Một năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị nhận Bằng khen.

Qua một năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, có thể khẳng định, những kết quả đạt được bước đầu đã góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2016 và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Những kết quả đạt được

Từ nhận thức đến hành động làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có chuyển biến tích cực. 
Về cơ bản, toàn xã hội đều biết tới chủ trương lớn của Đảng ta về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ, đảng viên nâng cao tính tự giác, ý thức trách nhiệm, gương mẫu, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện trong công tác và cuộc sống. Việc thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị đang đi dần vào cuộc sống, qua đó, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. 

Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đảng đoàn, ban cán sự đảng các bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã triển khai quán triệt nghiêm túc và kịp thời Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư đến cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên; nhấn mạnh những yêu cầu mới, những nội dung quan trọng của Chỉ thị, xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu trong tổ chức thực hiện; giao rõ trách nhiệm cho ban tuyên giáo cấp ủy và tuyên giáo các ngành, đoàn thể là cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị. Đồng thời, ban hành các văn bản, tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện, đánh giá tác động của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị. 

Việc nghiên cứu học tập chuyên đề năm 2016 và chuyên đề 2017 được các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, ban cán sự đảng, đảng đoàn, chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc. Việc quán triệt trong đội ngũ cán bộ chủ chốt được chú trọng nhằm thống nhất nhận thức, để đội ngũ này hiểu đúng, nắm chắc những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, liên hệ với địa phương, đơn vị, với bản thân mình, từ đó xây dựng kế hoạch làm theo. Đây là lực lượng tiên tiến, đi đầu, quyết định kết quả thực hiện Chỉ thị.

Bên cạnh các hình thức như tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt, truyền hình, phát thanh trực tiếp bài nói chuyện của báo cáo viên đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhiều cơ quan, đơn vị, đoàn thể tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên nghe báo cáo viên qua hình thức hội nghị trực tuyến, hoặc truyền hình trực tiếp; nhiều tỉnh, thành phố, như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Long An, Tiền Giang, Đồng Nai, Kiên Giang, Lào Cai, Bắc Kạn, Lai Châu, Quảng Trị, Gia Lai, Đắk Nông, Lâm Đồng... đã tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo, giao lưu, làm sâu sắc hơn những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thảo luận, làm rõ hơn những thuận lợi và khó khăn trong việc học và làm theo Bác. Việc học chuyên đề tại chi bộ, sinh hoạt đoàn thể, cơ quan, đơn vị được chú trọng và đi vào thực chất hơn... Những công việc trên đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, thấy rõ hơn trách nhiệm của mỗi tập thể, cá nhân trong việc học tập và làm theo Bác, là cơ hội để mỗi cán bộ, đảng viên tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đổi mới tác phong công tác để trở thành người cán bộ, đảng viên tốt. Đây cũng là dịp tốt để mỗi người dân thấy cần phải học và làm theo Bác để trở thành người tốt hơn, đấu tranh phê phán, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng xuống cấp một số mặt về đạo đức xã hội.

Nhiều cấp ủy các cấp thể hiện sự năng động, sáng tạo, tìm tòi, lựa chọn và quyết tâm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW bằng những phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả.

Với sự kế thừa các kinh nghiệm và kết quả gần 15 năm liên tục thực hiện việc học tập và làm theo Bác, đã có nhiều hành động, việc làm có ý nghĩa thiết thực; nhiều điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực, nhiều đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo Bác, tác phong công tác gần dân, sát dân, vì dân, “nói đi đôi với làm”, “nói ít, làm nhiều”, làm việc khoa học... được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam chọn nội dung đề cao vai trò của cấp ủy trong việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phân công, địa bàn phụ trách trên tinh thần sát cơ sở, sát nhiệm vụ. Tỉnh ủy Gia Lai chọn nội dung đột phá: đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; xây dựng chính quyền theo tiêu chí “liêm chính, minh bạch, kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân”; quyết liệt đổi mới, vì nhân dân hành động; “nói đi đôi với làm”, “làm tốt nhiều hơn nói”. Tỉnh ủy Cà Mau chọn 2 nhiệm vụ đột phá: cải cách hành chính và đẩy mạnh việc học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, phẩm chất đạo đức, lối sống trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức... Tỉnh ủy Bến Tre công khai kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Bí thư Tỉnh ủy trên báo, đài địa phương, thể hiện sự quyết tâm, nêu gương của người đứng đầu trong học tập và làm theo Bác để cán bộ, đảng viên, nhân dân noi theo.

So với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, năm đầu tiên thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, công tác tuyên truyền đã được các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, các ngành quan tâm hơn, nội dung, hình thức, sự phối hợp giữa các lực lượng bài bản, đồng bộ hơn, sâu sắc hơn. 

Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII tiếp tục góp phần vào kết quả năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần giải quyết nhiều vụ, việc nổi cộm, phức tạp ở các địa phương, đơn vị.

Nhìn tổng thể có thể khái quát một số kết quả: 1- Việc xây dựng thể chế, các quy chế, quy định của Đảng và Nhà nước đã và đang được triển khai khẩn trương, nghiêm túc nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý, nhất là trên các lĩnh vực: tài chính, tài sản công, tài nguyên môi trường, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, kiểm soát quyền lực, quy định, quy chế về công tác cán bộ. 2- Đề cao đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân, xây dựng chính phủ và hệ thống cơ quan hành chính nhà nước liêm chính, trách nhiệm, hành động, phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, các cơ quan, đơn vị được nâng lên. 3- Đổi mới tác phong, lề lối công tác, sát dân, sát cơ sở hơn, có tiến bộ hơn trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong việc đưa đón, lễ nghi, khánh tiết. 4- Lãnh đạo phòng, chống tham nhũng đạt kết quả bước đầu quan trọng. Nhiều vụ đại án đã được phát hiện đưa ra xét xử nghiêm minh, đúng người, đúng tội, xử lý cả cán bộ đương chức và cán bộ về hưu, kể cả cán bộ cao cấp của Đảng, tạo được niềm tin trong nhân dân. Những đột phá đó đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2016, tạo đà, tạo thế để năm 2017 đạt kết quả cao hơn. 

Một số hạn chế, khuyết điểm

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của một số cấp ủy vẫn còn lúng túng. 

Việc xây dựng kế hoạch, hướng dẫn của các cấp ủy tuy kịp thời, đầy đủ, nhưng còn chung chung, nặng về hình thức. Tính chủ động, sáng tạo của cấp ủy các cấp còn ít, dẫn đến việc triển khai Chỉ thị chưa thực sự phù hợp với điều kiện, đặc thù của địa phương, đơn vị. Một số ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương chưa thật sự quan tâm chỉ đạo học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị mình và chưa hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, phối hợp thực hiện theo ngành dọc; có nơi còn khoán trắng cho văn phòng cấp ủy, cho cán bộ chuyên trách nên kết quả rất hạn chế. Việc lồng ghép thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, đơn vị ở một số nơi chưa tốt. Việc thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong các cơ quan hành chính nhà nước chưa có nhiều chuyển biến đáng kể. 

Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu ở một số địa phương, đơn vị kết quả chưa đủ rõ.

Việc xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các cấp ủy, tổ chức đảng, của bí thư cấp ủy, người đứng đầu một số địa phương, đơn vị còn lúng túng, chậm so với yêu cầu; tính tiền phong gương mẫu, tinh thần tự giác của nhiều cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức còn hạn chế. Trong khi đó, vẫn còn những biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, xa dân, dân chủ hình thức, đoàn kết xuôi chiều, còn nhiều sai phạm trong quản lý đất đai, đầu tư, tài chính, trong công tác cán bộ, làm giảm niềm tin của quần chúng nhân dân vào các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Chưa xây dựng được cơ chế để Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia giám sát việc thực hiện quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu.

Phương thức thực hiện, việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề ở nhiều nơi còn hình thức, nội dung chưa cụ thể, phương pháp chưa phù hợp.

Việc đưa nội dung chuyên đề vào sinh hoạt chi bộ còn lúng túng, vì có nhiều vấn đề lý luận, khó có thể triển khai trong khoảng thời gian ngắn. Công tác tuyên truyền, giáo dục, mặc dù được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo hơn, nhưng nội dung, hình thức tuyên truyền vẫn chưa thật phong phú, đa dạng, hấp dẫn. Các báo, đài chủ lực tuyên truyền điển hình tiên tiến còn ít, thiếu thuyết phục. Tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân, nhất là vùng đồng bào có đạo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong thanh thiếu niên, trong công nhân ở các khu công nghiệp còn nhiều lúng túng, bất cập. Hình thức, nội dung giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề, trong trường phổ thông còn lúng túng, chậm cập nhật, đổi mới. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch còn chậm.

Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm trên được xác định:

Thứ nhất, năm 2016 và những tháng đầu năm 2017, chúng ta cùng lúc phải tập trung triển khai nhiều chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Thời gian thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW chưa nhiều, do đó việc đánh giá kết quả thực hiện chưa thật đầy đủ, khách quan.

Thứ hai, hướng dẫn và tài liệu của Trung ương còn thiếu, có mặt chưa kịp thời. Một số ban, bộ, ngành Trung ương chưa thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25-7-2016 của Ban Bí thư.

Thứ ba, sự vào cuộc thiếu đồng bộ, chưa tích cực của nhiều cơ quan trong hệ thống chính trị, nhất là một số cơ quan ở Trung ương, khu vực quản lý nhà nước, những yếu kém trong lãnh đạo, quản lý trong thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trong công tác cán bộ, phòng, chống tham nhũng chưa đáp ứng yêu cầu và tình hình thực tế.

Thứ tư, một số cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu chưa thực sự coi đây là công việc thường xuyên, lâu dài, cần kiên quyết, kiên trì, sát sao lãnh đạo, chỉ đạo. Một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa thấy hết ý nghĩa thiết thực và trách nhiệm của bản thân trong việc học và làm theo Bác. Đây là nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến những thiếu sót, khuyết điểm trong thực hiện Chỉ thị.

Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới

Để phát huy những kết quả bước đầu đạt được, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, trong thời gian tới, cần tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và xã hội.

Cấp ủy các cấp cần chủ động, sáng tạo, kiên trì đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên, góp phần xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chú trọng Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, gắn với các phong trào thi đua yêu nước. Phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của nhân dân, của báo chí, dư luận xã hội trong việc phát hiện, biểu dương nhân rộng các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; trong phát hiện, đấu tranh với những hành vi tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm, tha hóa quyền lực, lợi dụng uy tín cấp ủy, tổ chức Đảng để thực hiện ý đồ cá nhân...

Tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, lĩnh vực. Tổ chức học tập chuyên đề năm 2017 và chuyên đề của các năm tiếp theo bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả. Tiếp tục nghiên cứu nội dung và phương pháp, kiên trì đưa các chuyên đề vào sinh hoạt định kỳ ở các tổ chức đảng, chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, đưa vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên. Tiếp tục hoàn thiện chuẩn mực đạo đức, xây dựng đạo đức công vụ theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Nâng cao chất lượng việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trong sinh hoạt chi bộ.

Hai là, hằng năm, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên phải xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện theo hướng sát thực, đồng thời phải tự giác thực hiện, cuối năm báo cáo kết quả với chi bộ, cơ quan, đơn vị, coi đây là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hằng năm. Khi xây dựng kế hoạch hành động, cần tích hợp kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII và Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW thành một kế hoạch chung nhưng nội dung phải rõ ràng, đầy đủ, giải pháp cụ thể. Trong tổ chức thực hiện, đề cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ chốt, trước hết là người đứng đầu. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội nên công khai kế hoạch của mình trước tổ chức, cơ quan, đơn vị. Bí thư các cấp ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các cấp cần công khai những nội dung trong kế hoạch trên báo, đài địa phương, để cán bộ, nhân dân biết, theo dõi, giám sát và noi theo. Thúc đẩy hình thành ý thức tự giác, trách nhiệm cá nhân và tình cảm yêu kính Bác ở mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân. Cấp ủy tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp, các ngành đều phải thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, lấy tư tưởng của Người để soi rọi suy nghĩ và hành động, đổi mới tác phong làm việc, thật sự dân chủ, khoa học, gần dân, sát dân, “nói đi đôi với làm”.

Ba là, ban cán sự đảng, đảng đoàn các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương xác định rõ khâu đột phá, xây dựng các giải pháp khả thi, các điều kiện bảo đảm, phân công tổ chức, cá nhân thực hiện; đồng thời, phải có quyết tâm chính trị cao, sáng tạo trong tư duy, quyết liệt trong hành động, tập trung đổi mới phong cách, tác phong công tác, gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại trực tiếp với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện. Phấn đấu tạo sự chuyển biến đồng bộ, toàn diện trong tất cả các cấp, các ngành, trọng tâm là các cơ quan Trung ương và khu vực hành chính nhà nước.

Bốn là, tập trung các lực lượng, phương tiện, phối hợp, kết hợp chặt chẽ các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, thuyết phục, nhân rộng các điển hình tiêu biểu, cách làm hay, hiệu quả; phê phán những cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện chưa tốt. Các báo, đài chủ lực của Trung ương và các địa phương xây dựng kế hoạch chi tiết tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW một cách thường xuyên, liên tục với nội dung, thời lượng, thời gian phát sóng, kênh phát sóng, sao cho đến với cán bộ, đảng viên, nhân dân được nhanh nhất, nhiều nhất. Nội dung tuyên truyền cần tập trung vào những điểm mới, các điển hình tiên tiến, cách làm hay, hiệu quả, phê phán những cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện chưa tốt.

Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học - nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các hoạt động thông tin đối ngoại liên quan đến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. 

Năm là, các ban, bộ, ngành, cơ quan có liên quan của Trung ương chưa hoàn thành nhiệm vụ Ban Bí thư giao tại Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25-7-2016, khẩn trương hoàn thành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, báo cáo kết quả thực hiện về Ban Bí thư.

Sáu là, ban tuyên giáo các cấp, với trách nhiệm là cơ quan giúp việc Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp, cần chủ động, nâng cao chất lượng tham mưu cho các cấp ủy tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Bộ Chính trị ở các ngành, địa phương, đơn vị, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Với những kết quả bước đầu và kinh nghiệm quan trọng đạt được trong việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một năm qua, gắn với việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, thời gian tới, các cấp, các ngành cần phấn đấu và nỗ lực hơn nữa để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; để việc học và làm theo Bác thấm sâu vào đời sống tinh thần của xã hội, tác động vào tình cảm của mỗi người, khơi gợi được những yếu tố tích cực, những phẩm chất tốt đẹp, tạo sự lan tỏa trong xã hội, góp phần xây dựng văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Mai Văn Ninh 
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất