Công bố Quyết định thành phần Hội đồng khoa học Các cơ quan đảng Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026
Toàn cảnh Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.


Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng: Lại Xuân Môn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng khoa học Các cơ quan đảng Trung ương; Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan đảng Trung ương; các đồng chí chủ tịch, thường trực và ủy viên Hội đồng khoa học Các cơ quan đảng Trung ương; lãnh đạo các hội đồng khoa học cơ sở và đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính…

Trình bày Báo cáo đánh giá hoạt động giữa nhiệm kỳ và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đến hết nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng khoa học Các cơ quan đảng Trung ương, PGS, TS. Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng đã nhấn mạnh 9 kết quả nổi bật của Hội đồng từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Trong đó, nhiệm vụ tư vấn, định hướng hoạt động khoa học góp phần giúp các ban, cơ quan đảng Trung ương làm tốt công tác tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã được thực hiện tốt. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội đồng đã định hướng, quản lý, hướng dẫn thực hiện 168 nhiệm vụ khoa học. Trong đó, 18 nhiệm vụ ứng dụng vào việc góp phần tổng kết 40 năm đổi mới và xây dựng các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; 34 nhiệm vụ ứng dụng vào việc xây dựng các đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định; 81 nhiệm vụ ứng dụng vào việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII và các nghị quyết Trung ương trên các lĩnh vực; 21 nhiệm vụ ứng dụng trong việc đổi mới nội dung, phương thức công tác của các ban, cơ quan đảng Trung ương; 14 nhiệm vụ ứng dụng vào đổi mới hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của các bộ phận, đơn vị trong các ban, cơ quan đảng Trung ương.

Hội đồng đã phát huy tốt vai trò đầu mối kết nối, tập hợp đội ngũ trí thức là cán bộ các ban, cơ quan đảng Trung ương tham gia hoạt động khoa học. Thực hiện có hiệu quả một số chương trình khoa học trọng điểm có tính liên ban, liên cơ quan. Công tác hướng dẫn quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học bảo đảm thường xuyên, đúng quy định. Thực hiện tốt việc bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng, phương pháp nghiên cứu khoa học cho cán bộ các ban, cơ quan đảng Trung ương. Đẩy mạnh việc tổ chức các hoạt động hội thảo, toạ đàm, thông tin khoa học chuyên đề, khảo sát, điều tra. Các ấn phẩm khoa học ngày càng có chất lượng, giá trị ứng dụng cao. Công tác phối hợp, hợp tác hoạt động khoa học của Hội đồng ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, thiết thực. Hội đồng đã chủ động, tích cực tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 và chuyển giao giữa hai nhiệm kỳ.

PGS, TS. Vũ Văn Phúc khẳng định, thời gian qua hoạt động của Hội đồng ngày càng đi vào nền nếp, chuyên nghiệp, theo quy trình. Trong đó, tính chủ động, linh hoạt và tăng cường sự phối hợp trong quá trình thực thi công việc, nhiệm vụ được đề cao. Thường trực Hội đồng, trực tiếp là đồng chí Chủ tịch Hội đồng thường xuyên quan tâm chỉ đạo sát sao đối với việc thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng. Định hướng, chủ trương, nhiệm vụ hoạt động của Hội đồng được thực hiện nhất quán, thường xuyên, sáng tạo, đổi mới không ngừng. Bên cạnh đó, lãnh đạo các ban, cơ quan đảng Trung ương ngày càng quan tâm, chỉ đạo sát sao hoạt động khoa học, phục vụ công tác tham mưu chiến lược. Sự quan tâm giúp đỡ, phối hợp hiệu quả, thiết thực của các ban, bộ, ngành, nhất là Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính đối với Hội đồng. Các hội đồng khoa học cơ sở ngày càng coi trọng quản lý chất lượng nghiên cứu của các đề tài, đề án; các chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học ngày càng có ý thức trong việc chú trọng đến chất lượng các báo cáo kết quả nghiên cứu.

Bên cạnh những kết quả đạt được, PGS, TS. Vũ Văn Phúc cũng chỉ ra một số hạn chế như: Các chủ đề nghiên cứu mới, có tầm chiến lược, có tính phát hiện vấn đề chưa thực sự nhiều. Chất lượng báo cáo tư vấn, báo cáo kiến nghị trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trưởng các ban, cơ quan đảng Trung ương của một số nhiệm vụ khoa học chưa thực sự đáp ứng yêu cầu. Một số nhiệm vụ khoa học chưa thực sự bảo đảm tiến độ. Tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ nghiên cứu khoa học có thời điểm bị gián đoạn, chưa bảo đảm kế hoạch. Việc ứng dụng kết quả của các nhiệm vụ nghiên cứu sau nghiệm thu có thời điểm chưa được chú trọng đúng mức…

Hội đồng đã đề ra phương hướng trong nửa cuối nhiệm kỳ, đó là bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xây dựng và phát triển Hội đồng khoa học Các cơ quan đảng Trung ương trở thành tổ chức khoa học tự chủ, chính quy, tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại; thực hiện có hiệu quả vai trò đầu mối kết nối, tập hợp, phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức là cán bộ, công chức, viên chức, chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ lãnh đạo, quản lý trong khối các cơ quan đảng Trung ương; góp phần cung cấp các luận cứ khoa học vững chắc giúp các ban, cơ quan đảng Trung ương nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ quá trình hoạch định, tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu chiến lược có trình độ khoa học cao, có phương pháp, phong cách làm việc khoa học.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội đồng khoa học Các cơ quan đảng Trung ương nửa nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị, thời gian tới, Hội đồng khoa học Các cơ quan đảng Trung ương cần nhận thức thật sự sâu sắc về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của hoạt động khoa học, nghiên cứu khoa học, phục vụ công tác tham mưu chiến lược của các cơ quan đảng Trung ương. Hoạt động khoa học của Hội đồng phải ở tầm chủ trương, đường lối, đúc kết từ thực tiễn để bổ sung, phát triển lý luận. Thời gian tới, Hội đồng cần đặc biệt quan tâm đến những đề tài, đề án tổng kết 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; tổng kết 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới; về con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; về nhận thức và giải quyết 10 mối quan hệ lớn mà Đại hội XIII đã xác định, nhất là mối quan hệ giữa ổn định, đổi mới và phát triển; về hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới; các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đề nghị, Hội đồng cần gương mẫu, đi đầu trong việc đổi mới công tác quản lý hoạt động khoa học, khắc phục tình trạng hành chính hoá trong nghiên cứu khoa học; chú trọng đưa kết quả nghiên cứu khoa học vào ứng dụng trong thực tiễn. Tăng cường phối hợp hoạt động khoa học với các cơ quan, tổ chức nghiên cứu khoa học, đào tạo lớn trong nước, vừa nhằm thu hút lực lượng chuyên gia, nhà khoa học có chất lượng vừa kết hợp giữa nghiên cứu có tính chất hàn lâm, cơ bản với nghiên cứu ứng dụng, có tính chất tổng kết thực tiễn. Bên cạnh đó, cần đặc biệt coi trọng các hoạt động hợp tác, giao lưu khoa học tế.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, các cơ quan đảng Trung ương, nhất là các đồng chí đứng đầu cần hình thành cơ chế đặt hàng nghiên cứu khoa học; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát chất lượng các đề tài, đề án nghiên cứu khoa học, coi trọng chỉ đạo việc ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học để nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tư vấn chiến lược. Từng cán bộ trong các cơ quan đảng Trung ương cần chủ động tự giác, tích cực tham gia các hoạt động khoa học, xem đây là phương thức tự đào tạo, rèn luyện để phấn đấu trở thành chuyên gia giỏi. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học trong khối các cơ quan đảng Trung ương, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phải chịu khó, thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận; kiên định với Đảng, với chế độ XHCN; nắm chắc chủ trương, đường lối của Đảng, nắm bắt, cập nhật tình hình thực tiễn…

Thành phần Hội đồng khoa học Các cơ quan đảng Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 26 đồng chí.

Thành phần Hội đồng khoa học Các cơ quan đảng Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 26 đồng chí.

Tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã công bố Quyết định thành phần Hội đồng khoa học Các cơ quan đảng Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026, gồm 26 đồng chí; trong đó, đồng chí Lại Xuân Môn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương là Chủ tịch Hội đồng; 5 Phó Chủ tịch Hội đồng và 20 Ủy viên Hội đồng.

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng, Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa chúc mừng đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã được Bộ Chính trị tin tưởng, phân công, bổ nhiệm kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng khoa học Các cơ quan đảng Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí chúc mừng các đồng chí đã được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng nhiệm kỳ 2021-2026 và đánh giá cao những đóng góp của các đồng chí lãnh đạo, thành viên Hội đồng nhiệm kỳ 2016-2021.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất