Hội thảo khoa học quốc gia (Hội thảo nhánh) “Những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong giai đoạn mới”

Hội thảo diễn ra trong 1 ngày. Buổi sáng, Hội thảo nhánh 1 với chủ đề “Những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới”. Buổi chiều diễn ra Hội thảo nhánh 2 với chủ đề: “Những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn mới”.

Các đồng chí: Lại Xuân Môn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng khoa học Các cơ quan đảng Trung ương; Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng khoa học Các cơ quan đảng Trung ương đồng chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các địa phương, ban, bộ ngành, học viện cùng các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực xây dựng Đảng.

Hội thảo “Những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới”, sáng 3-8-2023.

Hội thảo “Những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới”, sáng 3-8-2023.

Xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng là nhân tố quan trọng hàng đầu

Phát biểu đề dẫn tại Hội thảo nhánh 1, đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết: Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được Bộ Chính trị giao tại Quyết định số 88-QĐ/TW, ngày 1-12-2022: “Ban Tuyên giáo Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức”, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội thảo quốc gia “Những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong giai đoạn mới".

Đồng chí nhấn mạnh, xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng được xác định là nhân tố quan trọng hàng đầu, có ý nghĩa tiền đề, quyết định đối với các nội dung khác. Xây dựng Đảng về chính trị là xây dựng cương lĩnh, đường lối lâu dài cũng như chủ trương cụ thể của Đảng qua từng giai đoạn cách mạng, phù hợp với quy luật khách quan và đặc điểm lịch sử của đất nước trong từng giai đoạn phát triển và tổ chức thực hiện thắng lợi cương lĩnh, đường lối đó trong thực tiễn. Xây dựng được cương lĩnh, đường lối chính trị đúng đắn là cơ sở quan trọng để đảm bảo cho sự thành công của cách mạng và công cuộc xây dựng đất nước sau khi cách mạng thàng công.

Xây dựng Đảng về tư tưởng là xác định, truyền bá, vận dụng, bổ sung, phát triển, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nghiên cứu hoạch định, tuyên truyền tạo sự thống nhất nhận thức, cổ vũ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Khẳng định “Xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng là vấn đề quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng”, đồng chí Trần Thanh Lâm cũng đồng thời chỉ rõ, “trên thực tế hiện nay, vẫn chưa có sự thống nhất cao về nội dung của công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng”. Bởi vậy, tại Hội thảo, đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các đại biểu căn cứ vào những gợi mở của Ban Tổ chức, từ hoạt động nghiên cứu lý luận và thực tiễn của mình, thẳng thắn trao đổi, thảo luận để cùng làm rõ và thống nhất những nội dung của Hội thảo.

Hội thảo nhánh 1 đã nhận được 41 bài tham luận và 13 ý kiến phát biểu của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, nhà lý luận, qua đó, khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng. Nội dung các tham luận đều bám sát, tập trung phân tích và làm rõ khái niệm, nội dung công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng. Đồng thời, các đại biểu cũng cho ý kiến về các nội dung xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng; làm rõ những nhận thức mới đối với công tác này. Đưa ra những đề xuất, giải pháp để công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tập trung thảo luận về vấn đề đổi mới phương thức công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng trong tình hình mới...

Xây dựng Đảng về đạo đức là xây dựng “cái gốc” vững bền

Phát biểu đề dẫn tại Hội thảo nhánh 2 với chủ đề “Những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn mới”, đồng chí Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Cùng với xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ, xây dựng Đảng về đạo đức được xác định có vai trò quan trọng, xây dựng “cái gốc” nhằm giữ vững và làm cho mỗi cán bộ, đảng viên luôn suốt đời phấn đấu hy sinh vì mục tiêu lý tưởng của Đảng, vì hạnh phúc của Nhân dân, hiện thực hóa bản chất cách mạng chân chính của Đảng.

Đồng chí cho biết, trong thời gian qua, công tác xây dựng Đảng về đạo đức tuy đã có bước phát triển về nhận thức và thực tiễn, nhưng trên thực tế chưa có sự thống nhất về khái niệm, nội dung xây dựng Đảng về đạo đức. Có người cho rằng, xây dựng Đảng về đạo đức là xây dựng môi trường trong sạch, phát huy dân chủ XHCN; xây dựng và hoàn thiện những quy định, chuẩn mực đạo đức; đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống trong Đảng và trong xã hội, gắn với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Cũng có quan niệm, xây dựng Đảng về đạo đức là hoạt động chủ động của Đảng trên mặt giáo dục, rèn luyện, hành động thực tiễn để bồi đắp, củng cố những phẩm chất đạo đức tốt đẹp cho Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên xứng đáng với vai trò đội tiên phong, người lãnh đạo, đảng cầm quyền... Bởi vậy, tại Hội thảo, đồng chí Vũ Thanh Mai đề nghị các đại biểu thảo luận làm rõ khái niệm và nội dung xây dựng Đảng về đạo đức. Bên cạnh đó, chỉ ra nguyên nhân chủ yếu của thực trạng trong Đảng vẫn có một số bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái, vi phạm đạo đức…

Tham luận của một số đại biểu tại Hội thảo đã nhấn mạnh, phân tích khái niệm công tác xây dựng Đảng về đạo đức, chính là toàn bộ hoạt động của các tổ chức đảng và đảng viên nhằm hình thành, củng cố và phát triển những giá trị đạo đức tốt đẹp, thái độ, hành vi chuẩn mực, tiến bộ của mỗi tổ chức đảng và đảng viên của Đảng, phù hợp với những giá trị đạo đức chuẩn mực, tiến bộ của dân tộc và nhân loại, để Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là đội tiền phong ưu tú nhất của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam.

Cơ sở lý luận và thực tiễn quan trọng

Đồng chí Lại Xuân Môn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Các cơ quan đảng Trung ương phát biểu kết luận tại Hội thảo.

Đồng chí Lại Xuân Môn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng khoa học Các cơ quan đảng Trung ương phát biểu kết luận tại Hội thảo.

Kết luận tại Hội thảo, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận những ý kiến sâu sắc, tâm huyết, trách nhiệm và toàn diện của các đại biểu, các nhà khoa học. Qua tổng hợp các tham luận và phát biểu có thể thấy, đối với công tác xây dựng Đảng về chính trị, các ý kiến đều cho rằng xây dựng Đảng về chính trị có vị trí rất quan trọng, là tiền đề cho các nội dung xây dựng Đảng trên các mặt như: Xây dựng Đảng về tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Xây dựng Đảng về chính trị thể hiện bản chất, bản lĩnh chính trị của Đảng, đồng thời là căn cứ hàng đầu để xác định vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong đời sống chính trị. Xây dựng Đảng về chính trị có nhiều nhiệm vụ, tập trung vào xây dựng và hoàn thiện đường lối chính trị và thực hiện đường lối chính trị ấy trên thực tế.

Đối với vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, các ý kiến đều thống nhất cho rằng: công tác xây dựng Đảng về tư tưởng là bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng, là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng chính trị của chế độ, có vai trò đi trước, mở đường cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí minh, quan điểm, đường lối của Đảng, làm cho hệ tư tưởng của Đảng, những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tinh hoa văn hóa nhân loại chiếm vị trí chủ đạo trong đời sống xã hội.

Đồng thời, trên cơ sở các ý kiến phát biểu, bước đầu có thể khái quát nội dung của công tác xây dựng Đảng về đạo đức trên hai phương diện: Đạo đức của Đảng, của tổ chức đảng và đạo đức của cán bộ, đảng viên. Về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng về đạo đức, các ý kiến đều cho rằng, xây dựng Đảng về đạo đức là xây cái gốc; xây dựng Đảng về đạo đức bảo đảm cho xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ đi đúng hướng và có hiệu quả.

Đồng chí Lại Xuân Môn khẳng định, các đại biểu đã phân tích làm rõ được kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế đối với công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức thời gian qua. Đây là luận cứ khoa học và thực tiễn, tạo sự thống nhất nhận thức đối với công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tạo cơ sở, tiền đề cho Hội thảo quốc gia “Những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong giai đoạn mới”.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất