Hội thảo chuyên đề về công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên khu vực miền Bắc
Hội thảo chuyên đề về công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên khu vực miền Bắc

Các đồng chí chủ trì Hội thảo.

Dự Hội thảo có các đồng chí đại biểu là Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy, thành ủy; đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; đồng chí Phan Thăng An, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí phó bí thư tỉnh ủy, thành ủy một số tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc; lãnh đạo các vụ, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo; đại diện lãnh đạo một số trường THPT, đại học, cao đẳng thuộc các tỉnh trong khu vực…

Phát biểu khai mạc và đề dẫn tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương khẳng định: Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới, trong đó có kết nạp đảng viên trong học sinh, sinh viên (HSSV) là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thường xuyên, có tính quy luật trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, tăng thêm sinh lực cho Đảng, nâng cao chất lượng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, bảo đảm sự kế thừa và phát triển của Đảng.

Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII đã đánh giá thời gian qua công tác phát triển đảng viên được chú trọng; số lượng đảng viên nữ, trẻ, người dân tộc thiểu số, chủ doanh nghiệp tư nhân tăng lên, chất lượng đội ngũ đảng viên chuyển biến tích cực, trình độ học vấn, chuyên môn, lý luận chính trị được nâng cao hơn. Tuy nhiên, nhận thức về Đảng, động cơ phấn đấu vào Đảng của không ít đảng viên chưa đúng, không trong sáng, cơ cấu đảng viên chưa hợp lý; tỷ lệ đảng viên trẻ chưa tương xứng với tiềm năng. Công tác phát triển đảng viên ở một số nơi còn hạn chế, nặng về số lượng, chưa quan tâm giáo dục lý tưởng cách mạng và rèn luyện, thử thách đối với quần chúng phấn đấu vào Đảng; chất lượng một số đảng viên mới còn hạn chế. Đồng thời, BCH Trung ương đã khẳng định rõ quan điểm, đội ngũ đảng viên là nhân tố quyết định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ. Phải coi trọng chất lượng phát triển đảng viên, quan tâm phát triển đảng viên trong đoàn viên, thanh niên và công đoàn viên ưu tú, quần chúng tiêu biểu, nhất là địa bàn khó khăn, khu vực kinh tế ngoài nhà nước, vùng dân tộc thiểu số... đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng phát triển đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đây là những nội dung đã và đang được mỗi cấp ủy, tổ chức đảng tự soi, tự sửa và nghiêm túc triển khai thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương đánh giá, những năm gần đây các tỉnh, thành ủy khu vực miền Bắc đã chú trọng nâng cao nhận thức, trách nhiệm, sự quan tâm của các cấp ủy, các trường, các thầy cô, các cơ quan, tổ chức đối với công tác phát triển đảng viên trong HSSV; nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương; chủ động ban hành các văn bản cụ thể hóa và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên. Các tỉnh, thành ủy và các cấp ủy trực thuộc, các cấp ủy trường THPT, đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đã quan tâm nhiều hơn đến việc xây dựng các nghị quyết chuyên đề; đề ra kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, cụ thể để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về phát triển đảng viên trong sinh viên, học sinh. Chú trọng củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ, nhất là chi bộ sinh viên. Chăm lo tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đoàn, hội hoạt động sôi nổi, hiệu quả nhằm thu hút, tập hợp, giáo dục, vận động đoàn viên, hội viên, sinh viên, học sinh tìm hiểu về Đảng và tích cực phấn đấu trở thành đảng viên. Đồng thời, các cấp ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, từng bước nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ phát triển đảng viên trong các trường học trên địa bàn. Các tổ chức chính trị - xã hội trong các trường học cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng đoàn viên, hội viên phấn đấu vào Đảng. Thông qua các hoạt động, phong trào thi đua lựa chọn những đoàn viên ưu tú trong HSSV để giới thiệu cho tổ chức đảng xem xét, kết nạp.

Nhờ vậy, công tác phát triển đảng viên trong HSSV khu vực 25 tỉnh, thành phố miền Bắc đã đạt kết quả rất đáng khích lệ. Trong 3 năm (2020-2022), khu vực miền Bắc đã kết nạp được 8.620/17.135 đảng viên là HSSV, chiếm 50,3% tổng số đảng viên là HSSV được kết nạp vào Đảng trong cả nước. Đặc biệt đảng viên là nữ, là học sinh giỏi, xuất sắc, cán bộ đoàn và người dân tộc thiểu số tăng dần hằng năm. Hầu hết đảng viên mới là HSSV đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy được vai trò tiền phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên. Kết quả công tác phát triển đảng viên trong HSSV đã bổ sung lực lượng trẻ, trí thức cho Đảng, bảo đảm sự kế thừa và phát triển liên tục của Đảng, tạo môi trường thi đua, động lực cho HSSV phấn đấu, trưởng thành.

Tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Quang Dương chỉ rõ, công tác phát triển đảng viên trong HSSV ở các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc thời gian qua vẫn còn một số hạn chế. Hội thảo hôm nay có ý nghĩa rất quan trọng, là dịp để nhìn nhận, đánh giá nghiêm túc công tác này, đây cũng là nhiệm vụ, giải pháp quan trọng, thiết thực để thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và Nghị quyết số 21-NQ/TW của BCH Trung ương. Các tỉnh khu vực miền Bắc là nơi tập trung số lượng lớn các trường đại học, cao đẳng, trung học trong cả nước; là điều kiện thuận lợi để tạo nguồn phát triển đảng trong HSSV. Phát triển đảng viên trong HSSV tốt sẽ bổ sung cho Đảng một lực lượng đảng viên trẻ, có học vấn, tri thức cao, có hoài bão mạnh mẽ, đồng thời là nguồn cán bộ trẻ cung cấp cho cấp ủy, chính quyền các địa phương và các cơ quan, đơn vị trong cả nước; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị.

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu chào mừng Hội thảo.

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu chào mừng Hội thảo.

Phát biểu chào mừng Hội thảo, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc khẳng định: Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ luôn được Tỉnh ủy Vĩnh Phúc chú trọng và thực hiện toàn diện, trong đó lấy đổi mới phương thức lãnh đạo và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân làm nòng cốt.

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng TCCSĐ và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, Vĩnh Phúc đã có những giải pháp đột phá trong phát triển tổ chức đảng và đảng viên. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, chỉ tiêu phát triển tổ chức đảng và kết nạp đảng viên mới hằng năm đều vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra: năm 2021 đạt 106,2%; năm 2022 đạt 105%; 6 tháng đầu năm 2023 đạt 62,5%.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chia sẻ, đối với công tác phát triển đảng viên trong HSSV hiện nay của Vĩnh Phúc cũng gặp những khó khăn nhất định, nhất là đối với việc phát triển đảng trong học sinh phổ thông. Để tháo gỡ những khó khăn này, BTV Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 45-CT/TU, về tăng cường phát triển đảng trong HSSV trên địa bàn tỉnh; ban hành Kế hoạch về giao chỉ tiêu tạo nguồn, kết nạp đảng trong HSSV hằng năm cho tổ chức đoàn và giao chỉ tiêu kết nạp đảng cho người đứng đầu cấp ủy các cấp. BCH Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về “Nâng cao chất lượng TCCSĐ và đảng viên giai đoạn 2021-2025”; Nghị quyết về phát triển giáo dục và đào tạo, trong đó xác định rõ giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy đảng trong trường học; tạo ra nhiều cơ hội rèn luyện, phấn đấu vào Đảng cho học sinh.

Bằng những cách làm cụ thể, công tác phát triển đảng, nhất là trong HSSV trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, mỗi năm tỉnh kết nạp trên 2.000 đảng viên, trong đó đảng viên là HSSV chiếm trên 15%, qua đó góp phần trẻ hóa đội ngũ đảng viên, bổ sung nguồn lực trí tuệ cho Đảng.

Khẳng định ý nghĩa rất quan trọng của Hội thảo, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan tin tưởng rằng, kết quả Hội thảo sẽ giúp cho các địa phương, trong đó có tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục có nhiều giải pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả hơn nữa công tác phát triển đảng trong HSSV. Đặc biệt, là cơ sở quan trọng để các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc nghiên cứu, áp dụng triển khai trong thực tiễn thời gian tới, góp phần quan trọng giúp Đảng bộ Vĩnh Phúc thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp đột phá trong công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

25 đảng bộ tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc hiện có 403 đảng bộ cấp trên cơ sở, 25.311 TCCSĐ, 312 đảng bộ bộ phận, 100.025 chi bộ trực thuộc với 2.313.477 đảng viên (chiếm 43% tổng số đảng viên cả nước).

Giai đoạn 2020-2022, các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc đã kết nạp được 8.620 đảng viên là HSSV. Trong đó: học sinh 1.508 đảng viên (17,49%), sinh viên 7.112 đảng viên (82,51%); đảng viên nữ 5.055 (58,64%); đảng viên là người dân tộc thiểu số 502 (5,82%); người theo tôn giáo 78 (0,9%); là cán bộ đoàn 2.187 (25,37%); học sinh giỏi, sinh viên có thành tích trong học tập, nghiên cứu khoa học 6.424 (74,52%); học sinh và sinh viên từ 18 đến 22 tuổi 7.709 (89,43%). 

Tại Hội thảo, các đại biểu đã nêu 12 ý kiến tham luận, tập trung làm rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng, ý nghĩa của việc kết nạp đảng viên cho HSSV. Đồng thời, phân tích, đánh giá những mặt đã làm được và chưa làm được; những khó khăn, vướng mắc trong tạo nguồn kết nạp đảng viên tại các cơ quan, nhà trường. Từ đó, đề ra giải pháp, hướng tháo gỡ.

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Các trường đại học, cao đẳng Hà Nội cho biết, Đảng ủy Khối đã có nhiều giải pháp tích cực, phù hợp để nâng cao số lượng, chất lượng đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối. Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Khối đã ban hành Hướng dẫn số 15-HD/ĐUK ngày 21-11-2016 “Hướng dẫn quy trình phát triển đảng viên Khối Các trường đại học, cao đẳng Hà Nội" nhằm tạo sự thống nhất về tiêu chuẩn, quy trình kết nạp. Công tác giáo dục, đào tạo bồi dưỡng lý luận cho quần chúng ưu tú và đảng viên mới được Đảng ủy Khối chú trọng. Hằng năm, toàn Khối tổ chức 50 lớp nhận thức về Đảng với gần 10.000 quần chúng ưu tú và 20 lớp đảng viên mới cho 2.000 đảng viên dự bị. Đây là nguồn kết nạp có chất lượng cao, tạo cơ sở cho các tổ chức đảng tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng ưu tú sớm đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Nhiệm kỳ 2015-2020, toàn Đảng bộ Khối kết nạp được 10.705 đảng viên (trong đó đảng viên là sinh viên chiếm hơn 60%), trung bình mỗi năm kết nạp được 2.141 đảng viên, đạt 107% so với chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II đề ra; chiếm 1/6 số lượng đảng viên mới kết nạp của Đảng bộ TP. Hà Nội. Trong 3 năm (2020-2022), Đảng bộ Khối kết nạp được 4.172 đảng viên, xếp thứ nhất khu vực miền Bắc. Để có được kết quả đó, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng: “Ở đâu cấp ủy mạnh thì ở đó phát triển đảng viên tốt, từ đó chất lượng đào tạo tốt”. Đồng thời, vai trò của tổ chức đoàn thanh niên trong các nhà trường rất quan trọng, là môi trường rèn luyện, tạo cho các em động lực, khát vọng cống hiến, phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Đồng chí Trần Văn Hướng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường THPT Quốc Tuấn (TP. Hải Phòng) thẳng thắn chỉ rõ, trước đây, do cấp ủy nhà trường mới chỉ quan tâm phát triển đảng viên trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, chưa quan tâm đến công tác phát triển đảng viên trong học sinh, nên trong nhiều năm không phát triển được đảng viên học sinh nào. Những năm gần đây, xác định được vai trò, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên trong HSSV, Đảng ủy Trường đã đề ra các giải pháp cụ thể trong tạo nguồn, giúp đỡ học sinh ưu tú phấn đấu vào Đảng. Năm học 2022-2023, Trường đã kết nạp được 11 đảng viên là học sinh; chọn gửi hơn 40 học sinh tham gia học lớp nhận thức về Đảng để tạo nguồn cho các năm tiếp theo. Kinh nghiệm của nhà trường là nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng và các tổ chức chính trị - xã hội trong nhà trường; đưa chỉ tiêu phát triển đảng viên là học sinh cho các chi bộ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến tiêu chuẩn, điều kiện vào Đảng để học sinh phấn đấu. Quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của đoàn thanh niên, với các hoạt động sôi nổi, giàu ý nghĩa để tạo môi trường cho học sinh cống hiến, rèn luyện. Đảng ủy giao nhiệm vụ cho BTV Đoàn trường phối hợp với giáo viên chủ nhiệm tạo nguồn, phát hiện quần chúng ưu tú; mở các lớp học nhận thức về Đảng ngay tại nhà trường vào cuối tuần, dịp hè để các em thuận tiện tham gia…

Các đại biểu phát biểu tham luận.

Các đại biểu phát biểu tham luận.

Chia sẻ về quá trình phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng, đảng viên trẻ Lê Tiến Công, sinh viên Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên cho biết: Để được kết nạp vào Đảng ở trường đại học, ngay từ khi vào trường, em đã xác định rõ phương hướng, mục tiêu phấn đấu; xây dựng kế hoạch học tập, tu dưỡng, rèn luyện cho bản thân, vừa chú trọng học tập, vừa tích cực tham gia các hoạt động đoàn, hội của nhà trường. Số lượng sinh viên của trường rất đông so với số sinh viên được chọn giới thiệu, kết nạp vào Đảng, đây vừa là khó khăn của Đảng ủy nhà trường nói chung, các bạn sinh viên nói riêng, nhưng cũng là động lực, thử thách để mỗi sinh viên nỗ lực, cố gắng, thực sự xứng đạng khi đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Đồng chí Vũ Hồng Nhung, Chủ tịch Hội Sinh viên, Phó Bí thư Đoàn Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định: Hằng năm BCH Đảng bộ có nghị quyết chuyên đề về công tác phát triển đảng viên; hằng quý, hằng tháng cấp ủy các cấp đều có nghị quyết lãnh đạo, trong đó luôn trú trọng công tác phát triển đảng viên trong sinh viên. Đảng bộ nhà trường đã ra Quyết định thành lập Chi bộ Sinh viên để trực tiếp theo dõi, bồi dưỡng kết nạp đảng viên là sinh viên. Ban hành hướng dẫn về quy trình, tiêu chuẩn công tác kết nạp đảng viên, đưa vào nội dung học tập tuần công dân ngay từ đầu khóa học. Đảng ủy nhà trường còn quan tâm đến việc xác định thời điểm và công tác tổ chức Lễ kết nạp đảng viên sao cho có ý nghĩa nhất, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với sinh viên. Từ năm 2021 đến nay, Đảng bộ Trường đã kết nạp 80 sinh viên vào Đảng, các đảng viên là sinh viên sau khi kết nạp đều phát huy được phẩm chất đạo đức, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, nhiều đảng viên là sinh viên được Nhà trường giữ lại làm giảng viên, là lực lượng nòng cốt trong phong trào đoàn thanh niên của Trường trong những năm qua.

Đồng chí Nguyễn Viết Lộc, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - cán bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, giai đoạn 2015-2020 đã có hơn 1,2 triệu đoàn viên thanh niên, HSSV được giới thiệu, trong đó 650 nghìn đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện khảo sát về tình hình HSSV phấn đấu trở thành đảng viên, kết quả cho thấy: gần 50% HSSV được hỏi trả lời “rất mong muốn” hoặc “mong muốn” phấn đấu trở thành đảng viên; 67,5% HSSV đã là đảng viên trả lời lý do thực sự khi xin vào Đảng là “lý tưởng cao đẹp của Đảng” và vào Đảng để có điều kiện, môi trường phấn đấu, rèn luyện, phát huy được vai trò của bản thân, coi đó là niềm tự hào của bản thân và gia đình.

Để phát triển đảng viên trong HSSV, đồng chí Nguyễn Viết Lộc nêu hai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Nhiệm vụ, giải pháp đầu tiên được Bộ Giáo dục và Đào tạo hết sức coi trọng, đó là chú trọng chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức cách mạng trong HSSV. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác phối hợp với các bộ, ban, ngành Trung ương trong công tác phát triển đảng viên trong các trường học.

Các ý kiến tham luận của đại diện Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Hải Dương, Trường THPT Chuyên Hùng Vương (Phú Thọ)… đều nêu những thuận lợi và khó khăn trong công tác phát triển đảng viên cho HSSV. Đồng thời nhấn mạnh vai trò của tổ chức đoàn thanh niên trong việc đề xuất vấn đề cụ thể trong công tác phát triển đảng, tạo môi trường cho HSSV phát huy năng lực, rèn luyện, phấn đấu.  

Đồng chí Ma Thế Hồng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tuyên Quang cho biết, trong những năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện tốt các chủ trương về phát triển đảng viên trong HSSV. Vì vậy công tác kết nạp đảng viên trong HSSV đã có chuyển biến và đạt được một số kết quả nhất định. Từ năm 2020 đến năm 2022, Đảng bộ tỉnh đã kết nạp được 151 đảng viên là HSSV, trong đó: đảng viên là học sinh THPT 122 đồng chí, đảng viên là sinh viên 29 đồng chí. Có được kết quả như trên, cấp ủy các cấp đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và ban hành các văn bản để tổ chức triển khai thực hiện, trong đó trọng tâm là BTV Tỉnh ủy ban hành Đề án số 16-ĐA/TU về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2020-2025, BCH Đảng bộ tỉnh ban hành Đề án số 03-ĐA/TU ngày 12-6-2021 về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, trong đó đề ra các giải pháp cụ thể để các tổ chức đảng nâng cao chất lượng phát triển đảng viên ở cơ sở; chú trọng công tác phát triển đảng trong HSSV. Đồng chí đã nêu 5 kinh nghiệm, giải pháp để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác phát triển đảng viên trong HSSV của Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu kết luận Hội thảo.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu kết luận tại Hội thảo.

Phát biểu kết luận tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cảm ơn những ý kiến phát biểu trách nhiệm, tâm huyết, sâu sắc, toàn diện của đại biểu tham gia Hội thảo. Qua các ý kiến đã đã đánh giá toàn diện những mặt đã làm được, những mặt còn hạn chế, những khó khăn, vướng mắc trong công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên trong HSSV khu vực miền Bắc thời gian qua.

Hội thảo đã được lắng nghe những chia sẻ về cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả của các cấp ủy, tổ chức đảng trong trường học; những bài học kinh nghiệm được rút ra trong thực tiễn; những giải pháp cụ thể đã và đang được các cấp ủy triển khai thực hiện để tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên mới trong HSSV, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 21-NQ/TW Hội nghị BCH Trung ương khóa XIII.

Bên cạnh những điểm sáng, những kết quả tích cực, nổi bật, các ý kiến cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, bất cập như: nhận thức về Đảng, động cơ phấn đấu vào Đảng của không ít đảng viên chưa đúng, không trong sáng, cơ cấu đảng viên chưa hợp lý; tỷ lệ đảng viên trẻ chưa tương xứng với tiềm năng. Công tác phát triển đảng viên ở một số nơi còn nặng chạy theo số lượng, chưa quan tâm giáo dục lý tưởng cách mạng và rèn luyện, thử thách đối với quần chúng phấn đấu vào Đảng, chất lượng một số đảng viên mới kết nạp còn hạn chế.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận và biểu dương những kết quả đáng khích lệ của các cấp ủy, tổ chức đảng đã đạt được trong công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên trong HSSV. Đồng thời giao các vụ, đơn vị có liên quan của Ban Tổ chức Trung ương tiếp thu toàn bộ các ý kiến trao đổi, thảo luận, cách làm hay, bài học kinh nghiệm của các địa phương, cơ quan, đơn vị tại Hội thảo hôm nay, tiếp tục nghiên cứu, chọn lọc để tham mưu cho Lãnh đạo Ban, Ban Bí thư, Bộ Chính trị, BCH Trung ương bổ sung các quy định, hướng dẫn về công tác kết nạp đảng viên. Đề nghị các cơ quan bộ, ngành có liên quan nắm bắt tình hình thực tiễn của 25 tỉnh, thành ủy về công tác phát triển đảng viên trong HSSV để nghiên cứu tham mưu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, nhất là các đồng chí ở Trung ương Đoàn, Bộ Giáo dục và Đào tạo... Đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, các cấp ủy khu vực miền Bắc và các cơ quan liên quan cần tập trung thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Báo cáo, trong đó lưu ý một số nội dung sau:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt kịp thời, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, cấp ủy các cấp và nghiêm túc thực hiện công tác phát triển đảng viên trong HSSV một cách sáng tạo, hiệu quả. Có biện pháp tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục ngay những hạn chế đã được chỉ ra trong Hội thảo hôm nay. Các cấp ủy, tổ chức đảng chủ động, tích cực học tập những kinh nghiệm hay, cách làm tốt của địa phương, cơ quan, đơn vị bạn và vận dụng phù hợp với đặc thù của đơn vị mình.

Thứ hai, tập trung đổi mới, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, nhất là các tổ chức đảng trong các trường học về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên trong HSSV. Cần nhận thức rõ đây là quy luật phát triển, tồn tại của Đảng, tăng thêm sinh lực cho Đảng, nâng cao chất lượng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và bảo đảm sự kế thừa, phát triển của Đảng.

Thứ ba, tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức cách mạng cho HSSV để các em có hiểu biết sâu sắc về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao ý thức giác ngộ chính trị để HSSV có động cơ đúng đắn, tích cực phấn đấu vào Đảng.

Thứ tư, sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể về công tác phát triển đảng viên trong HSSV ở các trường học. Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, hội sinh viên, hội liên hiệp thanh niên các trường học để thực hiện tốt các phong trào, các hoạt động bổ ích, tạo ra sân chơi lành mạnh nhằm thu hút, tập hợp đoàn viên có lối sống trong sáng, lành mạnh, không ngừng rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành để sớm đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Thứ năm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thường xuyên đôn đốc công tác phát triển đảng viên ở các trường học, nhất là trong thực hiện quy trình, thủ tục kết nạp đảng viên. Định kỳ sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết để đánh giá, rút kinh nghiệm; biểu dương, khen thưởng đối với cấp ủy, tổ chức đảng có thành tích trong công tác phát triển đảng viên.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất