Kết quả Kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2015

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN TỔ CHỨC

*

Số 10126-CV/BTCTW

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


              


 

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2015

 

 

  Kính gửi:

Cán bộ, công chức tham dự Kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2015

 

          Căn cứ báo cáo kết quả của Ban chấm thi kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2015, Hội đồng thi thông báo kết quả điểm thi của cán bộ, công chức dự thi trên Website Tạp chí xây dựng Đảng (www.xaydungdang.org.vn, Mục Văn kiện - Tư liệu).

Theo quy định tại các văn bản hiện hành; cán bộ, công chức dự thi có nguyện vọng phúc khảo kết quả điểm thi, đề nghị gửi Đơn phúc khảo[1] về Hội đồng thi nâng ngạch Trung ương (qua Vụ Chính sách cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương, địa chỉ: Số 2A Hoàng Văn Thụ, quận Ba Đình, TP. Hà Nội) chậm nhất tính đến ngày 05-12-2015 (tính theo dấu bưu điện ngày gửi).

 

 

                                                                          T/L TRƯỞNG BAN

                                                                    PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

  Nơi nhận:

- Hội đồng thi;                                                                  (Đã ký)

- Tạp chí Xây dựng Đảng (để đưa tin);

- Lưu Vụ CSCB, VP.                                               Lê Ngọc Hoan[1] Hội đồng thi không phúc khảo môn Bảo vệ Đề án

* Kết quả điểm thi (tải file)

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất