Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị giữa nhiệm kỳ (Hội nghị lần thứ 7) BCH Trung ương Đảng (khóa XIII)
Toàn cảnh Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thông báo, từ ngày 15-5 đến ngày 17-5, tại Hà Nội, BCH Trung ương Đảng (khóa XIII) họp Hội nghị giữa nhiệm kỳ (Hội nghị lần thứ 7) để xem xét, thảo luận các nội dung chính: Thảo luận báo cáo kiểm điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khoá XIII) và công tác cán bộ.

Hội nghị Trung ương 7 có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; là dịp để nhìn lại và đánh giá một cách khách quan, toàn diện những kết quả, thành tựu đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đồng thời chỉ ra những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; dự báo bối cảnh tình hình mới với những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, để từ đó đề ra những chủ trương, quyết sách lớn cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong nửa cuối của nhiệm kỳ khoá XIII.

Đồng chí Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thông báo nhanh về Hội nghị giữa nhiệm kỳ (Hội nghị lần thứ 7) BCH Trung ương Đảng (khóa XIII)

Đồng chí Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thông báo nhanh về Hội nghị giữa nhiệm kỳ (Hội nghị lần thứ 7) BCH Trung ương Đảng (khóa XIII).

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư đã thông tin về hoàn cảnh quốc tế, trong nước từ đầu nhiệm kỳ với tình hình diễn biễn rất nhanh, phức tạp, khó lường, xung đột chính trị giữa các nước, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, toàn diện từ kinh tế, chính trị, khoa học, công nghệ mà địa bàn trọng tâm là châu Á - Thái Bình Dương, đại dịch COVID-19 kéo dài, những thách thức an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, môi trường, bất bình đẳng và khoảng cách giàu nghèo… thuận lợi, khó khăn và thách thức đan xen có tác động sâu sắc đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư khẳng định dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng Việt Nam cũng đã đạt được những kết quả tích cực. Đồng chí đã điểm các mặt công tác trong nửa đầu nhiệm kỳ về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh - đối ngoại; về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và khối đại đoàn kết dân tộc; về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; về xây dựng, chỉnh đốn Đảng… Đồng chí Trương Thị Mai cho biết, Báo cáo giữa nhiệm kỳ đã nêu những kết quả về công tác lãnh đạo, chỉ đạo trước hết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng được triển khai nghiêm túc, có hiệu quả; việc tổ chức, nghiên cứu, quán triệt nghị quyết có nhiều đổi mới, sáng tạo; kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy; sơ kết, tổng kết, hoàn thiện ban hành nhiều quy định mới về công tác cán bộ, tổ chức bộ máy; quan tâm xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; xây dựng quy định kiểm soát quyền lực trong các cơ quan… Đánh giá chung là giữ vững đoàn kết thống nhất, kiên định, bản lĩnh sáng suốt trước những khó khăn, thách thức, giữ vững được nguyên tắc, quy chế làm việc, nhiều đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết Đại hội XIII, cụ thể hóa bằng nhiều hình thức thích hợp; công tác phòng, chống tham nhũng được triển khai mạnh mẽ, đồng bộ, hiệu quả; tập trung chỉ đạo các lĩnh vực kinh tế, quốc phòng, an ninh, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, công tác dân vận, tôn giáo, dân tộc. Từ đó đồng chí Thường trực Ban Bí thư cho biết, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã yêu cầu chỉ đạo tập trung, ưu tiên triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong nửa cuối của nhiệm kỳ khóa XIII: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mục tiêu đề ra, bảo đảm chương trình làm việc của BCH; lãnh đạo, chỉ đạo lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị, quy hoạch BCH, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, kiện toàn nhân sự tiến tới Đại hội Đảng lần thứ XIV; tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược; củng cố tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh; xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, cải cách tư pháp; tập trung công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; quan tâm công tác dân vận, dân tộc và tôn giáo; nâng cao chất lượng công tác tham mưu, dự báo.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất