Hậu Giang: Quý I-2023, công tác xây dựng Đảng đạt kết quả toàn diện
Đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang dự Hội nghị công tác an ninh – nội chính quý I-2023.

Đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang dự Hội nghị công tác an ninh - nội chính quý I-2023.

Công tác chính trị, tư tưởng và đạo đức được các cấp ủy tiếp tục quan tâm đổi mới hình thức tuyên truyền, nâng cao công tác giáo dục tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy được chỉ đạo triển khai kịp thời, đồng bộ. Việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các sự kiện chính trị trọng tâm của đất nước, của tỉnh gắn với kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh (1-1-2004 - 1-1-2024) được quán triệt đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: tọa đàm, hội nghị báo cáo viên, thi viết chính luận, tuyên truyền viên, sinh hoạt chính trị - xã hội, trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo chí, mạng xã hội, trang thông tin điện tử. Tổ chức tổng kết Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Hậu Giang năm 2022 thực chất, hiệu quả và phát động Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Hậu Giang năm 2023 với nhiều điểm mới, đột phá.

Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tập trung chuyên đề 2022-2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy nội lực, tận dụng thời cơ, khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh và bền vững”; thực hiện kế hoạch của Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng phim ngắn, phim tài liệu năm 2023 để biểu dương các điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Việc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới được các cấp ủy đảng thường xuyên quan tâm; kiện toàn Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, đội ngũ Báo cáo viên, Tổ Cộng tác viên dư luận xã hội tỉnh năm 2023; lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy nâng cao chất lượng hoạt động lực lượng cộng tác viên 35 các cấp trên địa bàn tỉnh; tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch năm 2022; thực hiện tốt công tác đấu tranh, bóc gỡ thông tin xấu, độc trên không gian mạng, kết quả có 22 tài khoản được “báo xấu” (đã đánh sập 2 tài khoản, bài viết). Tỉnh đã phát động Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ nhất trên địa bàn tỉnh; tìm hiểu Đề cương về văn hóa Việt Nam nhân kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023).

Về công tác tổ chức, cán bộ: Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kiện toàn, đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp trong tỉnh, hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả, kịp thời cập nhật chỉ đạo của Trung ương, đổi mới, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, nhiều cán bộ, lãnh đạo phát huy tốt năng lực, sở trường ở cương vị mới.

Công tác đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý, được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đổi mới về chất, thực hiện Quy định 1120-QĐ/TU ngày 1-6-2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”, tạo bước chuyển biến về nhận thức và hành động, góp phần quan trọng trong việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh. Công tác phát triển đảng viên mới tiếp tục được chú trọng theo hướng chất lượng, hiệu quả.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, chăm lo cho cán bộ tiếp tục được quan tâm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 17 quyết định về công tác tổ chức, cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Ngoài ra, chính sách cán bộ cũng được quan tâm chỉ đạo thực hiện như: Ban hành 13 quyết định nâng lương thường xuyên, nâng lương trước hạn, chuyển xếp lương tính hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung; khám, điều trị ngoại trú cán bộ diện Tỉnh ủy quản lý 1.038 lượt (đương chức 150 lượt, hưu trí 863 lượt, Mẹ Việt Nam Anh hùng 25 lượt). Tặng Huy hiệu Đảng đợt 3-2-2023 cho 106 đồng chí và 2 Huy hiệu Đảng trước hạn. Công tác thi đua - khen thưởng cũng được quan tâm và thực chất hơn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã khen thưởng đối với 10 tập thể và 19 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Công tác dân vận tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện ngày càng phù hợp với tình hình thực tế, nhất là công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, định hướng của tỉnh; tổ chức gặp gỡ giám mục giáo phận Cần Thơ và các vị linh mục trên địa bàn tỉnh trong không khí ấm áp, thân tình; tổ chức đoàn thăm, tặng quà cho các cơ sở thờ tự, tổ chức tôn giáo, gia đình chính sách, hộ nghèo,…

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã tập trung triển khai công tác chăm lo cho đoàn viên, hội viên, đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh, thông qua nhiều hình thức như: tặng quà, bàn giao nhà tình thương, nhà đại đoàn kết (đã khởi công xây dựng 230 căn nhà Đại Đoàn kết và vận động tặng 58.549 phần quà, tổng trị giá hơn 36 tỷ 208 triệu đồng).

Đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang tại buổi tiếp xúc, đối thoại với nhân dân TP. Vị Thanh.

Đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang tại buổi tiếp xúc, đối thoại với nhân dân TP. Vị Thanh.

Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính: hoạt động của HĐND tỉnh ngày càng chủ động, đáp ứng kịp thời các yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh. HĐND cấp huyện tổ chức tổng kết hoạt động thi đua năm 2022, tạo khí thế sôi nổi, kết nối với nhiều phong trào thi đua chung trong Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. HĐND tỉnh triển khai chương trình công tác năm 2023 theo Kế hoạch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đi học tập kinh nghiệm mô hình hay, cách làm mới ở một số tỉnh nhằm đúc kết kinh nghiệm vào thực tế, nhất là triển khai hiệu quả Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 6-7-2022 của HĐND tỉnh về việc thông qua Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp trong tỉnh.

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu quả. Trong đó, tập trung triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ xây dựng chính quyền điện tử đạt được những kết quả tích cực như Hậu Giang App; cổng dịch vụ công trực tuyến;... trang thông tin điện tử tỉnh, góp phần cải thiện chỉ cải cách hành chính của tỉnh. Tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng, tăng cường giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp.

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được chú trọng thực hiện theo đúng quy định Điều lệ Đảng. Bám sát các chủ trương, văn bản chỉ đạo của Trung ương, hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tổ chức triển khai kịp thời đến các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp để thực hiện. Ban hành Quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập; ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 và tổ chức thực hiện đúng quy định, theo đó định hướng cho các cấp ủy ban hành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023, trong đó lựa chọn nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình, địa phương, đơn vị.

Các cấp ủy đảng chủ động lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hoá chỉ tiêu số 02 Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Chi bộ có chi ủy thực hiện ít nhất 2 cuộc kiểm tra, chi bộ không có chi ủy thực hiện ít nhất 1 cuộc kiểm tra), có 1.899/1.899 chi bộ đã xây dựng kế hoạch kiểm tra (1.462 chi bộ có chi ủy, 437 chi bộ không có chi ủy), đạt 100%. Trong quý I-2023, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật 25 đảng viên (giảm 2 đảng viên so với cùng kỳ) với các hình thức: khiển trách 19, cảnh cáo 2, cách chức 1, khai trừ 3; đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác giám sát, chủ động nắm tình hình, phát hiện và kịp thời kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng tiếp tục được các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng tích cực, khẩn trương triển khai thực hiện các chỉ đạo của Trung ương về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã sớm ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới và các văn bản thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định; ban hành Chương trình công tác và Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023; chủ động rà soát, bổ sung, theo dõi, chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả rõ rệt, khẳng định quyết tâm trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh. Trong quý I, không xảy ra vụ việc tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất