Vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng – Nhân tố quyết định thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong 5 năm trở lại đây, với điều kiện hoạt động đầu tư kinh doanh gặp nhiều khó khăn và biến động mạnh nhưng SCIC đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Chính phủ giao. Tổng Công ty tiếp tục củng cố, phát huy vai trò là tổ chức kinh tế nhà nước góp phần đẩy mạnh tiến trình cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; góp phần đổi mới phương thức quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp từ cơ chế hành chính sang cơ chế đầu tư, kinh doanh vốn. Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, doanh thu của Tổng Công ty tăng trưởng bình quân 14%/năm, vốn chủ sở hữu tăng trưởng bình quân 11%/năm, tổng tài sản nhà nước do SCIC nắm giữ tăng trưởng bình quân 12%/năm, nộp ngân sách nhà nước tăng trưởng trung bình 16%/năm, tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (ROE) bình quân đạt 29%/năm, tỷ suất lợi nhuận/tổng tài sản (ROA) bình quân đạt 28%/năm.

Vai trò lãnh đạo toàn diện về tư tưởng được khẳng định rõ nét
Để có những kết quả đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy SCIC đóng vai trò quyết định. Cùng với việc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW và các nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty, Đảng ủy SCIC đã ban hành hơn 1.100 văn bản để cụ thể hóa việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong toàn Tổng Công ty. Qua đó, Đảng bộ SCIC đã thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện về tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, giám sát, dân vận, các tổ chức chính trị - xã hội; thành lập các ban chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp nhận doanh nghiệp, thoái vốn, đầu tư vốn và quản trị doanh nghiệp... tại các đơn vị thành viên Tổng Công ty; kịp thời đề xuất, kiến nghị, báo cáo với lãnh đạo các cấp nhằm từng bước tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ đầu tư kinh doanh vốn và công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ. 

Về xây dựng tổ chức đảng và hệ thống chính trị, Đảng ủy SCIC đã lãnh đạo các chi bộ trực thuộc hoàn thành và vượt hầu hết các chỉ tiêu đã đề ra tại Nghị quyết. Trong nhiệm kỳ kết nạp mới được 55 đảng viên. Hằng năm, tổ chức công đoàn được xếp loại công đoàn cơ sở vững mạnh trở lên và Đoàn Thanh niên SCIC được xếp loại đoàn cơ sở vững mạnh.

Đảng ủy SCIC thực hiện tốt việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), đưa việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình trở thành việc làm thường xuyên trong sinh hoạt đảng của từng đảng viên trong toàn Đảng bộ, gắn kết quả thực hiện với đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên ở tất cả các cấp. Qua đó, nhận thức về Đảng và công tác xây dựng Đảng trong cán bộ, đảng viên SCIC tiếp tục được nâng lên. 

Thành công trong công tác tổ chức - cán bộ
Trong công tác tổ chức - cán bộ, ngay sau Đại hội Đảng bộ SCIC nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy, Ban lãnh đạo SCIC luôn bám sát các nghị quyết, chỉ thị, các văn bản của Đảng, Nhà nước, hướng dẫn của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Đảng ủy Khối DNTW về công tác tổ chức - cán bộ để cụ thể hóa lãnh đạo, triển khai thực hiện tại Đảng bộ SCIC, đặc biệt là các nghị quyết, quy định mới như: Quy định số 105-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Quy định số 03-QĐ/ĐUK, Quy định số 13-QĐ/ĐUK của Đảng ủy Khối... để áp dụng trong công tác tổ chức và nhân sự của Tổng Công ty và người đại diện vốn nhà nước tại các doanh nghiệp.

Đối với công tác quy hoạch cán bộ, Đảng bộ SCIC đã quy hoạch các chức danh cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 là 42 đồng chí, đồng thời đã rà soát, bổ sung quy hoạch và quy hoạch mới cấp phòng, ban, cấp Tổng Công ty. Cùng với đó, công tác bổ nhiệm cán bộ cũng được Đảng bộ SCIC tiến hành nghiêm túc, bảo đảm đúng quy trình, quy định đề ra.

Trong công tác người đại diện, xuyên suốt toàn nhiệm kỳ, tổng số cán bộ SCIC tham gia kiêm nhiệm hội đồng quản trị, ban kiểm soát tại các doanh nghiệp là 176 lượt cán bộ, trong đó một số cán bộ giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt của doanh nghiệp như chủ tịch hội đồng quản trị (Vinaconex, Seaprodex, Domesco...), thành viên hội đồng quản trị (Traphaco, Vinamilk, Dược Hậu Giang, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội...). Cử biệt phái 31 lượt cán bộ có năng lực, kinh nghiệm đến làm việc chuyên trách tại các doanh nghiệp có vốn của SCIC như: Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Tràng Tiền...; cử cán bộ đến làm việc chuyên trách tại Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Đối với công tác đào tạo, sắp xếp nguồn nhân lực, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ lý luận chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ cấp ủy và bí thư chi bộ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ. Trong công tác kiểm tra, giám sát, Đảng ủy SCIC đã tổ chức triển khai, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương và Đảng ủy Khối về công tác kiểm tra, giám sát. 

Phát huy vai trò lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh doanh
Đánh giá kết quả đạt được của Đảng bộ SCIC cho thấy, qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ SCIC nhiệm kỳ 2015-2020, Tổng Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Chính phủ giao; việc thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu Nhà nước và hoạt động đầu tư, kinh doanh vốn được triển khai theo đúng quy định của pháp luật, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước.

Trong giai đoạn 2015-2019, SCIC đã tiếp nhận 90 doanh nghiệp với tổng vốn nhà nước 13.574 tỷ đồng. SCIC đã bán vốn tại 257 doanh nghiệp, với giá trị sổ sách bán vốn là 8.341 tỷ đồng, thu về 41.016 tỷ đồng, chênh lệch là 32.675 tỷ đồng (giá bán gấp 4,92 lần so với giá vốn). Công tác cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp cũng đã được SCIC triển khai thực hiện với kết quả tích cực. Đa số các doanh nghiệp sau khi bàn giao về SCIC đều có kết quả sản xuất - kinh doanh tốt hơn trước. Tổng nguồn thu cổ tức cho Nhà nước giai đoạn 2015-2019 của các doanh nghiệp trong danh mục quản lý của SCIC đạt 22.772 tỷ đồng. Danh mục vốn tiếp nhận và đầu tư SCIC đang quản lý hiện có gần 150 khoản đầu tư với tổng giá vốn theo sổ sách kế toán khoảng 29.000 tỷ đồng, giá trị thị trường ước đạt hơn 146.000 tỷ đồng, gấp hơn 5 lần so với giá vốn theo sổ sách kế toán. 

Đánh giá về hoạt động của SCIC, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình ghi nhận: SCIC đã đạt được những kết quả tích cực, toàn diện trên các mặt hoạt động, góp phần đẩy nhanh tiến trình sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước; việc quản trị doanh nghiệp được tăng cường, tập trung tái cơ cấu để nâng cao hiệu quả hoạt động, xử lý tồn tại phát sinh tại các doanh nghiệp trong danh mục, đặc biệt là các tập đoàn, tổng công ty có quy mô vốn lớn.

Phấn đấu xây dựng Đảng bộ SCIC vững mạnh toàn diện
Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII đã xác định SCIC là một trong những “thiết chế hiện có để hỗ trợ cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp”. Mới đây, tại buổi làm việc với SCIC, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cũng đặt ra yêu cầu xác định định hướng chiến lược để đưa SCIC trở thành doanh nghiệp trọng yếu hay “quả đấm mạnh” của nền kinh tế, thực sự tham gia vào hệ thống chủ đạo của kinh tế Nhà nước một cách có hiệu quả.

Chia sẻ về phương hướng nhiệm vụ và chiến lược hoạt động giai đoạn 2020-2025, đồng chí Nguyễn Đức Chi – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên SCIC cho biết: Đảng bộ SCIC đã đặt ra nhiều mục tiêu quan trọng để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ SCIC trong sạch, vững mạnh toàn diện; thực hiện tốt vai trò là một cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước; đẩy mạnh tiến độ triển khai cổ phần hóa và bán vốn tại các doanh nghiệp; đầu tư kinh doanh vốn hiệu quả, tập trung nguồn lực vào những ngành, lĩnh vực mang tính dẫn dắt của nền kinh tế; hướng tới mục tiêu trở thành tổ chức đầu tư tài chính chuyên nghiệp và hàng đầu của Chính phủ.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên SCIC Nguyễn Đức Chi cũng cho biết, trong giai đoạn 2020-2025, Đảng bộ SCIC sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nội dung như: Kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng với công tác tổ chức và các mặt công tác khác, tạo hiệu quả cao nhất cho công tác giáo dục tư tưởng chính trị; Tiếp tục thực hiện tốt các quan điểm, mục tiêu, phương thức lãnh đạo của Trung ương, của Đảng ủy Khối DNTW về công tác cán bộ, thực hiện đúng nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh hằng năm và các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ SCIC nhiệm kỳ 2020-2025, Chiến lược phát triển giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2035 và Kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2020-2025 của SCIC được Thủ tướng phê duyệt.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất