Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hành tiết liệm, chống lãng phí *

Thời gian qua, các ngành, các cấp đã quan tâm thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và đã đạt được những kết quả nhất định.

Trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, việc tăng cường tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là trong sử dụng ngân sách nhà nước có ý nghĩa quan trọng, góp phần dành nguồn cho đầu tư phát triển, an sinh xã hội và các nhiệm vụ quan trọng cấp bách. Để tăng cường tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách nhà nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở Trung ương, chủ tịch uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chủ tịch hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, tổng giám đốc, giám đốc các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Rà soát quản lý chặt chẽ các khoản chi, bảo đảm theo đúng dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chế độ quy định; thực hiện nghiêm, có hiệu quả các biện pháp chống thất thoát, lãng phí. Không bổ sung kinh phí ngoài dự toán được giao cho các mục đích: mua sắm xe ô-tô, tổ chức hội nghị, hội thảo, lễ kỷ niệm, lễ hội, đi công tác trong và ngoài nước và các nhiệm vụ không cần thiết, cấp bách.

2. Kiểm soát chặt chẽ chi đầu tư xây dựng cơ bản; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, nhất là các khoản chi: mua xe công; tổ chức lễ hội, hội nghị, hội thảo, tổng kết, lễ ký kết, khởi công, phong tặng danh hiệu, ký kết thi đua, tiếp khách… Thực hiện các biện pháp phù hợp, hiệu quả để tiết kiệm triệt để chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm và các chi phí khác.

3. Tổ chức các hội nghị tổng kết cuối năm, hội nghị ngành kết hợp triển khai Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2013 bằng hình thức trực tuyến. Các bộ, cơ quan tăng cường sử dụng hình thức họp trực tuyến trong chỉ đạo, điều hành và xử lý các công việc liên quan, hạn chế tối đa việc tổ chức họp tập trung để tiết kiệm chi phí tổ chức họp, đi lại, ăn ở của các dại biểu (trừ các cuộc họp có nội dung bí mật Nhà nước).

4. Rà soát kỹ các chương trình kiểm tra, thanh tra, các đoàn công tác từ cấp trên xuống cấp dưới, bảo đảm gọn nhẹ, tiết kiệm, hiệu quả; nghiêm cấm việc tổ chức đón tiếp gây tốn kém chi phí đối với cấp dưới ra các đối tượng liên quan.

5. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hành tiết kiệm trong đi công tác nước ngoài tại Công văn số 8743/VPCP-QHQT ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ. Tập trung bố trí kinh phí cho các đoàn đi đàm phán, thực hiện các nhiệm vụ được giao theo đúng chế độ quy định; hạn chế tối đa các đoàn đi học tập, khảo sát, tham khảo kinh nghiệm nước ngoài, bao gồm cả đối với các dự án hỗ trợ kỹ thuật, các dự án ODA và các dự án có sử dụng nguồn kinh phí có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.

6. Tổ chức triển khai thực hiện

a) Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước:

- Xây dựng Chương trình hành động tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó thể hiện rõ mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đối với từng lĩnh vực, từng khoản mục chi ngân sách, từng đơn vị sử dụng ngân sách và trách nhiệm tổng hợp báo cáo, kiểm tra, giám sát thực hiện của các cơ quan chức năng.

- Tập trung chỉ đạo các tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi, địa bàn quản lý triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị này và Chương trình hành động cửa từng Bộ, cơ quan, địa phương.

- Định kỳ hàng quý báo cáo tình hình triển khai thực hiện, gửi Bộ Tài chính trước ngày 20 tháng cuối quý.

b) Bộ Tài chính tống hợp, theo dõi tình hình và kết quả triển khai Chỉ thị của các Bộ, cơ quan, địa phương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước; định kỳ hàng quý báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

------------------------

(*) Chỉ thị số 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 26-11-2012  về việc tăng cường thực hành tiết liệm, chống lãng phí.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất