Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân độiMột buổi sinh hoạt đảng của Chi bộ Phòng Đào tạo, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. 

Những năm qua, Đảng ủy Nhà trường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về nâng cao chất lượng sinh hoạt (CLSH) chi bộ; duy trì nghiêm, có chất lượng nền nếp, chế độ và nguyên tắc sinh hoạt đảng. Qua đó, giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò, mục đích, ý nghĩa của việc nâng cao CLSH chi bộ, xem đây là một trong những biện pháp quan trọng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; góp phần xây dựng chi bộ, cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.


Tuy nhiên, so với yêu cầu thực tiễn đặt ra, CLSH chi bộ của một số chi bộ ở Đảng bộ Nhà trường trong thời gian qua còn bộc lộ những hạn chế, khuyết điểm, đó là: Có bí thư chi bộ chưa biết viết nội dung dự thảo chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ, mới chỉ viết theo kiểu kể đầu việc hoặc nêu biện pháp của người chỉ huy; một số đồng chí chưa nắm chắc thể thức trình bày văn bản của Đảng; nội dung, hình thức sinh hoạt ở một số cấp ủy, chi bộ chậm được đổi mới, nhất là trong sinh hoạt chuyên đề. Tính đấu tranh, tự phê bình và phê bình của đảng viên; thực hiện thủ tục hành chính đảng ở một số chi bộ còn hạn chế. Công tác quán triệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ của một số chi bộ, nhất là chi bộ quản lý học viên hiệu quả chưa cao. Năng lực, trình độ của đội ngũ bí thư, cấp ủy viên không đồng đều do chưa được đào tạo cơ bản. Một số bí thư chi bộ phương pháp điều hành sinh hoạt chưa thật sự linh hoạt, chưa phát huy hết vai trò của đảng viên trong thảo luận xây dựng nghị quyết của chi bộ; có thư ký chưa biết ghi biên bản; không ghi hoặc ghi sai thời gian sinh hoạt chi bộ…

Để nâng cao CLSH chi bộ ở Đảng bộ Trường Đại học VHNT Quân đội, theo chúng tôi cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung, biện pháp chủ yếu như sau:

Một lànâng cao nhận thức, trách nhiệm của chi ủy viên và bí thư chi bộ về sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ


Bí thư chi bộ là người chủ trì và điều hành hoạt động của chi ủy, chi bộ. Chi ủy là hạt nhân đoàn kết, tiêu biểu về năng lực, trí tuệ của chi bộ, cơ quan lãnh đạo của chi bộ giữa hai nhiệm kỳ đại hội. Đội ngũ bí thư, chi ủy viên là nhân tố rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến CLSH của chi bộ. Do đó, CLSH chi bộ ở Đảng bộ Trường Đại học VHNT Quân đội được nâng cao khi đội ngũ chi ủy viên và bí thư chi bộ có nhận thức tốt, trách nhiệm cao về sinh hoạt chi bộ, nâng cao CLSH chi bộ.

Đảng ủy Nhà trường và các cấp ủy, chi bộ cần lãnh đạo làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho đội ngũ chi ủy viên và bí thư chi bộ nắm chắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ, nâng cao CLSH chi bộ; đồng thời quán triệt, triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của cấp ủy các cấp và các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Đảng bộ Nhà trường, Phòng Chính trị về nâng cao CLSH chi bộ… Bên cạnh đó, cần tăng cường giáo dục, bồi dưỡng cho đội ngũ bí thư, chi ủy viên nắm vững các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, quy trình, nội dung, hình thức, tính chất, yêu cầu của một buổi sinh hoạt chi bộ có chất lượng; số lượng, chất lượng đảng viên; thực trạng CLSH chi bộ; các kỹ năng cần thiết trong chuẩn bị, điều hành sinh hoạt chi bộ...

Công tác tuyên truyền, giáo dục phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, bằng nhiều hình thức, biện pháp linh hoạt, như: tổ chức học tập, sinh hoạt đảng; giao ban, hội ý; mở lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, hoặc hội thi... Từ đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ chi ủy viên, bí thư chi bộ, góp phần nâng cao CLSH chi bộ ở Đảng bộ Trường Đại học VHNT Quân đội.

Hai là, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ

Nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao CLSH chi bộ. Hình thức phù hợp với nội dung sinh hoạt chi bộ sẽ tăng tính hấp dẫn và nâng cao CLSH chi bộ. Vì vậy, cần coi trọng đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, tuy nhiên phải bám sát Hướng dẫn số 1567/HD-TC của Cục Chính trị, TCCT và Hướng dẫn của Phòng Chính trị về một số vấn đề về nâng cao CLSH chi bộ, tập trung vào những vấn đề cụ thể, sát tình hình nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Nội dung sinh hoạt định kỳ: Các chi bộ tổ chức có hiệu quả sinh hoạt học tập, quán triệt đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên mà trực tiếp là của Đảng ủy Nhà trường, kịp thời thông tin những vấn đề về tình hình thế giới, trong nước, Quân đội, Nhà trường, cơ quan, đơn vị có liên quan đến tư tưởng, tình hình thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên và quần chúng; thảo luận, quyết nghị những vấn đề về sự lãnh đạo của chi bộ đối với nhiệm vụ giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học và thực hành biểu diễn; những vấn đề về xây dựng chi bộ, chủ trương, biện pháp xây dựng chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; thực hiện tự phê bình và phê bình; xây dựng đội ngũ cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên; công tác phát triển đảng viên...

Phải thực hiện linh hoạt, sáng tạo các hình thức sinh hoạt chính trị, sinh hoạt chuyên đề và sinh hoạt học tập. Đối với sinh hoạt chính trị, các chi bộ tập trung thảo luận, đề ra chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ. Đối với sinh hoạt chuyên đề, nội dung tập trung vào trách nhiệm nêu gương; văn hóa “chiến sĩ - nghệ sĩ”; phong cách, tác phong, phương pháp, chất lượng, hiệu quả, kinh nghiệm trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, thực hành biểu diễn của cán bộ, giảng viên, đảng viên, công nhân viên, học viên, sinh viên, chiến sĩ. Đối với sinh hoạt học tập, cần cập nhật và truyền tải kịp thời, đầy đủ những thông tin mới của các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, tình hình thời sự, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Quân đội và Nhà trường cho toàn thể cán bộ, đảng viên, thông qua đó góp phần thống nhất nhận thức và hành động, xây dựng tinh thần đoàn kết, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ba là, nâng cao chất lượng chuẩn bị nội dung cho các buổi sinh hoạt chi bộ hằng tháng, bảo đảm nền nếp sinh hoạt chi bộ

Hằng tháng, chi ủy, trực tiếp bí thư là người chuẩn bị dự thảo nội dung và chủ trì sinh hoạt chi bộ. Vì vậy, cần chú trọng bồi dưỡng phương pháp nghiên cứu, cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên; năng lực dự báo, đánh giá, nhận định, trao đổi thống nhất tình hình nhiệm vụ và dự thảo các nội dung sinh hoạt của chi bộ; cách thức duy trì sinh hoạt, khả năng nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm lý đảng viên trong sinh hoạt và định hướng, điều hành buổi sinh hoạt đúng nguyên tắc, trình tự, nội dung đã xác định. Thường xuyên bồi dưỡng, rèn luyện bí thư chi bộ có tác phong làm việc dân chủ, khách quan, lắng nghe, thấu hiểu, tôn trọng đảng viên, biết cách khơi gợi ý tưởng và hướng các ý kiến riêng lẻ của đảng viên vào nội dung cần bàn bạc, thảo luận, tạo sự đồng thuận trong sinh hoạt. Việc nâng cao năng lực, phương pháp chuẩn bị sinh hoạt chi bộ cho cấp ủy, bí thư trước hết phải tiến hành từ chi ủy, chi bộ. Trong chi ủy, phải thường xuyên góp ý cho nhau với thái độ công tâm, trách nhiệm, xây dựng; đồng thời, phát huy và coi trọng ý kiến đóng góp của tập thể chi bộ, đảng viên về phẩm chất, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của cấp ủy, bí thư để kịp thời khắc phục, điều chỉnh cho phù hợp. Đối với bí thư và chi ủy viên, phải tự mình học tập, rèn luyện, tu dưỡng hằng ngày; đặt mình vào các tình huống, điều kiện cụ thể, thường xuyên đúc rút kinh nghiệm, nghiêm túc tự phê bình và sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong chuẩn bị sinh hoạt chi bộ.

Đối với hai đảng ủy cơ sở, bí thư, phó bí thư phải bồi dưỡng năng lực và phương pháp làm công tác chuẩn bị cho chi ủy, bí thư chi bộ thông qua hướng dẫn, tổ chức học tập, hội họp, trao đổi kinh nghiệm, kiểm tra, giám sát… kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm, bổ sung kiến thức và kinh nghiệm, rèn luyện phương pháp, tác phong cho chi ủy viên, nhất là bí thư chi bộ trong chuẩn bị sinh hoạt chi bộ.

Bốn là, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Phòng Chính trị, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Nhà trường đối với các chi bộ

Đây là nguyên tắc, đồng thời là điều kiện cần để sinh hoạt chi bộ được tiến hành đúng hướng, CLSH chi bộ ngày càng nâng cao. Đảng uỷ Nhà trường, trực tiếp, thường xuyên là Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà trường phải thường xuyên quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về nâng cao CLSH chi bộ; chủ động tham mưu cho Đảng ủy đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát đúng, giúp các chi ủy, chi bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên quán triệt, thực hiện có chất lượng, hiệu quả việc nâng cao CLSH chi bộ; phân công các đồng chí trong BTV, đảng ủy viên dự, nắm chất lượng và trực tiếp chỉ đạo sinh hoạt chi bộ; phát hiện những khuyết điểm, hạn chế để có biện pháp khắc phục kịp thời; đồng thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò của Phòng Chính trị, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Nhà trường trong hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi việc chấp hành nền nếp, chế độ, nguyên tắc và việc thực hiện các chủ chương, biện pháp nâng cao CLSH chi bộ.

Phòng Chính trị phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Nhà trường nghiên cứu các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, nhất là các quy định mới về sinh hoạt chi bộ, nâng cao CLSH chi bộ, chuẩn bị nội dung và tham mưu cho Đảng ủy Nhà trường cụ thể hóa thành các văn bản hướng dẫn thực hiện; làm tốt công tác theo dõi, kiểm tra và thường xuyên nắm chắc CLSH chi bộ; kịp thời phát hiện, giải đáp những bất cập, khó khăn, vướng mắc và đề xuất với Đảng ủy xây dựng và triển khai kế hoạch bồi dưỡng năng lực, phương pháp, kỹ năng chuẩn bị và chủ trì sinh hoạt cho bí thư chi bộ.

Năm là, nâng cao chất lượng công tác sơ kết, tổng kết về sinh hoạt chi bộ

Những năm qua, đại đa số các chi bộ đã làm tốt công tác sơ kết, tổng kết về sinh hoạt chi bộ, tuy nhiên còn có chi bộ thực hiện sơ kết, tổng kết về sinh hoạt chi bộ chất lượng, hiệu quả chưa cao.

Việc sơ kết, tổng kết nâng cao CLSH chi bộ phải căn cứ vào các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên và dựa vào các tiêu chí cụ thể như: công tác chuẩn bị của bí thư chi bộ, chi ủy; nội dung sinh hoạt chi bộ; số lượng, chất lượng của đảng viên; việc thực hiện các nguyên tắc trong sinh hoạt chi bộ; mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị của chi bộ từng học kỳ, năm học, nhiệm kỳ đại hội...

Để công tác sơ kết, tổng kết nâng cao CLSH chi bộ ở Đảng bộ Nhà trường có hiệu quả cần quan tâm lãnh đạo, tổ chức thành nền nếp hằng năm và sau mỗi nhiệm kỳ. Các chi bộ tiến hành sơ kết, tổng kết phải chú trọng hiệu quả thực chất, tránh làm hình thức, đối phó. Nên tổ chức sơ kết, tổng kết thành một buổi riêng, không nên tiến hành lồng ghép với các nội dung khác. Cần lựa chọn các chi bộ làm điểm về sinh hoạt chi bộ, từ đó rút kinh nghiệm, nhân rộng điển hình chi bộ tổ chức sinh hoạt chi bộ có hiệu quả trong Đảng bộ Nhà trường. Sau sơ, tổng kết về nâng cao CLSH chi bộ cần có các biện pháp khắc phục kịp thời những khâu yếu, mặt yếu của sinh hoạt chi bộ.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất