TP. Hồ Chí Minh nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên
Công đoàn Viên chức TP .Hồ Chí Minh tuyên dương đảng viên tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng (3-2-1930 - 3-2-2020).

Nhiều kết quả nổi bật

Quán triệt, triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về “Kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của TCCSĐ và nâng cao chất lượng đảng viên”, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015-2020 về công tác xây dựng TCCSĐ và nâng cao chất lượng đảng viên, ngay từ đầu nhiệm kỳ Thành ủy, Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy đã ban hành chương trình hành động và các văn bản chỉ đạo củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đảng viên.

Đầu nhiệm kỳ 2015-2020, BTV Thành ủy ban hành Kế hoạch phân công các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy tiến hành kiểm tra các cấp ủy trực thuộc Thành ủy và chỉ đạo kiểm tra tất cả các cấp ủy cơ sở về việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch quán triệt và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, trong đó đặc biệt quan tâm kiểm tra việc quán triệt và thực hiện Nghị quyết về công tác xây dựng Đảng, chỉ đạo và góp ý trực tiếp chương trình hành động về kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp ủy, TCCSĐ và nâng cao chất lượng đảng viên. Toàn Đảng bộ đã tổ chức hơn 150 lớp bồi dưỡng cho 4.210 lượt cấp ủy viên về công tác xây dựng Đảng, nghiệp vụ công tác đảng viên.

BTV Thành ủy đã ban hành Kế hoạch số 156-KH/TU ngày 17-10-2017 về khảo sát chất lượng sinh hoạt chi bộ; phân công cấp ủy viên và cán bộ, chuyên viên các ban đảng các cấp trực tiếp tham dự sinh hoạt chi bộ ở các địa phương, đơn vị được phân công theo dõi, phụ trách. Mỗi đồng chí tham dự từ 5 đến 7 chi bộ, sau đó đánh giá nhận xét kết quả sinh hoạt từng chi bộ, tổng hợp, phân tích, đánh giá sâu về chất lượng sinh hoạt chi bộ theo các loại hình. Qua khảo sát, BTV Thành ủy ban hành Kết luận số 426-KL/TU về giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, kịp thời chỉ đạo khắc phục hạn chế, thiếu sót và tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đồng thời, BTV Thành ủy thường xuyên tổ chức khảo sát tình hình tổ chức và hoạt động của các loại hình chi bộ để chỉ đạo thực hiện đúng quy định của Đảng.

BTV Thành ủy chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, mối quan hệ công tác trong từng tổ chức và giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị phù hợp với các quy định mới của Trung ương, nhất là phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ quan, đơn vị cơ sở. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng, quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của các loại hình TCCSĐ để phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở; rà soát, sắp xếp lại tổ chức đảng gắn với sắp xếp, bố trí cán bộ chuyên trách công tác đảng, đoàn thể tại các tổ chức đảng trực thuộc Thành ủy. Công tác xây dựng tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập được chú trọng, đạt kết quả tích cực về số lượng và từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả. Hoạt động của tổ chức đảng tại nhiều doanh nghiệp được chấn chỉnh, nền nếp hơn, có những chuyển biến tích cực.

BTV Thành ủy ban hành các quy định về tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy gặp gỡ, lắng nghe và giải thích cho đảng viên những vấn đề vướng mắc về tư tưởng chính trị; chỉ đạo cấp ủy cấp trên trực tiếp cơ sở, nhất là người đứng đầu tăng cường kiểm tra, giám sát và hướng dẫn về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phân công cấp ủy viên hằng tháng hoặc đột xuất dự sinh hoạt tại các chi bộ thuộc cơ sở đảng được phân công phụ trách, kịp thời phát hiện những hạn chế, yếu kém để hướng dẫn, hỗ trợ khắc phục. Nhiệm vụ này là một tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp ủy viên.

Các cấp ủy thường xuyên tổ chức các hội nghị chuyên đề nhận định, đánh giá kết quả công tác xây dựng TCCSĐ và bàn giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tổ chức hội thi bí thư chi bộ giỏi. Chỉ đạo 24/24 quận, huyện hằng năm tổ chức cho các ban chi ủy trao đổi kinh nghiệm, kếp hợp tham quan nghỉ mát để bồi dưỡng, cập nhật quy định mới của Đảng và trao đổi kinh nghiệm nâng cao trách nhiệm chi ủy trong chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ, cách thức tổ chức sinh hoạt có hiệu quả, thiết thực với chức năng, nhiệm vụ của TCCSĐ. Thường xuyên chỉ đạo sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện để bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra chỉ tiêu phấn đấu giảm TCCSĐ yếu kém dưới 0,5% /năm. Thành ủy, các cấp ủy tập trung chỉ đạo kiên quyết, kiên trì trong đánh giá chất lượng TCCSĐ bảo đảm thực chất hơn. Hằng năm, BTV Thành ủy ban hành kế hoạch đánh giá, phân tích chất lượng TCCSĐ và đảng viên với tiêu chí sát hợp từng loại hình tổ chức đảng; quy trình chặt chẽ, công khai, dân chủ, khách quan, toàn diện, phản ảnh sát hơn hiệu quả, chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng và đảng viên. Năm 2018, Đảng bộ thành phố có 26,2% TCCSĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (năm 2015 là 51,4%); giảm tỷ lệ TCCSĐ yếu kém xuống còn 0,36% (năm 2015 là 0,5%).

Thực hiện những quy định mới của Trung ương về công tác TCCSĐ, đảng viên, Thành ủy chỉ đạo các cấp ủy tăng cường công tác quản lý, giáo dục tư tưởng chính trị, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và tính tự giác của cán bộ, đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đề cao tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, giữ nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ. Chỉ đạo các cấp ủy tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị sát đối tượng, trọng tâm là chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện các quy định của Trung ương về nêu gương của cán bộ, đảng viên. Chỉ đạo đăng ký phấn đấu rèn luyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của đảng viên theo chuyên đề hằng năm. Đổi mới phương pháp học tập, quán triệt nghị quyết và thông tin thời sự cho đảng viên bằng hình thức trực tuyến để đông đảo cán bộ, đảng viên tham dự. Sau mỗi đợt học tập, quán triệt tiến hành kiểm tra, đánh giá mức độ tiếp thu và rút kinh nghiệm để củng cố nâng cao.

BTV Thành ủy ban hành Kế hoạch số 290-KH/TU thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW (khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, quán triệt thực hiện đến từng chi bộ. Chỉ đạo cán bộ, đảng viên sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, sai trái. Đặc biệt, năm 2018, BTV Thành ủy ban hành Quy định số 1374-QĐ/TU về “quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước”. Qua 2 năm thực hiện Quy định, nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy trong việc tiếp nhận và xem xét xử lý thông tin chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước. Đây là kênh thông tin quan trọng, hiệu quả giúp các cấp ủy kịp thời phát hiện, xử lý, ngăn chặn tình hình suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các vụ việc tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư, Thành ủy đã chỉ đạo tổ chức quán triệt, rà soát, chấn chỉnh công tác phát triển đảng viên bảo đảm chất lượng. Tập trung đợt rà soát, sàng lọc, phân tích và đề ra giải pháp tăng cường quản lý, giáo dục, kiểm tra, giám sát đối với đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Đối với những trường hợp không còn đủ tư cách thì kiên quyết xóa tên, khai trừ ra khỏi Đảng. Kết quả, năm 2019 đã rà soát 3.381 đảng viên và xử lý đưa ra khỏi Đảng 359 trường hợp (10,6%), đồng thời tiếp tục theo dõi, giáo dục 3.022 trường hợp.

Thành ủy chỉ đạo tổ chức khảo sát, đánh giá tình hình và kết quả công tác phát triển đảng viên 2 năm 2016-2017, qua đó chỉ đạo tập trung phát triển đảng viên trong công nhân, nông dân, sinh viên, học sinh. Chỉ đạo các tổ chức Liên đoàn Lao động, Đoàn Thanh niên và Hội Nông dân đẩy mạnh việc phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu đoàn viên, hội viên ưu tú cho Đảng. Ban Tuyên giáo Thành ủy hướng dẫn nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng cho đoàn viên, hội viên ưu tú nhận thức về Đảng và bồi dưỡng đảng viên mới kết nạp. Các đảng viên còn độ tuổi thanh niên được tập hợp bằng hình thức Câu lạc bộ trung kiên do các cấp ủy trực tiếp chỉ đạo để tiếp tục giáo dục, rèn luyện và nâng cao chất lượng đảng viên. Hằng năm, Đảng bộ thành phố kết nạp khoảng 10.000 đảng viên.

Công tác xây dựng TCCSĐ và nâng cao chất lượng đảng viên được xác định là nội dung nhiệm vụ quan trọng của các cấp ủy, với tinh thần kiên quyết, kiên trì đánh giá, phân loại đảng viên đúng thực chất. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực với tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hằng năm đều đạt từ 10 đến 12%.

Một số kinh nghiệm

Một là, cùng với việc đề ra các chương trình, kế hoạch cụ thể Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, Thành ủy đã chỉ đạo với tinh thần kiên quyết, kiên trì giải pháp nêu cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong việc triển khai quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch và chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác xây dựng TCCSĐ và nâng cao chất lượng đảng viên nói riêng; xem đây là một trong những tiêu chí đánh giá, phân tích chất lượng cán bộ, đảng viên hằng năm.

Hai là, phát huy vai trò giám sát của nhân dân và cán bộ, đảng viên trong công tác xây dựng Đảng. Ban hành các quy định cụ thể về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tạo điều kiện cho nhân dân phản ảnh đối với cấp có thẩm quyền về tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên có biểu hiện sai trái nhằm kịp thời chấn chỉnh, xử lý. Đây là một kênh thông tin giúp cấp ủy, tổ chức đảng quản lý, đánh giá sát đảng viên.

Ba là, phát huy vai trò của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. Hằng năm, Thành ủy xác định một số lĩnh vực trọng điểm dễ phát sinh sai phạm để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Khi phát hiện có sai phạm thì kiên quyết xử lý nghiêm, không bao che, dung túng. Qua đó, tạo được niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Bốn là, quá trình triển khai các nghị quyết, chỉ thị, các quy định mới của Trung ương, Thành ủy chỉ đạo các cấp ủy khảo sát, kiểm tra việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện ở TCCSĐ, qua đó kịp thời phát hiện vướng mắc để tháo gỡ, cách làm hay để chỉ đạo nhân rộng. Cấp ủy viên mỗi cấp đều tăng cường đi cơ sở, tham dự sinh hoạt chi bộ ở các địa phương, đơn vị do mình phụ trách, kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh những hạn chế và sâu sát hơn trong công tác nhận xét, đánh giá tình hình thực tiễn, đề xuất các giải pháp khả thi giúp cấp ủy tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chi bộ, đảng bộ cơ sở và chất lượng đảng viên.

Kiến nghị

1. Nghiên cứu cho phép thí điểm việc tổ chức hình thức sinh hoạt chi bộ phù hợp với từng loại hình tổ chức đảng. Có thể áp dụng một số cuộc sinh hoạt chi bộ trong năm bằng hình thức trực tuyến qua mạng in-tơ-nét ở những nơi đảng viên có điều kiện về công nghệ thông tin, giúp cho đảng viên thuận lợi tham gia sinh hoạt khi đi làm việc xa.

2. Các tiêu chí về phân tích chất lượng TCCSĐ, đảng viên cần ổn định về nội dung, quy trình, tránh thay đổi hằng năm để thuận lợi trong đánh giá, so sánh. Việc ấn định tỷ lệ TCCSĐ, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hằng năm cần nghiên cứu sao cho sát, đúng với tình hình. Có nơi thực chất đạt tỷ lệ cao hơn, nhưng do khống chế nên phản ánh kết quả chưa sát thực tiễn.

3. Cần tổng kết việc thực hiện Quy định số 76-QĐ/TW ngày 15-6-2000 của Bộ Chính trị “về việc đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú”. Ban hành quy định mới thay thế phù hợp để phát huy vai trò của mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong việc giám sát cán bộ, đảng viên nơi cư trú, góp phần xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.


Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất