10 Kết quả nổi bật về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022 ​
Toàn cảnh Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Ảnh: TTXVN

Toàn cảnh Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Ảnh: TTXVN.

1. Triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác tổ chức xây dựng Đảng. Trong đó, đã tập trung tham mưu, cơ bản hoàn thành bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiến độ thời gian các đề án, nhiệm vụ trình cấp ủy các cấp theo chương trình, kế hoạch công tác năm 2022, nhất là đã hoàn thành các đề án theo Chương trình làm việc của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến nay, toàn Ngành đã hoàn thành 62 đề án, nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng: Tham mưu với BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành 44 văn bản và chủ trì ban hành 18 hướng dẫn, góp phần thực hiện toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Đảng mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra.

2. Nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược. Toàn Ngành đã tham mưu, trình BCH Trung ương (khóa XIII) ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16-6-2022 “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới” và Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17-11-2022 “Về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới” tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đảng viên, nâng cao nhận thức về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới. Qua đó, góp phần hoàn thành 2/10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

3. Hoàn thành sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCH Trung ương (khóa XII) về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Sau 5 năm thực hiện, về cơ bản, các mục tiêu Nghị quyết số 18-NQ/TW đề ra đến năm 2021 đã đạt được, nhất là sắp xếp, kiện toàn một số tổ chức và các đầu mối bên trong. Ở Trung ương giảm 18 tổng cục và tổ chức tương đương tổng cục, giảm 107 cục, vụ thuộc tổng cục, giảm 102 vụ thuộc bộ, ban, ngành. Ở địa phương, giảm 80 đầu mối cấp sở; hơn 4.370 đầu mối cấp phòng. Cả nước giảm 6.631 đơn vị sự nghiệp công lập; hơn 25.200 cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; giảm 8 đơn vị hành chính cấp huyện và 561 đơn vị hành chính cấp xã.

Kết quả tinh giản biên chế vượt mục tiêu đề ra, tiết kiệm 25.560 tỷ đồng ngân sách Nhà nước, giảm dần tỷ trọng chi thường xuyên, làm cơ sở để tiếp tục giảm mạnh trong giai đoạn 2022-2026. Ban Tổ chức Trung ương tham mưu với Bộ Chính trị ban hành 2 kết luận về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026; 1 quy định về quản lý biên chế. Tham mưu để Bộ Chính trị lần đầu tiên quyết định tổng biên chế trong hệ thống chính trị, phân cấp cho 7 đầu mối quản lý biên chế và quyết định quản lý biên chế đối với cấp ủy, tổ chức đảng.

4. Tập trung tham mưu về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu, trình Bộ Chính trị sửa đổi, bổ sung ban hành một số quy định, quy chế, tạo sự đồng bộ, thống nhất trong công tác cán bộ. Trong đó, lần đầu tiên Bộ Chính trị ban hành Kết luận về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, làm căn cứ để tiếp tục rà soát, sắp xếp cán bộ theo phân cấp quản lý được đồng bộ, thống nhất trong hệ thống chính trị. Ban tổ chức cấp ủy các cấp đã tham mưu cấp ủy cụ thể hóa các văn bản về công tác cán bộ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đồng thời động viên, khuyến khích, tạo môi trường, điều kiện để cán bộ, công chức phát huy năng lực, sở trường, sáng tạo, đổi mới, cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Tham mưu về việc cụ thể hóa, triển khai, thực hiện việc miễn nhiệm, từ chức và bố trí công tác đối với cán bộ sau khi bị kỷ luật.

5. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tiếp tục được quan tâm, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ theo quy hoạch và gắn với tiêu chuẩn chức danh. Ban Tổ chức Trung ương tham mưu để Ban Bí thư lần đầu tiên ban hành Quy định số 57-QĐ/TW ngày 8-2-2022 về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị với 6 điểm mới, thể hiện quyết tâm cao trong việc cụ thể hóa, bảo đảm đồng bộ công tác đào tạo lý luận chính trị với việc đổi mới công tác cán bộ của Đảng theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tổ chức thành công kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp cho 433 cán bộ, công chức công tác ở các cơ quan của Đảng, mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2021; phê duyệt 42 đề án thi nâng ngạch công chức và thi (xét) thăng hạng viên chức của các tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Trung ương. Ban tổ chức cấp ủy các cấp đã tham mưu rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành các quy định về chính sách đối với cán bộ; thực hiện tốt các chế độ, chính sách theo phân cấp quản lý cán bộ; trong đó, thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với 48 trường hợp cán bộ diện BTV tỉnh ủy quản lý.

6. Ban tổ chức cấp ủy các cấp tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16-6-2022 của BCH Trung ương bám sát thực tiễn, bảo đảm mục đích, yêu cầu. Tiếp tục tham mưu với các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và củng cố TCCSĐ, phát triển đảng viên. Thực hiện hiệu quả việc rà soát, sàng lọc đảng viên theo Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, năm 2022 đã có 7.659 đảng viên được chi bộ đưa vào danh sách giáo dục, giúp đỡ. Qua rà soát, sàng lọc, đã có 2.169 đảng viên được công nhận tiến bộ; 2.136 đảng viên cần tiếp tục được chi bộ giáo dục, giúp đỡ và có 3.354 đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng. Nhiều địa phương, đơn vị có cách làm hiệu quả trong tạo nguồn kết nạp đảng viên và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phân công cấp ủy viên, đảng viên dự sinh hoạt chi bộ thôn, tổ dân phố. Thực hiện chế độ, chính sách với đảng viên, xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu và ứng dụng công nghệ thông tin vào nghiệp vụ công tác đảng viên…

7. Tiếp tục tham mưu hoàn thiện các quy định, quy chế về bảo vệ chính trị nội bộ. Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu với Bộ Chính trị ban hành Quy định số 58-QĐ/TW ngày 8-2-2022 “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”; đồng thời, ban hành Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW ngày 5-8-2022 thực hiện Quy định số 58-QĐ/TW của Bộ Chính trị, là cơ sở để thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ chặt chẽ, thống nhất, đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị. Thực hiện nền nếp, bảo đảm kỹ lưỡng, cẩn trọng, khách quan, đúng quy định việc thẩm tra, xác minh, kết luận về tiêu chuẩn chính trị theo thẩm quyền phục vụ công tác cán bộ, đảng viên. Một số địa phương, đơn vị tổ chức tập huấn về công tác bảo vệ chính trị nội bộ và triển khai một số cách làm hiệu quả...

8. Đẩy mạnh tuyên truyền về xây dựng Đảng, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 58-KH/BTCTW ngày 28-2-2022 “thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022”. Trên cơ sở nội dung định hướng trong Kế hoạch số 58, các tỉnh, thành ủy và ban tổ chức tỉnh, thành ủy đã xây dựng kế hoạch thông tin tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tại các đảng bộ trực thuộc Trung ương, góp phần tạo đồng bộ trong tổ chức tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022, đã có 2.031 tác phẩm tham dự, phong phú về chủ đề, thể loại, vùng miền, địa phương trong cả nước. Từ 110 tác phẩm được Hội đồng Sơ khảo lựa chọn, Hội đồng Chung khảo đã xem xét, thống nhất chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải vào dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối đến 63 điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương với sự tham gia của gần 1.700 học viên đến từ các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương.

9. Tăng cường tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học về tổ chức xây dựng Đảng, năm 2022, Ban Tổ chức Trung ương đã nghiên cứu và thực hiện công tác quản lý khoa học đối với 37 đề tài, đề án, trong đó có 2 đề tài cấp Nhà nước và Đề tài trọng điểm “Công tác tham mưu của các cơ quan đảng Trung ương trên lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước - Vấn đề đặt ra và giải pháp” phục vụ tổng kết 40 năm đổi mới, hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới của Đảng và cung cấp cơ sở khoa học xây dựng dự thảo các văn kiện phục vụ Đại hội XIV của Đảng. Tổ chức 19 hội thảo, 3 tọa đàm về công tác tổ chức xây dựng Đảng; thẩm định, phản biện, góp ý các đề tài, đề án về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của một số địa phương, cơ quan, đơn vị.

10. Đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối, tác phong công tác; đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu chiến lược; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Toàn Ngành duy trì nền nếp giao ban định kỳ. Năm 2022 đã tổ chức 8 hội nghị giao ban khu vực, địa bàn về công tác tổ chức xây dựng Đảng bằng hình thức trực tiếp, góp phần tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các đơn vị trong toàn Ngành. Chú trọng tổng hợp mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả, đổi mới, sáng tạo trong công tác tổ chức xây dựng Đảng gắn với các phong trào thi đua, tạo sức lan tỏa trong toàn Ngành. Đã có 570 cán bộ, công chức được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng” nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất