Tổ chức “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam”

Mục tiêu nhằm tuyên truyền, vận động nhân dân cả nước và người Việt Nam ở nước ngoài hướng về biển, đảo Việt Nam nói chung, quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 nói riêng; nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các địa phương và Nhân dân trong và ngoài nước về vị trí, vai trò của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa “Nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045” vào cuộc sống, đáp ứng yêu cầu xã hội hoá nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc trong tình hình mới.

Đồng thời, huy động mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, của cộng đồng xã hội tham gia nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Tuyên truyền, vận động các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tự nguyện hỗ trợ vật chất, tài chính, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của quân và dân trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

“Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” là nguồn kinh phí huy động tự nguyện (không bắt buộc) đóng góp, hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước nhằm từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của quân và dân trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc, trong đó ưu tiên tập trung cho các địa bàn trọng điểm, chiến lược, nhất là huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1.

Nguồn hình thành Quỹ: Tiếp nhận toàn bộ số Quỹ còn lại của “Quỹ vì Trường Sa thân yêu” chuyển sang; Huy động tự nguyện ủng hộ, đóng góp xây dựng Quỹ của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, cá nhân trong và ngoài nước.

Quỹ thành lập và hoạt động phi lợi nhuận. Quỹ hoạt động theo quy định của pháp luật và cơ quan có thẩm quyền. Việc thực hiện thu, chi Quỹ công khai, minh bạch (về tài chính, tài sản) theo quy định của pháp luật. Quỹ có tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước.

* Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ký Quyết định 1366/QĐ-TTg kiện toàn Ban Chỉ đạo “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam”.

Theo Quyết định, Trưởng Ban chỉ đạo là lãnh đạo Bộ Quốc phòng phụ trách về biển, đảo. Phó Trưởng ban Thường trực là Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Phó Trưởng ban là Chính ủy Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng. Mời 01 Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Phó Trưởng ban.

Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo là thực hiện các quy định về tổ chức và hoạt động của “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam”; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành trung ương và địa phương chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các phong trào vận động ủng hộ, đóng góp xây dựng Quỹ; tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm, đề xuất các hình thức ghi công, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp thiết thực xây dựng Quỹ; chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan xây dựng quy chế quản lý, sử dụng Quỹ; chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng chỉ đạo việc tiếp nhận, quản lý, điều hành, sử dụng Quỹ đúng mục đích và hiệu quả, hằng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ và những vấn đề vượt quá thẩm quyền. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Thủ tướng Chính phủ giao.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất