Bước ngoặt đổi mới của đất nước và nhân dân Cu-ba
Toàn cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng Cộng sản Cu-ba.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng Cộng sản Cu-ba đã bầu 142 ủy viên Trung ương Đảng khóa VII với tuổi trung bình là 54,5; tỷ lệ nữ ủy viên tăng so với kỳ đại hội trước, đạt 44%. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII đã bầu bầu 17 ủy viên Bộ Chính trị, bầu Ban Bí thư gồm 6 đồng chí. Chủ tịch Cu-ba Ra-un Ca-xtơ-rô được bầu lại vào chức vụ Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII - lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Cu-ba và đồng chí Hô-xê Ra-môn Ma-cha-đô tiếp tục giữ vị trí Bí thư Thứ hai.                

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng Cộng sản Cu-ba diễn ra trong bối cảnh tình hình Cu-ba tiếp tục ổn định, an ninh, chính trị được giữ vững, kinh tế tăng trưởng khoảng 4%. Quá trình cập nhật hóa mô hình kinh tế được triển khai sâu, rộng với các bước đi thận trọng, bước đầu đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Các hình thức kinh tế tự doanh, cá thể, mô hình hợp tác xã phi nông nghiệp tiếp tục được mở rộng, tuy quy mô còn hạn chế. Đời sống nhân dân bước đầu được cải thiện. Đặc biệt, Cu-ba tích cực triển khai chính sách đối ngoại năng động, nhất là với Mỹ, EU và một số nước lớn cho thấy khả năng Cu-ba bước vào một giai đoạn phát triển mới, mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong khu vực và trên thế giới. Đây là những những tiền đề quan trọng để Cu-ba sẽ giành được những kết quả tích cực hơn trong phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện thành công mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội phồn vinh và bền vững.                           

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng Cộng sản Cu-ba đã thảo luận và thông qua 5 nghị quyết về 5 báo cáo trình Đại hội. Trong đó, về Báo cáo Trọng tâm, nghị quyết Đại hội khẳng định văn bản này thể hiện sự kế tục lịch sử tinh thần Cách mạng Cu-ba và những lời dạy của lãnh tụ Phi-đen Ca-xtơ-rô. Theo đó, báo cáo đã trình bày khách quan, rõ ràng và trên tinh thần tự phê bình những công việc đã làm trong 5 năm qua và nhận định những thách thức chính của đất nước, đồng thời truyền niềm tin vào quá trình cập nhật con đường tiến tới chủ nghĩa xã hội thịnh vượng và bền vững. Báo cáo đã xác định tư duy lỗi thời là cản trở chính cho quá trình phát triển, dẫn tới tình trạng trì trệ và thiếu niềm tin vào tương lai, cùng những yếu kém khác còn tồn tại. Trong số những điểm yếu, báo cáo đã chỉ ra sự thiếu hụt về trình độ, thái độ dễ dãi và kiểm soát thiếu nghiêm túc, cùng hạn chế về tầm nhìn và sáng kiến của nhiều quan chức, cán bộ có trách nhiệm triển khai các nhiệm vụ cập nhật mô hình kinh tế - xã hội.                               
Nghị quyết về Báo cáo Trọng tâm, được thông qua với tỷ lệ đồng thuận tuyệt đối, đề nghị việc áp dụng chính sách được nêu trong báo cáo về chế độ nhiệm kỳ và giới hạn tuổi cho các cơ quan nhà nước và chính phủ, đồng thời chỉ đạo việc nghiên cứu văn kiện chiến lược này trong hàng ngũ đảng viên, Đoàn Thanh niên Cộng sản và kêu gọi toàn dân cùng thảo luận.                                  

Trong khi đó, Nghị quyết về Định nghĩa Mô hình kinh tế - xã hội xã hội chủ nghĩa chỉ rõ văn kiện đã thể hiện một cách tổng hợp những nguyên tắc của chủ nghĩa xã hội Cu-ba, dựa trên nhân phẩm, bình đẳng và tự do hoàn toàn của con người. Khẳng định củng cố và tiếp nối các nguyên tắc đó song song với việc chỉ rõ những chuyển biến chính cần có để phù hợp với mỗi khoảnh khắc lịch sử. Nghị quyết yêu cầu Ban Chấp hành Trung ương khóa mới tiến hành một cuộc tham vấn toàn dân rộng rãi về văn kiện này cùng các cơ sở đảng các cấp, Đoàn Thanh niên Cộng sản và các tổ chức quần chúng, trước khi chính thức thông qua. Về Kế hoạch phát triển Cu-ba tới năm 2030, nghị quyết Đại hội khẳng định tầm nhìn được nêu ra chính là điều mà Cu-ba mong muốn đạt được tại cột mốc này.  Kế hoạch chỉ rõ những cột trụ và các lực lượng chủ chốt trong chiến lược phát triển, những nhiệm vụ cần làm để xây dựng một chính phủ hiệu quả và xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh hội nhập xã hội; tạo ra chuyển biến trong sản xuất và hội nhập quốc tế; phát triển cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ, sáng tạo; bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường; thúc đẩy phát triển con người, sự hài hòa và công bằng trong xã hội. Nghị quyết giao Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới tiến hành tham vấn toàn dân, xem xét sửa đổi và thông qua kế hoạch này, đồng thời định hướng chính phủ trong năm 2017 phải hoàn thành Kế hoạch Phát triển quốc gia tới 2030, và sau đó cũng thông qua quá trình tham vấn người dân.
                                   

Nghị quyết về việc thực hiện 313 Chủ trương Cập nhật mô hình kinh tế - xã hội và phương hướng cho 5 năm tới khẳng định đây không phải là một quá trình ngắn hạn, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế và tài chính bất lợi hiện tại. Văn bản này cũng chỉ ra những yếu kém hiện tại trong việc thực hiện chủ trương như trình độ và năng lực hạn chế của cán bộ và lãnh đạo đảm nhận công tác này. Nghị quyết chỉ rõ cần vượt qua những thiếu sót hiện tại trong công tác tuyên truyền, giải thích với quần chúng về các chủ trương này- một trong những nguyên nhân chưa động viên được sự tham gia tích cực của toàn dân trong việc triển khai các chủ trương. Nghị quyết quyết định sửa đổi, rút gọn các chủ trương đề ra từ Đại hội VI và bổ sung 50 chủ trương mới, tập hợp thành 274 chủ trương, chia thành 13 chương và đề ra mục tiêu hoàn thành 87,5% các chủ trương trong giai đoạn 2016-2021 (trong giai đoạn 2011-2016, Cu-ba chỉ hoàn thành 21% các chủ trương của Đại hội VI).                 

Nghị quyết về báo cáo Đánh giá mục tiêu công tác đảng được xác định từ Hội nghị toàn quốc (khóa VI)  lần 1 (tháng 1-2012) nhận định báo cáo đã đánh giá khái quát, đầy đủ những thành tựu và khó khăn trong việc áp dụng quy định mới về các cơ sở đảng và nhiệm vụ mới của Đảng, chủ yếu trong việc hỗ trợ và kiểm soát nền kinh tế và hoạt động hành chính công. Nghị quyết chấp nhận các đề xuất nhằm củng cố công tác đảng, gồm tăng cường công tác chính trị - tư tưởng tại các cộng đồng dân cư và chú trọng tới việc làm cho công tác này trở nên hấp dẫn hơn tới tầng lớp thanh niên; đẩy mạnh công tác giáo dục bộ môn lịch sử như nền tảng hình thành các giá trị; quan tâm hơn tới Đoàn Thanh niên Cộng sản và công tác thanh niên và đẩy mạnh đấu tranh chống thoái hóa, diễn biến tiêu cực về chính trị - tư tưởng.
                             

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Đảng Cộng sản Cu-ba thành công tốt đẹp có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với Đảng Cộng sản Cu-ba, đất nước và nhân dân Cu-ba, trong bối cảnh quốc đảo này đang từng bước đổi mới, mở ra một trang mới trong lịch sử hào hùng của Đảng Cộng sản Cu-ba, đưa sự nghiệp cách mạng của nhân dân Cu-ba vượt qua khó khăn, tiếp tục thu được những thành tựu mới vượt bậc trong thời gian tới. Những người cộng sản và nhân dân Việt Nam vô cùng vui mừng với những thành tựu quan trọng mà Đảng và nhân dân Cu-ba đạt được. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Đảng Cộng sản Cu-ba thành công không chỉ là sự kiện trọng đại đối với nhân dân Cu-ba, mà còn là niềm vui chung đối với những người cộng sản và nhân dân Việt Nam, những người trong mọi hoàn cảnh thuận lợi cũng như khó khăn nhất đã kề vai sát cánh với nhân dân Cu-ba anh em, chứng kiến những thành tựu lớn lao cùng những thời khắc vinh quang của cách mạng Cu-ba.  

Hồng Phúc

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất