Thông báo kết quả chấm phúc khảo kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2015

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN TỔ CHỨC

HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH

*

Số 796-TB/BTCTW

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2015

 

         

THÔNG BÁO

Kết quả chấm phúc khảo kỳ thi nâng ngạch công chức

lên ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc

và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2015

 

1. Tính đến hết thời hạn nhận đơn phúc khảo (ngày 02-10-2015), Hội đồng thi đã nhận được 93 đơn đề nghị phúc khảo. Ban Chấm thi phúc khảo đã thực hiện việc chấm phúc khảo theo đúng các quy định; kết quả như sau:

- Số bài chấm được tăng điểm: 12 bài, trong đó có 04 bài tăng từ 1,5 đến 2,5 điểm;

- Số bài chấm bị giảm điểm: 46 bài, trong đó có 15 bài giảm từ 2,5 đến 3,5 điểm;

- Số bài chấm nhưng không thay đổi điểm: 35 bài.

Căn cứ Điều 4 Quy định số 07-QĐ/BTCTW, ngày 03-8-2015 của Ban Tổ chức Trung ương về việc chấm thi trong các kỳ thi nâng ngạch cán bộ, công chức cơ quan Đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2015, nếu bài thi sau khi chấm phúc khảo có số điểm thấp hơn 5% số điểm (05 điểm) so với thang điểm tối đa (100 điểm), thì không được sửa đổi số điểm và sẽ vẫn lấy điểm chấm thi ban đầu. Vì vậy, Hội đồng thi quyết định giữ nguyên kết quả điểm thi lần đầu môn Kiến thức chung đã công bố đối với 93 trường hợp cán bộ, công chức dự thi có đơn đề nghị phúc khảo.

2. Căn cứ kết quả điểm thi đã công bố, Hội đồng thi nâng ngạch báo cáo Ban Tổ chức Trung ương phê duyệt kết quả trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính theo các quy định hiện hành.

3. Thông báo này đồng thời được đăng trên website Tạp chí Xây dựng Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, địa chỉ: www.xaydungdang.org.vn (mục Văn kiện - Tư liệu).

                                                                                                     K/T TRƯỞNG BAN

                                                                                                      PHÓ TRƯỞNG BAN

                                                                                                    CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

  Nơi nhận:                                                                                                  (Đã ký)

- Cán bộ, công chức tham dự Kỳ thi;  

- Lãnh đạo Ban;

- Tạp chí XDĐ;

- Lưu VP, Vụ CSCB.               

                                                                                                         Nguyễn Văn Quynh

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất