Kết quả chấm phúc khảo kỳ thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN TỔ CHỨC
HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH

*
Số 224 - TB/BTCTW

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2022

THÔNG BÁO

Kết quả chấm phúc khảo kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên cao cấp cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2021

-----

Xét báo cáo của Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng thi về kết quả chấm phúc khảo điểm thi, Hội đồng thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2021 thông báo như sau:

1. Tính đến hết thời hạn nhận đơn phúc khảo (ngày 10/5/2022 theo dấu bưu điện), Hội đồng thi đã nhận được 01 đơn đề nghị phúc khảo môn Viết Đề án của công chức hiện công tác tại Ban Tổ chức Trung ương.

2. Ngày 18/5/2022, Ban Chấm thi phúc khảo[1] đã thực hiện việc chấm phúc khảo bài thi theo đúng quy định. Theo đó, kết quả điểm thi môn Viết Đề án của công chức nêu trên được giữ nguyên so với điểm chấm thi lần đầu.

3. Căn cứ kết quả điểm thi đã công bố, Hội đồng thi nâng ngạch báo cáo Ban Tổ chức Trung ương công nhận kết quả kỳ thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp theo quy định hiện hành và thông báo trên Website Tạp chí Xây dựng Đảng (www.xaydungdang.org.vn).


Nơi nhận:
- Đ/c Trưởng Ban (để b/c),
- Thành viên Hội đồng thi,
- Tạp chí Xây dựng Đảng (để đăng tin),
- Lưu VP, Vụ CSCB.K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
 
(Đã ký)


 Hoàng Đăng Quang


[1] Được thành lập theo Quyết định số 941-QĐ/BTCTW, ngày 17/5/2022 của Hội đồng thi nâng ngạch Ban Tổ chức Trung ương.

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất