Bình Dương: Qua 3 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị, toàn tỉnh có 5.062 tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng
Đại biểu tham dự Hội nghị.

Đại biểu tham dự Hội nghị.

Việc học tập và làm theo Bác đã thật sự chuyển biến rõ nét, có nhiều đổi mới, đi vào chiều sâu

Tham dự và phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết: Nhận thức rõ ý nghĩa quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngay sau khi có Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương kịp thời ban hành Kế hoạch triển khai quyết liệt Kết luận số 01-KL/TW gắn với việc học tập các nội dung Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, XIII trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, ý nghĩa trong toàn Đảng bộ nhằm giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; thực hiện tốt các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Có thể khẳng định, việc học tập và làm theo Bác Hồ ở Bình Dương đã và đang dần trở thành việc làm thường xuyên, tự giác, tự nguyện trong hoạt động hằng ngày của cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân. 

3; Đồng chí Võ Văn Minh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Võ Văn Minh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương phát biểu tại Hội nghị.

Theo đồng chí Võ Văn Minh, qua 3 năm triển khai, nhờ sự quan tâm của cấp ủy các cấp từ tỉnh đến cơ sở, sự nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, việc học tập và làm theo Bác Hồ trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã thật sự chuyển biến rõ nét, có nhiều đổi mới, đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ và phát huy tác dụng tích cực trong cuộc sống. Cụ thể như sau:

Một là, công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và học tập chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm được tổ chức thực hiện nghiêm túc, đảm bảo gắn lý luận với thực tiễn theo đúng tinh thần chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của việc thực hiện Kết luận và các chuyên đề; thấy rõ hơn trách nhiệm trong việc tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong công tác, đề cao trách nhiệm với công việc, với nhân dân; từ đó đề ra nhiều biện pháp linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với thực tế để học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hai là, tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị ngày càng chuyển biến tích cực đã góp phần khẳng định sự cần thiết tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là việc bảo đảm thực hiện các bước “học tập”, “làm theo Bác” và “nêu gương” cả trong công việc và cuộc sống hằng ngày. Nhiều tấm gương cán bộ, đảng viên công chức, viên chức gương mẫu, tận tụy, đổi mới lề lối, tác phong làm việc, sâu sát cơ sở, nêu cao ý thức phục vụ nhân dân được tôn vinh, ghi nhận với nhiều mô hình được biểu dương, khen thưởng ở các cấp, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng bộ và công tác điều hành, quản lý của Chính quyền các cấp trong tỉnh.

Ba là, thực hiện Kết luận 01-KL/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, khóa XIII), Quy định về trách nhiệm nêu gương đã có tác động lớn đối với công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt và người đứng đầu các cấp về ý thức trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu; từng bước đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Bốn là, công tác tuyên truyền được quan tâm, chú trọng thường xuyên, liên tục trên các phương tiện thông tin, truyền thông của tỉnh, trang thông tin điện tử của ngành, địa phương bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, đặc biệt là tuyên truyền lan tỏa sâu rộng về những cách làm hay, tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Năm là, công tác giảng dạy, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và thế hệ trẻ được coi trọng. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh, trung tâm chính trị các huyện, thị, thành phố tổ chức nghiên cứu, biên soạn, cập nhật các nội dung của Kết luận 01, chuyên đề toàn khóa và từng năm vào tài liệu giảng dạy, học tập. Sở Giáo dục và Đào tạo đã triển khai lồng ghép nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các bài giảng về đạo đức, lịch sử, địa lý, giáo dục công dân, giới thiệu gương người tốt, việc tốt...

Sáu là, công tác kiểm tra, giám sát và sơ kết, đánh giá việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) được các cấp ủy đảng trong Đảng bộ tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Qua đó, đánh giá đúng ưu điểm, chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm, xử lý kịp thời các trường hợp sai phạm, chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, làm hình thức, không hiệu quả.

5.062 tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng

Trong 3 năm qua, toàn tỉnh đã có 5.062 tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng (trong đó có 3 tập thể và 4 cá nhân điển hình tiên tiến được Trung ương tặng Bằng khen). Đó là những tấm gương cán bộ, đảng viên, người lao động trong việc học tập và làm theo Bác, hy sinh lợi ích cá nhân vì việc chung, đi đầu trong cải cách hành chính, đổi mới lề lối, tác phong công tác, đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực,…

Những kết quả thiết thực từ việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã góp phần mang lại hiệu quả tích cực và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW còn những hạn chế. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội cần nghiêm túc nghiên cứu, đề ra những giải pháp cụ thể, thiết thực, tập trung khắc phục hiệu quả trong thời gian tới. Đồng thời, để việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày càng đi vào chiều sâu, đạt kết quả cao hơn nữa, đồng chí yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội tiếp tục quán triệt sâu sắc, tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm trong thời gian tới. Cụ thể như sau:

Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và các văn bản liên quan, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, các phong trào thi đua và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các hình thức đa dạng, phong phú, sinh động. Duy trì nghiêm túc việc giảng dạy nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các nhà trường, Trường Chính trị tỉnh, trung tâm chính trị các huyện, thị, thành phố; quan tâm tổ chức các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ.

Chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện quy định về các chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, “Đề cương văn hóa Việt Nam”...

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Bình Dương và các hội tiếp tục thực hiện các hoạt động, phong trào đã phát huy hiệu quả trong thời gian qua để lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng hơn nữa những việc làm tốt, những việc làm có ý nghĩa trong xã hội; hướng mạnh hoạt động về cơ sở, đảm bảo sát cơ sở, phù hợp với từng nhóm đối tượng và địa bàn dân cư, chú trọng đến đối tượng công nhân lao động ở các khu công nghiệp, ở các khu nhà trọ và người yếu thế.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kết quả nổi bật qua nữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh

Qua sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, đã có 25/31 chỉ tiêu nhiệm kỳ đạt và vượt kế hoạch đề ra. Nổi bật như: Kinh tế phục hồi và tiếp tục phát triển với mức tăng trưởng dương; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 170 triệu đồng/năm; chỉ số sản xuất công nghiệp giai đoạn 2020-2023 tăng 6,1%/năm. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng bình quân 8,3%/năm; thu hút đầu tư trong nước khoảng 250 nghìn tỷ đồng; thu hút đầu tư nước ngoài giai đoạn 2020-2023 đạt 9,56 tỷ USD. Thu ngân sách hằng năm đều đạt và vượt dự toán đề ra, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn từ đầu nhiệm kỳ đến nay đạt khoảng 240 nghìn tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2020-2023 tăng bình quân 5,5%/năm, nhập khẩu tăng bình quân 2,4%/năm. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, hạ tầng giao thông tiếp tục đầu tư phát triển; tỷ lệ đô thị hóa đạt 84% (tương đương các quốc gia công nghiệp phát triển).

Lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên; các chính sách về y tế, giáo dục, việc làm, an sinh xã hội được thực hiện kịp thời và hiệu quả. Các lĩnh vực quốc phòng - an ninh, đối ngoại, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, có nhiều chuyển biến tích cực trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ. Niềm tin của Nhân dân với Đảng, chính quyền tiếp tục được tăng cường.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất