5 năm thực hiện nghị quyết của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào về công tác tổ chức
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chit thăm Trường Đại học Quốc gia Lào trong chuyến thăm Lào từ ngày 24 đến 26 tháng 11 năm 2016.

Từ ngày 21 đến 23-8-2016, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào đã tiến hành Hội nghị công tác tổ chức lần thứ X. Hội nghị kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng (nhiệm kỳ 2011-2016) về công tác tổ chức. Nhiệm kỳ qua, công tác tổ chức xây dựng đảng gắn chặt với đường lối phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở vững mạnh đã góp phần quan trọng thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, nhất là tạo ra 4 bước đột phá (về tư duy; phát triển nguồn nhân lực; cơ chế, chế độ, thủ tục hành chính và xóa nghèo). Trong 5 năm, với sự lãnh đạo, chỉ đạo tích cực của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương Đảng NDCM Lào với trách nhiệm cao đã chủ động tham mưu, hướng dẫn thực hiện đường lối tổ chức của Đảng và đã giành được nhiều kết quả:

Về xây dựng Đảng. Xây dựng Đảng về mặt chính trị - tư tưởng là chiến lược quan trọng, tiếp tục khẳng định bản chất giai cấp, tính tiên phong, xác định đường lối chính trị của Đảng trong giai đoạn mới. Có đường lối chính trị đúng đắn mới có phương hướng công tác tư tưởng, đường lối tổ chức đúng đắn. Kiên định lập trường tư tưởng, kiên trì Chủ nghĩa Mác - Lênin và truyền thống của Đảng, coi đây là nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời, nghiên cứu rút kinh nghiệm từ các đảng anh em và của các nước trên thế giới. Vận dụng một cách sáng tạo, đúng đắn và phù hợp vào việc đề ra đường lối của Đảng. Góp phần quan trọng vào công tác tuyên truyền, giáo dục về chính trị - tư tưởng, về xây dựng Đảng, Tạp chí Kosang Phăk xuất bản 560.000 cuốn tạp chí, đồng thời sản xuất, phát sóng 260 chương trình xây dựng Đảng trên truyền hình. Các sản phẩm in ấn, tờ rơi và đĩa CD các thông tin về truyền thống, phân phát cho các chi bộ trong toàn quốc. Tổ chức trưng bày triển lãm ảnh về truyền thống và thành tích hoạt động của Ban Tổ chức Trung ương nhân các ngày lễ quan trọng của Đảng và của Ban Tổ chức Trung ương. Đã hướng dẫn, chỉ đạo các cấp ủy chuẩn bị, tiến hành thắng lợi đại hội đảng bộ các cấp. Bầu ra cấp ủy cấp tỉnh, thành và bộ, cơ quan Trung ương với tổng số 964 đồng chí, trong đó nữ 118; cấp huyện có tổng số là 3.302 đồng chí, nữ 406. Hiện nay, toàn quốc có 6.290 chi bộ cơ sở, 11.738 chi bộ trực thuộc cấp ủy cơ sở. Nhiều chi bộ được công nhận là chi bộ vững mạnh - biết lãnh đạo toàn diện trong nhiều năm liên tục. Riêng năm 2015, có 56% trong tổng số chi bộ đạt chi bộ vững mạnh - biết lãnh đạo toàn diện. Công tác phát triển đảng viên có chuyển biến tích cực. Đã kết nạp được 77.992 đồng chí, nâng số đảng viên toàn quốc lên 281.013 đồng chí. Đảng viên mới kết nạp đều đạt tiêu chuẩn theo đúng Điều lệ Đảng và phát huy tác dụng tốt. Đã trao thẻ đảng viên cho 153.666 đồng chí (62,8%) trong tổng số đảng viên chính thức.

Về công tác cán bộ. Ban Tổ chức Trung ương Đảng NDCM Lào đã phối hợp với cấp ủy cấp tỉnh, thành và bộ, các cơ quan, đoàn thể xây dựng quy hoạch cán bộ (QHCB) cấp Trung ương quản lý. Đồng thời, cấp ủy cấp tỉnh, thành và bộ, các cơ quan, đoàn thể đã chủ động hoàn thành xây dựng QHCB lãnh đạo, quản lý cấp mình. Đã có 34 bộ, cơ quan, đoàn thể và 17 tỉnh, thành hoàn thành đánh giá và xây dựng QHCB lãnh đạo, quản lý cấp Trung ương quản lý với 3.034 người, nữ 565. Trong đó, 71% đã được bầu vào cấp ủy bộ, cơ quan, đoàn thể và cấp ủy tỉnh, thành, 85% được bổ nhiệm giữ các chức vụ trong các cơ quan nhà nước. Có 32 bộ, cơ quan, đoàn thể, 17 tỉnh, thành và 130 huyện hoàn thành QHCB do cấp mình quản lý, làm cơ sở cho việc sắp xếp, sử dụng cán bộ thuận lợi hơn trước. Trong 5 năm qua, hơn 2.700 cán bộ cấp Trung ương quản lý đã được luân chuyển. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được tiến hành bằng nhiều hình thức ngắn hạn, dài hạn, trong nước và nước ngoài. Đã cử cán bộ đi bồi dưỡng các lớp nâng cao trình độ về lý luận chính trị, quản lý hành chính, nghiệp vụ tổ chức, quốc phòng - an ninh và tiếng Anh với tổng số 7.060 cán bộ, nữ 1.281. Tập huấn cho 60 lượt bí thư chi bộ, trưởng bản với 4.063 đồng chí, nữ 252. Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Đảng, Nhà nước đã quan tâm thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang và cán bộ lão thành cách mạng đã nghỉ hưu, những người có công với đất nước. Đã phối hợp với các cơ quan hữu quan nghiên cứu, sửa đổi các văn bản pháp luật về chính sách chỗ ở và bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, công chức, người có công có cuộc sống tốt hơn. Thực hiện chính sách nghỉ hưu cho 5.500 người, trao các danh hiệu cho giáo viên và văn nghệ sĩ. Khen thưởng 12.200 người trong phong trào làm thí điểm “3 xây” trong giai đoạn cách mạng mới.

Về tổ chức bộ máy. Thực hiện Hiến pháp (sửa đổi) năm 2015, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa VIII và đại biểu HĐND cấp tỉnh thành công tốt đẹp. Bộ Chính trị đã quyết định tăng số ủy viên Trung ương Đảng trong bộ máy tổ chức của Quốc hội khóa VIII, củng cố các ủy ban của Quốc hội. Bố trí phó bí thư thường trực, cấp ủy viên và nhiều cán bộ chủ chốt của tỉnh, thành vào bộ máy tổ chức của HĐND cấp tỉnh, thành nhằm thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động của tổ chức chính quyền các cấp và địa phương theo quy định của Luật HĐND. Bộ máy tổ chức hành chính được hoàn thiện phù hợp với chức năng quản lý, điều hành. Hiện nay, CHDCND Lào có 18 bộ và 3 cơ quan ngang bộ. Đổi mới chức năng, vai trò, cơ chế điều hành của các bộ, ngành, cơ quan, đoàn thể theo hướng chủ yếu thực hiện vai trò quản lý vĩ mô, phân cấp, trách nhiệm cho tỉnh và huyện nhiều hơn. Đã tích cực nghiên cứu chiến lược về củng cố và phát triển hệ thống tổ chức bộ máy từ Trung ương đến địa phương phù hợp với nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn. Theo đó đã thành lập mới 1 tỉnh, 8 huyện, xây dựng 2 bản lớn trở thành thị xã. Toàn quốc có Thủ đô, 17 tỉnh, 148 huyện và 8.507 bản. Hoàn thiện chức năng của ban tổ chức và sở nội vụ tỉnh. Xây dựng Ngành Bảo vệ Đảng - cán bộ ở tỉnh, bộ và các cơ quan Trung ương. 

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, nhất là thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, Nghị quyết của Hội nghị công tác tổ chức toàn quốc lần thứ X, phát huy kết quả và khắc phục khuyết điểm, Ban Tổ chức Trung ương Đảng NDCM Lào đề ra một số nhiệm vụ sau:

1. Kiên định lý tưởng, bản chất và truyền thống của Đảng, tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng có hệ thống, đúng đắn, phù hợp thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm. Tập trung giải quyết các vấn đề cụ thể của ngành và địa phương, ngăn chặn và đẩy lùi có hiệu quả các hiện tượng tiêu cực, tạo sự chuyển biến tích cực và bền vững. Đây là thước đo sự trung thành, trách nhiệm và năng lực lãnh đạo của cấp ủy, nhất là của đồng chí bí thư.

2. Không thỏa mãn với những kết quả đạt được, Trung ương Đảng NDCM Lào giao cho các cấp ủy và ban tổ chức, cơ quan kiểm tra các cấp tiếp tục nghiên cứu, củng cố tổ chức làm cho nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, xem xét trực tiếp đối với những vi phạm Điều lệ Đảng của đảng viên có hiệu quả, thúc đẩy hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

3. Thực hiện QHCB gắn với đào tạo và đào tạo lại, bồi dưỡng cán bộ nâng cao trình độ. Đồng thời, đổi mới giáo trình giảng dạy phù hợp với từng đối tượng, chức danh lãnh đạo, quản lý cụ thể. Đối với đào tạo, bồi dưỡng các đối tượng là cán bộ hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn, nghiên cứu, giảng dạy chính trị - hành chính ở các trường đại học và học viện hoặc ở trường chính trị và hành chính địa phương, Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng chương trình, giáo trình phù hợp, bảo đảm đào tạo có chất lượng đội ngũ cán bộ này.

4. Tích cực củng cố hệ thống tổ chức đảng vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Tạo phong cách, lề lối làm việc tốt hơn để thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo đúng quy định của Đảng.

5. Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp quy về công tác đảng, cán bộ kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát bảo đảm việc tổ chức hiện nhiệm vụ có hiệu quả.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất