Hội thảo khoa học “Tư tưởng Hồ Chí Minh về quản lý giáo dục”.


Toàn cảnh Hội thảo.

Chủ trì Hội thảo khoa học có các đồng chí: GS, TS. Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan đảng Trung ương; ThS. Phạm Chí Thành, Quyền Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập - Xuất bản, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; GS, TS. Phạm Quang Trung, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục.

Tham dự Hội thảo có các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí phó giám đốc - phó tổng biên tập, ủy viên Hội đồng Biên tập - Xuất bản, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; các Phó Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục, cùng đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học, quản lý, hoạt động thực tiễn đến từ các cơ quan giáo dục, các trường đại học, học viện, viện nghiên cứu trong cả nước.

Hội thảo được coi là diễn đàn để các nhà nghiên cứu khoa học giáo dục, hoạch định chính sách, cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên chia sẻ những quan điểm, tư tưởng và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong giáo dục và quản lý giáo dục.

GS, TS. Phạm Quang Trung, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục phát biểu đề dẫn tại Hội thảo.

Phát biểu đề dẫn tại Hội thảo, GS, TS. Phạm Quang Trung, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục nhấn mạnh, Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm sâu sắc, toàn diện về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là sự kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống của dân tộc và tinh hoa văn hoá nhân loại, là sự vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh chú trọng vai trò của giáo dục, xem giáo dục là quốc sách hàng đầu trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng xã hội mới tiến bộ, văn minh hơn. Thực hiện lời căn dặn của Bác, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, chăm lo đối với công tác giáo dục, trong đó, xác định rõ: “Giáo dục trở thành quốc sách hàng đầu”; thực hiện “nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới nội dung, giải pháp dạy và học, hệ thống trường lớp và hệ thống quản lý giáo dục”; triển khai “giáo dục cho mọi người”, “cả nước thành một xã hội học tập”,... Chính vì vậy, Hội thảo có ý nghĩa lý luận và thực tiễn vô cùng quan trọng trong việc làm sáng rõ những giá trị Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và quản lý giáo dục, cũng như vận dụng tư tưởng của Người vào thực tiễn giáo dục hiện nay”.

Sau 5 tháng chuẩn bị, Hội thảo đã nhận được sự quan tâm đông đảo của nhiều nhà khoa học, cán bộ quản lý, các chuyên gia quản lý giáo dục trong những lĩnh vực khác nhau. Đã có 104 bài viết đã được gửi đến Ban Tổ chức Hội thảo, trong quá trình biên tập, Ban Tổ chức đã lựa chọn được 76 bài viết để in trong Kỷ yếu Hội thảo với 2 phần: Tư tưởng Hồ Chí Minh về quản lý giáo dục - Những vấn đề lý luận và thực tiễn và Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về quản lý giáo dục trong đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý giáo dục ở Việt Nam hiện nay.

Mỗi tham luận là một công trình nghiên cứu độc lập, theo từng vấn đề cụ thể, có sự kế thừa các kết quả nghiên cứu khoa học Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục, quản lý giáo dục, đồng thời có tiếp cận nhiều nguồn tư liệu mới và khẳng định những chỉ dẫn về giáo dục của Người đến nay vẫn còn nguyên giá trị định hướng, soi đường cho công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo và công tác quản lý giáo dục ở nước ta hiện nay.

Để góp phần giải quyết những vấn đề bức thiết trong đổi mới giáo dục và đào tạo Việt Nam hiện nay, khi vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục, các tác giả tham luận cũng nhấn mạnh tới 3 nhóm vấn đề: (1) Nhận thức đúng vị trí, vai trò, ý nghĩa và nội dung của Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục, thực hiện đúng và áp dụng có hiệu quả vào sự nghiệp đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam; (2) Đề cao đổi mới nội dung giáo dục; (3) Đề cao giải pháp giáo dục toàn diện.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất