Nghệ An - Lan tỏa Giải Búa liềm vàng
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An với cơ quan báo chí và các nhà báo tại Lễ phát động Giải Búa liềm vàng lần thứ III năm 2018.
Quyết liệt trong triển khai, chỉ đạo

Ngay sau khi Ban Tổ chức Trung ương ban hành Kế hoạch số 131-KH/BTCTW ngày 19-3-2018 về việc tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (giải Búa liềm vàng) lần thứ III năm 2018, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An (Cơ quan Thường trực Giải báo chí Búa liềm vàng tỉnh Nghệ An) đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ban hành Kế hoạch hưởng ứng tham gia giải trên địa bàn tỉnh; Quyết định thành thành lập Ban Chỉ đạo Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (giải Búa liềm vàng) lần thứ III năm 2018 tỉnh Nghệ An do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo; chỉ đạo, đôn đốc các ban, ngành, đơn vị liên quan tổ chức hưởng ứng, tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ III năm 2018 đạt hiệu quả cao. 

Kế hoạch hưởng ứng tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ III năm 2018 trên địa bàn tỉnh Nghệ An nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác xây dựng đảng; nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân trong tỉnh về công tác xây dựng đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch vững mạnh. Nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và thu hút sự quan tâm của toàn xã hội trong việc viết, sáng tác tác phẩm về xây dựng Đảng. Đồng thời động viên, khuyến khích ngày càng có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc; từ đó, tạo động lực thúc đẩy việc tiếp tục nâng cao chất lượng tuyên truyền công tác xây dựng đảng; không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng và chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị trong tỉnh. 

Thông qua giải Búa liềm vàng lần thứ III năm 2018 cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh nhà ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, để công tác xây dựng đảng ngày càng đi vào thực chất, trở thành hành động cụ thể, thiết thực, thường xuyên và tự giác trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu lựa chọn những tác phẩm báo chí xuất sắc nhất để tham dự cuộc thi cấp Trung ương, đồng thời xét chọn những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong tuyên truyền về công tác xây dựng đảng và tổ chức Giải Búa liềm vàng để Tỉnh ủy biểu dương, khen thưởng.  
Đ/c Nguyễn Xuân Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HDND tỉnh Nghệ An  phát biểu tại buổi họp bàn triển khai tổ chức Giải Búa liềm vàng lần thứ III - năm 2018 
do Thường trực Tỉnh ủy tổ chức.

Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về xây dựng đảng và hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ III năm 2018 đạt hiệu quả cao, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2018. Mục đích của kế hoạch nhằm tuyên truyền sâu rộng trong toàn đảng bộ tỉnh để mọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thấy rõ vai trò quan trọng của công tác xây dựng đảng; tạo sự quan tâm của cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia vào công tác xây dựng đảng, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước, của tỉnh. Thông tin đa chiều về kết quả và những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, bất cập... trong công tác tổ chức xây dựng đảng để tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, từ đó tăng thêm niềm tin, tích cực tham gia góp ý kiến xây dựng tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với Nhân dân. Kịp thời phản ánh những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong công tác tổ chức xây dựng đảng toàn tỉnh; biểu dương những cán bộ, đảng viên gương mẫu và xây dựng hình ảnh của người cán bộ làm công tác đảng ở các cấp để đảng viên và quần chúng noi theo. Phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tham gia phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Kế hoạch cũng định hướng rõ những nội dung tuyên truyền về công tác xây dựng đảng trong tình hình hiện nay, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, từng đơn vị trong tổ chức thực hiện.

Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An trong các kỳ giao ban hàng tháng với các huyện, thành thị ủy, đảng ủy trực thuộc tiếp tục đôn đốc các cấp ủy cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 142-KH/TU ngày 7-6-2018 của Tỉnh ủy về việc tổ chức hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (giải Búa liềm vàng),  lần thứ III năm 2018.

Đ/c Lê Quốc Khánh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An trao đổi tại hội nghị tập huấn kỹ năng nghiệp vụ viết về đề tài xây dựng Đảng do Đài PTTH Nghệ An tổ chức.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã kịp thời cung cấp thông tin, giới thiệu mô hình, điển hình về xây dựng Đảng, gương cán bộ, đảng viên xuất sắc, những nội dung mới, những vấn đề cần quan tâm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cho đội ngũ phóng viên, tạo điều kiện thuận lợi để các phóng viên tác nghiệp. Ngoài ra, các ban xây dựng đảng của Tỉnh ủy đã phân công cán bộ, đảng viên của Ban, lựa chọn đề tài, xây dựng tác phẩm tham gia cuộc thi.

Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An cũng đã ban hành công văn đôn đốc các cơ quan thông tấn báo chí trong tỉnh hưởng ứng tham gia cuộc thi, gửi bài tham gia dự thi các cuộc thi báo chí cấp Trung ương đúng thời gian quy định.

Ban Chỉ đạo hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (giải Búa liềm vàng) lần thứ III năm 2018 đã chỉ đạo Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan thành lập Hội đồng Chung khảo, tiến hành sơ loại, lựa chọn các tác phẩm xuất sắc gửi tham dự Giải Búa liềm vàng cấp Trung ương đảm bảo thời gian quy định.

Tạo sự lan tỏa

Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Giải và Cơ quan Thường trực Giải Búa liềm vàng tỉnh Nghệ An, các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể cấp tỉnh đã có sự vào cuộc tích cực, chỉ đạo cán bộ, công chức, đảng viên quan tâm hưởng ứng tham gia Giải; khuyến khích, động viên cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tham gia viết tin, bài để đăng tải trên Báo Nghệ An, Đài PTTH tỉnh, Trang thông tin điện tử của tỉnh, của huyện, ngành (một số đơn vị đã tổ chức phát động và có nhiều bài viết tuyên truyền tốt trong thời gian qua như: Tân Kỳ, Hoàng Mai, Nghi Lộc, TP Vinh..)

Hội Nhà báo Nghệ An đã phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các chi hội nhà báo và các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh hưởng ứng Giải một cách tích cực. Thường xuyên phối hợp Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức Tỉnh ủy để phổ biến, hướng dẫn, phát động các nhà báo hội viên và cơ quan báo chí tham gia tìm chọn đề tài, phát hiện vấn đề phản ánh thông qua các thể loại báo chí, tuyên truyền về công tác xây dựng đảng năm 2018 và gửi tác phẩm dự thi. Các cơ quan báo chí Nghệ An như Báo Nghệ An, Đài PTTH Nghệ An, Báo Công an, đã bám sát kế hoạch, mục đích, yêu cầu của cuộc thi. Tăng thời lượng, bài viết và mở các chuyên mục “Xây dựng Đảng”; “Đảng trong cuộc sống hôm nay”; “Học tập làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”... gắn với viêc thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW và các Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương lần thứ 6 (khóa XII)... đăng tải, phát sóng hàng trăm tác phẩm báo chí chủ đề xây dựng Đảng trên sóng PT-TH, báo in, báo điện tử. Đặc biệt, năm nay Hội Nhà báo đã thường xuyên đôn đốc nhắc nhở các cơ quan báo chí, các chi hội Nhà báo, hội viên Nhà báo quan tâm nâng cao tính toàn diện trong chất lượng nội dung tác phẩm. Đài PTTH đã mở khóa bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao chất lượng nội dung và phương pháp phát hiện, khai thác tư liệu viết về xây dựng Đảng. Tại Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ 23 năm 2018 đã có 24 tác phẩm chất lượng cao vào chung khảo về đề tài xây dựng Đảng.

Để có nhiều tác phẩm tham gia dự thi Trung ương và tỉnh có chất lượng, Hội Nhà báo đã đăng tải Thể lệ cuộc thi Búa liềm vàng liên tiếp 3 kỳ trên Đặc san Người làm báo Nghệ An; đôn đốc nhắc nhở trong các cuộc giao ban báo chí định kỳ hằng tháng, Thường trực Hội Nhà tỉnh đã ban hành công văn đôn đốc các cơ quan báo chí hưởng ứng cuộc thi, kịp thời nộp tác phẩm tham gia dự thi.

Kết quả đến ngày 31-10-2018, Hội Nhà báo Nghệ An đã nhận được 39 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả gửi tham gia (không thống kê được tác giả gửi trực tiếp ra BTC cuộc thi không qua Hội Nhà báo). Hội đã tiến hành thẩm định tuyển chọn gửi 28 tác phẩm gửi về Ban Tổ chức Giải báo chí “Búa liềm vàng” lần thứ III năm 2018 của Trung ương để tham dự. Bao gồm: 13 tác phẩm báo phát thanh; 9 tác phẩm Truyền hình, 5 tác phẩm báo in, 1 tác phẩm báo điện tử của các Chi hội Nhà báo, cơ quan báo chí gửi tham gia dự thi như: Đài PT-TH Nghệ An: 9 tác phẩm truyền hình, 5 tác phẩm Phát thanh. Báo Nghệ An 4 tác phẩm (3 tác phẩm báo in, 1 tác phẩm Báo điện tử). Báo Công an Nghệ An 2 tác phẩm. Đặc biệt, năm nay số lượng tác phẩm của các Đài TTTH huyện hưởng ứng tham gia tích cực như: Đài TTTH Tân Kỳ, Đô Lương, Diễn Châu, Thành  phố Vinh, Anh Sơn, Tạp chí Văn hóa Doanh nghiệp thường trú tại Nghệ An.

Hội Nhà báo Nghệ An đã kịp thời tổng hợp, thẩm định tác phẩm tham dự Giải gửi về Ban Tổ chức cuộc thi Trung ương theo đúng Thể lệ Giải và thời gian quy định. Đồng thời tiếp tục tham mưu cho Ban Chỉ đạo tỉnh thành lập Hội đồng Chung khảo cấp tỉnh, xét chọn tác phẩm xuất sắc trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức cuộc thi của tỉnh khen thưởng trao giải vào Hội Báo Xuân Nghệ An 2019.

Năm 2017, các cơ quan thông tấn, báo chí, cấp ủy các cấp, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh Nghệ An đã có sự vào cuộc, hưởng ứng Giải Búa liềm vàng làn thứ II năm 2017 khá tích cực, đông đảo đội ngũ phóng viên báo chí, đảng viên, cán bộ công chức, viên chức và quần chúng nhân dân đã gửi tác phẩm tham gia dự Giải. Hội Nhà Báo tỉnh, các cơ quan báo chí trong tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch tham gia Giải, cử phóng viên tìm hiểu, tham gia viết các tin bài, phóng sự, bài viết về đề tài xây dựng đảng để tham gia dự thi; mời giảng viên Trung ương tổ chức tập huấn kỹ năng nghiệp vụ về xây dựng đảng cho đội ngũ phóng viên trong tỉnh. Tổng kết Giải Búa liềm vàng lần thứ II năm 2017, Nghệ An có 2 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo cuộc thi (trong tổng số 89 tác phẩm); Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An là 1 trong 14 tập thể được biểu dương, khen thưởng. Tại Lễ kỷ niệm 93 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, phát động hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ III năm 2018 và trao thưởng Giải Báo chí Nghệ An năm 2017 của tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân có thành tích cao trong hưởng ứng tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ II năm 2017 gồm: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Báo Nghệ An, Đài PTTH tỉnh; 2 Nhóm tác giả có bài dự thi lọt vào vòng chung khảo Giải Búa liềm vàng lần thứ II năm 2017 (Đài PTTH tỉnh, Báo Công an Nghệ An) và Nhà báo Khánh Ly (Báo Nghệ An). Giải Búa liềm vàng lần thứ I năm 2016, Báo Nghệ An vinh dự giành Giải B.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất