Cán bộ, đảng viên tự tu dưỡng, rèn luyện ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

Ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ thực sự là vấn đề mất còn của Đảng, của chế độ. Trước yêu cầu bức thiết nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng đặt ra, Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) đã chỉ ra 27 biểu hiện của 3 nhóm suy thoái về tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống; những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá". Đây không chỉ là sự tiếp nối đợt “chỉnh huấn”, “chỉnh Đảng” sâu sắc mà Đảng ta và Bác Hồ đã tiến hành vào những năm 1952, 1961 và 1965, các nghị quyết xây dựng Đảng trước đó, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), mà còn được xem là “tấm gương” để cán bộ, đảng viên soi vào xem bản thân có mắc phải biểu hiện nào không, từ đó, tự tu dưỡng, rèn luyện ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, góp phần vào sự nghiệp xây dựng “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”.

Tự tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên là quá trình hình thành, phát triển những phẩm chất nhân cách của người quân nhân cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy:“Muốn rèn luyện đạo đức cách mạng, thì chúng ta phải ra sức học tập, tu dưỡng, tự cải tạo để tiến bộ mãi. Nếu không cố gắng để tiến bộ, thì tức là thoái bộ, là lạc hậu”[1]. Đây là công tác có liên quan trực tiếp đến xây dựng con người, tổ chức và sự tồn vong của chế độ. Do đó, tự tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên trong quân đội có ý nghĩa quan trọng, thiết thực nhằm đấu tranh ngăn chặn biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Coi trọng xây dựng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng luôn được Đảng xác định là một trong những nhiệm vụ, giải pháp cấp bách trong công tác xây dựng đảng.

Hội nghị Trung ương 4 (khoá XII) của Đảng nhận định: “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn…Trong khi đó, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chỉ là bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc”. Đồng thời, Đảng chỉ rõ nguyên nhân sâu xa, chủ yếu của tình trạng suy thoái ở một bộ phận cán bộ, đảng viên. Đó là thiếu tu dưỡng, rèn luyện, lập trường tư tưởng không vững vàng, hoang mang dao động trước những tác động từ bên ngoài, sa vào chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, hẹp hòi, bị cám dỗ bởi lợi ích vật chất, không làm tròn trách nhiệm, bổn phận của mình trước Đảng, trước dân.

Quá trình tự học, tự rèn luyện của cán bộ, đảng viên đấu tranh cần thực hiện đồng bộ một số biện pháp sau:

Một là, tăng cường giáo dục, xây dựng động cơ, thái độ, tinh thần tự học, tự tu dưỡng, rèn luyện cho cán bộ, đảng viên

Việc học tập, tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên chỉ có kết quả tốt khi chính họ có nhu cầu tu dưỡng, rèn luyện. Nhu cầu đó nảy sinh, phát triển cùng với quá trình tổ chức hoạt động tự giáo dục nhằm hình thành nhân cách người cán bộ, đảng viên theo yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng. Vấn đề quan trọng là phải làm cho mỗi cán bộ, đảng viên có động cơ tự học tập, rèn luyện, biết khắc phục mọi khó khăn để phấn đấu vươn lên. Vì vậy, trước hết cán bộ, đảng viên phải thấm nhuần sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về rèn luyện đạo đức cách mạng.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tăng cường công tác giáo dục, quán triệt nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của việc tự học, tự tu dưỡng và rèn luyện, thấy rõ những yêu cầu, đòi hỏi khách quan về tiêu chuẩn người đảng viên. Tích cực bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên về hệ thống thang giá trị đúng đắn, phù hợp với đòi hỏi của xã hội và mục tiêu giáo dục cán bộ, đảng viên của Đảng. Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục bằng cách tăng cường thực hành thường xuyên, liên tục theo nội dung, chương trình, kế hoạch đã được xây dựng khoa học, cụ thể. Bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên những kiến thức cơ bản về tự học, tự giáo dục và hướng dẫn cách thức, biện pháp thực hiện có hiệu quả trong hoạt động thực tiễn. Gắn phong trào tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, các cấp ủy, tổ chức đảng, người chỉ huy phải tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để họ được tự học tập, tự rèn luyện thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực và trở thành hành động tự giác, tự thân của mỗi cán bộ, đảng viên.

Hai là, mỗi cán bộ, đảng viên tích cực, chủ động tự tu dưỡng, rèn luyện thông qua các hoạt động thực tiễn

Mỗi cán bộ, đảng viên phải tự nhận thức đúng và đầy đủ những ưu điểm, khuyết điểm của mình để xây dựng kế hoạch, đề ra mục tiêu, thời gian học tập, rèn luyện, tu dưỡng nhằm bồi dưỡng nhân cách người quân nhân cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh Khẳng định: Muốn thành cán bộ tốt, phải có tinh thần tự chỉ trích, không chịu tự phê bình, tự chỉ trích thì không bao giờ tấn tới được. Trên tinh thần tự đánh giá đúng bản thân, biết rõ ưu, khuyết điểm, mỗi cán bộ, đảng viên phải tự xác định nội dung, biện pháp và ý chí quyết tâm tự học tập, tự tu dưỡng, rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ, năng lực cần thiết và phương pháp, tác phong công tác. Quá trình tự hoàn thiện, tự giáo dục, tự rèn luyện nhân cách phải là quá trình phấn đấu thường xuyên, liên tục, có chủ định, có ý chí quyết tâm cao, biết khắc phục mọi khó khăn, gian khổ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tự tu dưỡng, loại bỏ những hành vi, thói quen xấu, không phù hợp với nhân cách của người cán bộ, đảng viên.

Tự tu dưỡng và rèn luyện thông qua các hoạt động thực tiễn, là phương tiện hữu hiệu nhất giúp cán bộ, đảng viên vừa thể hiện được những tri thức, kinh nghiệm vốn có của mình trong công tác, vừa không ngừng tích luỹ những biện pháp, cách thức, phương pháp tự tu dưỡng, rèn luyện. Qua hoạt động thực tiễn đó, từng cán bộ, đảng viên tự đánh giá đúng khả năng, năng lực của mình; đồng thời, tự nhận thức rõ ưu, nhược điểm, để điều chỉnh bản thân cho phù hợp với mục tiêu, yêu cầu giáo dục, rèn luyện của Đảng.

Ba là, phát huy vai trò của tổ chức đảng, tổ chức quần chúng đối với việc tự tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên

Cấp uỷ, chỉ huy các cấp cần quan tâm tạo điều kiện và theo dõi giúp đỡ cán bộ, đảng viên rèn luyện phấn đấu tiến bộ, trưởng thành. Cần đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện đảng viên, thường xuyên kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện quy định của Đảng về thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm. Đồng thời, yêu cầu đảng viên phải tự giác, trung thực, thẳng thắn và chủ động báo cáo mọi vấn đề về bản thân và gia đình với tổ chức đảng. Tổ chức đảng phải là nơi trước tiên tạo dư luận, đấu tranh kiên quyết đối với những biểu hiện trái với đạo lý, những biểu hiện không đúng với chuẩn mực phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người đảng viên. Đồng thời, là nơi đầu tiên xem xét, phân tích đầy đủ và xử lý kịp thời những biểu hiện sai phạm của cán bộ, đảng viên.

Mỗi cấp uỷ, tổ chức đảng cần hướng dẫn cán bộ, đảng viên làm tốt việc đăng ký phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thường xuyên theo dõi, kịp thời biểu dương gương người tốt, việc tốt, đơn vị tốt; đồng thời, hướng dẫn việc giám sát, đánh giá mức độ chuyển biến tiến bộ của từng cán bộ, đảng viên.

Để mỗi cán bộ, đảng viên luôn nêu cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện, cấp uỷ, tổ chức đảng, cần thường xuyên lắng nghe ý kiến đóng góp của các tổ chức quần chúng. Trong bối cảnh khi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), hơn lúc nào hết, vai trò của các tổ chức quần chúng cần phải được phát huy cao độ. Phải huy động được các tổ chức quần chúng tích cực tham gia cuộc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực trong Đảng, xây dựng Đảng thật sự trong sạch vững mạnh. Tổ chức đảng các cấp cần coi trọng xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch để các tổ chức quần chúng đóng góp cho cán bộ, đảng viên, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong đơn vị mình. Những ý kiến phê bình đúng cần tiếp thu, đưa vào nội dung sinh hoạt để cán bộ, đảng viên trong chi bộ biết, có kế hoạch sửa chữa; những góp ý chưa chính xác, những thắc mắc của quần chúng cần được giải thích đầy đủ, kịp thời.

------------------------------------
[1] Hồ Chí Minh, Toàn tập,  Nxb Chính trị quốc gia, H.2011, t.11,tr.602.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất