Tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I
Báo Quảng Ngãi có tác phẩm đoạt giải chuyên đề Giải Búa liềm vàng lần thứ VI - năm 2021.

Báo Quảng Ngãi có tác phẩm đoạt giải chuyên đề Giải Búa liềm vàng lần thứ VI - năm 2021.

Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I được tổ chức nhằm tiếp tục tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tham gia phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; củng cố, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân.

Cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chung sức, đồng lòng tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị. Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Tích cực phát hiện những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong việc tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng... Giới thiệu, biểu dương, nhân rộng những gương người tốt, việc tốt.

Đối tượng tham gia giải là công dân Việt Nam có tác phẩm báo chí phản ánh về công tác xây dựng Đảng của tỉnh Quảng Ngãi. Các tác phẩm tham gia giải thuộc các loại hình: Báo in (báo, tạp chí, bản tin); báo điện tử (báo điện tử, cổng/trang thông tin điện tử); phát thanh; truyền hình; ảnh báo chí. Các tác phẩm có thời gian được in, đăng tải, phát sóng tính từ ngày 1-11-2022 đến 1-10-2023. Thời gian nhận tác phẩm dự giải: Chậm nhất đến hết ngày 2-10-2023 (theo dấu bưu điện). Địa chỉ nhận hồ sơ tham dự giải: Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi (cơ quan thường trực giải), số 146 đường Lê Trung Đình, TP. Quảng Ngãi. Điện thoại: 02553.820.299 hoặc 02553.818.949.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất