Về việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN TỔ CHỨC

*

Số  3520 - CV/BTCTW

V/v Sơ kết 05 năm thực hiện

Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2022

 

Kính gửi:

- Ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương,

 - Các ban, cơ quan đảng; đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc  Trung ương; đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương,

- Các cơ quan, đơn vị ở Trung ương.

 

         Thực hiện nhiệm vụ Bộ Chính trị giao chủ trì tham mưu sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Ban Tổ chức Trung ương đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương, cơ quan, đơn vị ở Trung ương thực hiện tốt một số nội dung sau:

Các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc sơ kết Nghị quyết; bảo đảm toàn diện, khách quan; đánh giá sâu sắc kết quả thực hiện quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, mục đích, yêu cầu và các nhiệm vụ chung, nhiệm vụ thường xuyên, nhiệm vụ cụ thể đã được Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Kế hoạch số 07-KH/TW của Bộ Chính trị xác định; đánh giá ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân; rút ra bài học kinh nghiệm; kiến nghị, đề xuất với các cấp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết trong thời gian tới.

Việc sơ kết được thực hiện từ cấp cơ sở trở lên. Thời gian hoàn thành sơ kết đối với cấp cơ sở trước ngày 25/6/2022; cấp huyện trước ngày 10/7/2022; tỉnh, thành ủy, cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương trước ngày 25/7/2022 (Mốc thời gian lấy số liệu báo cáo từ khi có Nghị quyết số 18-NQ/TW đến ngày 30/6/2022). 

Các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tổng hợp kết quả sơ kết gửi báo cáo và các phụ lục (cả văn bản giấy và file điện tử)[1] gửi về Ban Tổ chức Trung ương chậm nhất ngày 01/8/2022.

(Có đề cương báo cáo sơ kết, biểu mẫu, phụ lục gửi kèm)

         Trân trọng. 

Nơi nhận:

- Như trên,

- Đ/c Trưởng Ban (để báo cáo),

- Các đ/c Phó Trưởng Ban,

- Các vụ I, II, III, V (để đôn đốc),

- Thành viên Tổ Biên tập,

- Lưu VP, Vụ TC-ĐL.

 

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

 (đã ký)

 

 

Nguyễn Quang Dương


[1] Địa chỉ: số 2A Hoàng Văn Thụ - Ba Đình - Hà Nội; Điện thoại: 08045136; Fax: 080.45048; bản file: đề nghị gửi về hòm thư điện tử: huongNX@BTCTW.dcs.vn; Thông tin liên hệ: Đ/c Nguyễn Xuân Hương- ĐTCQ: 08045136- DĐ: 090.4.49.91.02

 

Đề cương báo cáo: Đề cương Báo cáo.doc

Hướng dẫn thực hiện: Hướng dẫn thực hiện một số nội dung tại các biểu mẫu gửi kèm.doc

Phụ lục đính kèm: Phụ lục biên chế.xlsx 
Phụ lục co quan DP (06.6.2022).xls 
Phụ lục co quan TW (ngay 06.6.2022).xls

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất