Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội đại biểu phụ nữ các cấp
Đại biểu Đại hội Thi đua yêu nước: "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc".

Năm năm qua, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm, tạo điều kiện cho phụ nữ và các cấp hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát huy tốt nhất vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo, thế mạnh và khả năng đóng góp của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiều chủ trương, chính sách liên quan đến phụ nữ được ban hành và thực hiện có hiệu quả. Nhiều mục tiêu bình đẳng giới đạt kết quả tích cực. Đời sống vật chất, tinh thần và vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội ngày càng được nâng cao. Các tầng lớp phụ nữ đã phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, nỗ lực trong học tập, lao động, đạt nhiều thành tích xuất sắc và có nhiều đóng góp trên tất cả các lĩnh vực của đất nước. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các cấp hội đã chủ động, sáng tạo, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; đoàn kết, tập hợp, động viên các tầng lớp phụ nữ thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động thiết thực và hiệu quả, đặc biệt là phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" và cuộc vận động rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức: "Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang", góp phần tích cực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, xây dựng nông thôn mới có hiệu quả.

Tuy nhiên, một số chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phụ nữ chưa được thực hiện tốt. Nhiều nơi phụ nữ còn gặp khó khăn về đời sống, việc làm do trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thấp và định kiến giới của xã hội. Một bộ phận phụ nữ có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, sa vào tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật. Hoạt động của các cấp hội ở một số nơi chưa thực sự đổi mới, còn mang tính hình thức và hành chính; tỉ lệ thu hút các tầng lớp phụ nữ tham gia tổ chức hội chưa cao; công tác cán bộ nữ một số nơi còn hạn chế; năng lực và trình độ cán bộ hội nhiều nơi chưa đáp ứng yêu cầu.

Năm 2016 là năm tổ chức đại hội phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của các tầng lớp phụ nữ cả nước; đánh dấu sự phát triển của phụ nữ và tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong giai đoạn mới.

Để lãnh đạo đạt kết quả tốt sự kiện này, Ban Bí thư yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

1- Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phụ nữ, đặc biệt là Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27-4-2007 của Bộ Chính trị khóa X về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, năng lực của phụ nữ và ý thức trách nhiệm thực hiện bình đẳng giới; lên án, đấu tranh chống tư tưởng, hành vi bạo lực, buôn bán, xâm hại, xúc phạm và phân biệt đối xử với phụ nữ. Nâng cao trình độ mọi mặt và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và thực hiện tốt chính sách, pháp luật đối với lao động nữ và cán bộ nữ. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện việc xây dựng, củng cố tổ chức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, tạo điều kiện để hội thực hiện tốt vai trò, chức năng của mình.

2- Lãnh đạo ban chấp hành hội liên hiệp phụ nữ các cấp chuẩn bị tốt nội dung đại hội cấp mình. Báo cáo trình đại hội cần đánh giá đúng thực trạng phong trào phụ nữ và hoạt động của các cấp hội 5 năm qua; khẳng định những thành quả đóng góp của các tầng lớp phụ nữ; nêu rõ khuyết điểm, yếu kém và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm và dự báo tình hình, xác định cơ hội và thách thức của hội, của phụ nữ trong 5 năm tới. Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27-4-2007, của Bộ Chính trị khóa X và nghị quyết đại hội đảng bộ từng cấp, mỗi cấp hội xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện sáng tạo, hiệu quả cao hơn phong trào phụ nữ và hoạt động hội trong thời gian tới. Trong đó, chú trọng đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhằm thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia tổ chức hội; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, vận động bản thân phụ nữ và gia đình rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống mẫu mực; đồng thời vận động và tạo điều kiện để phụ nữ nâng cao năng lực, trình độ học vấn, học nghề, có việc làm và nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, đặc biệt là phụ nữ khu vực nông thôn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các cấp hội cần đẩy mạnh thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội; tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước; mở rộng hoạt động ngoại giao nhân dân.

Trong quá trình lãnh đạo đại hội, các cấp ủy, chính quyền cần kết hợp đánh giá 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27-4-2007 của Bộ Chính trị khóa X, các văn bản của Trung ương Đảng, Nhà nước về công tác phụ nữ, về bình đẳng giới.

3- Lãnh đạo chuẩn bị nhân sự và tổ chức bầu cử theo đúng quy định. Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia ban chấp hành, ban thường vụ, các chức danh chủ chốt của các cấp hội bảo đảm tiêu chuẩn, số lượng và cơ cấu hợp lý, có tính liên hiệp, có sự kế thừa và phát triển, thực sự là những người tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ của hội. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc thiểu số và cán bộ có kinh nghiệm thực tiễn trong cơ quan lãnh đạo hội các cấp; đồng thời giới thiệu nguồn cán bộ nữ cho Đảng, Nhà nước. Phân công cấp ủy viên có năng lực, phẩm chất tốt, có uy tín, trực tiếp phụ trách công tác hội và ứng cử tham gia lãnh đạo tổ chức hội liên hiệp phụ nữ đồng cấp.

4- Chỉ đạo các cấp chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp, bảo đảm các điều kiện để hội liên hiệp phụ nữ các cấp tổ chức đại hội thành công. Tăng cường công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội; coi trọng công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để tạo khí thế sôi nổi trong cả nước về sự kiện chính trị trọng đại của phụ nữ và tổ chức hội. Thời gian tiến hành đại hội từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh được tiến hành trong năm 2016; Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII tổ chức vào quý I-2017.

5- Ban Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng giúp Ban Bí thư theo dõi, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị này.

Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất