảo Đề cương, dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2021-2025) và phụ lục, tài liệu liên quan. 

Theo dự thảo Đề cương, Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2021-2025) gồm 2 phần: (1) Kết quả công tác xây dựng Đảng 5 năm (2021-2025); (2) Phương hướng, nhiệm vụ giải pháp của công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIV. Trong đó, về kết quả công tác xây dựng Đảng 5 năm (2021-2025) cần đánh giá đúng thực chất kết quả công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết Đại hội XIII và các nghị quyết, chủ trương của Đảng có liên quan; làm rõ những kết quả nổi bật, ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm. Nội dung cụ thể gồm: Xây dựng Đảng về chính trị; xây dựng Đảng về tư tưởng; xây dựng Đảng về đạo đức; đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

Kết luận tại Phiên họp, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang đánh giá cao những ý kiến góp ý tâm huyết, trách nhiệm của các thành viên Tổ giúp việc; đề nghị Vụ Cơ sở đảng, đảng viên (Ban Tổ chức Trung ương) tiếp thu đầy đủ những ý kiến phát biểu tại cuộc họp của các thành viên Tổ giúp việc để hoàn thiện các văn bản. Trong đó, về Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Tổ giúp việc, cần làm rõ hơn nội dung công việc của các đồng chí ở các ban đảng Trung ương; về Kế hoạch hoạt động của Tổ giúp việc cần bám sát Kế hoạch hoạt động của Tiểu ban Điều lệ Đảng. Về Đề cương báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2021-2025) cần bám sát văn kiện Đại hội XIII, chỉnh sửa lại bố cục cho hợp lý, chi tiết hơn nữa ở các tiểu mục; đánh giá sâu sắc hơn bối cảnh, tình hình trong nước và quốc tế ảnh hưởng đến công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ tới; tiếp tục nghiên cứu để tham mưu những giải pháp đột phá mới và nhiệm vụ trọng tâm mới về xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XIV…

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất