Tọa đàm “Giới và bình đẳng giới trong lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng và giải pháp”
Đồng chí Trần Thị Ngọc Thảo, Trưởng Ban nữ công, Phó Chánh Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại buổi Tọa đàm.

Đồng chí Trần Thị Ngọc Thảo, Trưởng Ban Nữ công, Phó Chánh Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại buổi Tọa đàm.

Phát biểu tại buổi Tọa đàm, đồng chí Trần Thị Ngọc Thảo, Trưởng Ban Nữ công, Phó Chánh Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương khẳng định, công tác bình đẳng giới nói chung và công tác bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị nói riêng là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài của cả hệ thống chính trị. Tinh thần bình đẳng giới trong chính trị cũng được khẳng định tại các kỳ đại hội Đảng gần đây. Tại Đại hội XII, Đảng đã nhấn mạnh, phải “tăng tỷ lệ phụ nữ tham gia vào cấp ủy và bộ máy quản lý nhà nước”. Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nêu rõ: “Phấn đấu đạt tỷ lệ cấp ủy viên nữ từ 15% trở lên và có cán bộ nữ trong ban thường vụ”. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) đã xác định rõ mục tiêu đến năm 2030: “Phải có cán bộ nữ trong cơ cấu ban thường vụ cấp ủy và tổ chức đảng các cấp. Tỷ lệ nữ cấp ủy viên các cấp đạt 20-25%".

Điểm lại một số kết quả nổi bật trong công tác cán bộ nữ thời gian qua, đồng chí Trưởng Ban Nữ công nhấn mạnh, công tác cán bộ nữ dù có những chuyển biến tích cực hơn so với giai đoạn trước, nhưng nhìn chung vẫn còn khoảng cách giới khá lớn trong lĩnh vực chính trị; chưa đạt mục tiêu đề ra, chưa tương xứng với tỉ lệ nữ chiếm 50% dân số cả nước; chiếm hơn 1/3 tổng số biên chế cơ quan Ban Tổ chức Trung ương nói riêng. Từ những vấn đề đặt ra trong thực tiễn nêu trên, việc tổ chức Tọa đàm về chủ đề bình đẳng giới là rất thiết thực, hiệu quả, nhất là đối với Ban tham mưu chiến lược của Đảng về công tác tổ chức, cán bộ như Ban Tổ chức Trung ương.

TS. Lương Thu Hiền trao đổi các vấn đề về giới và bình đẳng giới.

TS. Lương Thu Hiền trao đổi các vấn đề về giới và bình đẳng giới tại buổi Tọa đàm. 

Tại buổi Tọa đàm, TS. Lương Thu Hiền, Phó Viện trưởng Viện Lãnh đạo học và chính sách công, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu giới và lãnh đạo nữ, Học viên Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã trao đổi các vấn đề về giới và bình đẳng giới trong lãnh đạo quản lý ở Việt Nam hiện nay; từ thực trạng đến giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nữ trong thời kỳ mới. Các đại biểu đã cùng nhau trao đổi các nội dung như: Các khái niệm cơ bản về giới và bình đẳng giới; các cách hiểu khác nhau về bình đẳng giới; bình đẳng về nam, nữ và các khâu trong công tác cán bộ; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về bình đẳng giới; Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới; tại sao cần thúc đẩy bình đẳng giới trong lãnh đạo, quản lý ở khu vực công…

Các đại biểu được tặng quà sau khi tham gia phần trò chơi tìm hiểu các kiến thức về giới và bình đẳng giới tại buổi Tọa đàm.

Các đại biểu được tặng quà sau khi tham gia phần trò chơi tìm hiểu các kiến thức về giới và bình đẳng giới tại buổi Tọa đàm.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất