Cách mạng Tháng mười Nga – Mặt trời chiếu sáng đường chân lý
Lãnh tụ Đảng Bolshevich V. I. Lenin tuyên bố thành lập chính quyền Xô Viết tại Đại hội Xô Viết toàn Nga ngày 7-11-1917 tại điện Smolnya, ngay sau khi chiếm Cung điện mùa Đông.

Cách mạng Tháng Mười Nga – Mốc son thời đại

Mười ngày diễn ra cuộc cách mạng Tháng Mười đã làm rung chuyển thế giới, phá vỡ mắt xích yếu nhất trong sợi dây chuyền của chủ nghĩa đế quốc, đánh dấu một bước ngoặt lịch sử cách mạng vô cùng quan trọng. Lần đầu tiên liên minh công nhân, nông dân, binh lính đã đánh đổ chế độ Sa hoàng, lập nên Nhà nước Xô Viết – nhà nước công nông đầu tiên trong lịch sử loài người. Chủ nghĩa xã hội từ chổ chỉ là một hệ tư tưởng, lý luận, đã trở thành hiện thực, điều này đã tác động và ảnh hưởng mạnh mẽ, tích cực đến phong trào cách mạng thế giới, nhân loại tiến bộ tìm thấy ở cách mạng Tháng Mười con đường giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga không chỉ là động lực mạnh mẽ cổ vũ các dân tộc thuộc địa đứng lên đấu tranh chống lại ách áp bức, bóc lột của giai cấp phong kiến, tư sản, tự cứu lấy mình và giải phóng mình mà còn là xung lực mạnh mẽ, thúc đẩy phong trào giải phóng dân tộc, cũng như phong trào cộng sản và công nhân quốc tế phát triển. Nhờ đó, giai cấp vô sản vững tin bước lên vũ đài chính trị với tư cách là giai cấp lãnh đạo, “hạt nhân” của phong trào cách mạng thế giới, đưa thời kỳ “bão táp cách mạng” từ châu Âu lan tỏa nhanh và mạnh sang châu Á, châu Phi và khu vực Mỹ Latinh. Phong trào giải phóng dân tộc, phong trào đấu tranh cho tiến bộ hoà bình, được Cách mạng Tháng Mười thức tỉnh, cổ vũ, đã trở thành những làn sóng to lớn trong thế kỷ XX. Trong nhiều thập niên, Liên Xô từng là chỗ dựa vững chắc cho các phong trào cách mạng trên thế giới đấu tranh giành độc lập dân tộc, chống họa phát xít, vì hoà bình, dân chủ, chủ nghĩa xã hội và tiến bộ xã hội.

Noi gương Cách mạng Tháng Mười, các dân tộc bị áp bức trên thế giới đã vùng lên đấu tranh giành độc lập dân tộc và lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa để xây dựng đất nước. Chủ nghĩa xã hội hiện thực từ thắng lợi ở một nước đã phát triển trở thành hệ thống thế giới. Sức công phá của dòng thác cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới do Cách mạng Tháng Mười Nga mở ra đã làm hệ thống thuộc địa do chủ nghĩa thực dân đế quốc thiết lập đã bị sụp đổ hoàn toàn trong vòng chưa đầy 5 thập kỷ. Lịch sử thế giới hiện đại không thể không khắc ghi công lao và ý nghĩa thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga. 

Hồ Chí Minh - người Việt Nam đầu tiên đến với Cách mạng Tháng Mười

Là người Việt Nam yêu nước đầu tiên tiếp thu ánh sáng của Cách mạng Tháng Mười, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: Cách mạng Tháng Mười, chủ nghĩa Mác - Lê-nin đối với chúng ta, những người cách mạng và nhân dân Việt Nam, không những là cái “cẩm nang” thần kỳ, không những là cái kim chỉ nam, mà còn là mặt trời soi sáng con đường chúng ta đi tới thắng lợi cuối cùng.

Từ giữa cuối thế kỷ XIX, thực dân Pháp xâm lược nước ta, nhân dân ta liên tiếp đứng lên đánh đuổi bọn cướp nước, nhưng đều bị dìm trong biển máu. Sau bao năm bôn ba tìm đường cứu nước, tháng 7-1920, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã đọc được bản Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về các vấn đề dân tộc và thuộc địa của V.I.Lê-nin. Luận cương có ảnh hưởng quyết định đến tư tưởng cứu nước của Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng Việt Nam. Về sau, Người kể lại: Luận cương của Lê-nin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao! Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong phòng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: Hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta! Từ đó, Người hoàn toàn tin theo V.I.Lê-nin, tin theo Quốc tế Cộng sản và khẳng định: Muốn cứu nước, giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản.

Được mặt trời Cách mạng Tháng Mười Nga chiếu sáng, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào thực tiễn Việt Nam, ngày 3-2-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập được thành lập. Với đường lối đúng đắn, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo cả dân tộc Việt Nam đứng lên giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị của chế độ phát xít, thực dân và phong kiến tay sai gần thế kỷ, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hoà năm 1945, giành thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại chống thực dân Pháp năm 1954 và đế quốc Mỹ xâm lược năm 1975. 

Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng việc vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Mười vào thực tế Việt Nam. Người không chỉ căn dặn nhân dân ta mà còn tuyên bố với bạn bè quốc tế: Kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Mười là ngôi sao soi đường cho chúng tôi trong sự nghiệp xây dựng một cuộc đời hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam. Đối với cách mạng Việt Nam, Cách mạng Tháng Mười là “tiếng sấm báo hiệu mùa xuân”, là mặt trời chói lọi. Với lòng biết ơn sâu sắc khi nói về ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với cách mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh chỉ rõ: Uống nước nhớ nguồn. Càng nhớ lại những ngày tủi nhục mất nước, nhớ lại mỗi bước đường đấu tranh cách mạng đầy hy sinh, gian khổ mà cũng đầy thắng lợi vẻ vang thì giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam càng thấm thía công ơn to lớn của Lê-nin và Cách mạng Tháng Mười.

Bài học cơ bản cho cách mạng Việt Nam

Đi qua lịch sử, cách mạng Việt Nam đã chuyển mình sang một giai đoạn mới, giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, chúng ta đã đạt được những thành tựu rất quan trọng trong công cuộc xây dựng đất nước giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Những thành tựu to lớn và có ý nghĩa đó là minh chứng con đường đúng đắn mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và toàn thể dân tộc ta đồng tâm lựa chọn. Đây cũng là cơ sở để mỗi người Việt Nam nhận thức sâu sắc hơn tầm vóc lịch sử, ý nghĩa và giá trị hiện thực của Cách mạng Tháng Mười vĩ đại đối với cách mạng Việt Nam.

Trong nhiều bài học Cách mạng Tháng Mười Nga để lại, bài học về Đảng chân chính lãnh đạo và lấy dân làm gốc, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc rất quan trọng. Không có Đảng chân chính vì dân, vì nước, không có đồng lòng dốc sức của toàn dân vì sự nghiệp chung sẽ không có thắng lợi của Cách mạng. Dù hiện nay CNXH hiện thực ở quê hương của Cách mạng Tháng Mười không còn nữa nhưng những giá trị đích thực và những bài học mà cách mạng Tháng Mười Nga để lại cho nhân loại thì mãi mãi trường tồn theo thời gian.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất