Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng
Các đại biểu dự Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Dự Hội nghị có đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; đại diện các ban đảng Trung ương và Thường trực Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIV của Đảng; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối là bí thư, phó bí thư các đảng ủy trực thuộc; lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối.

Từ năm 2011 đến nay, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, quy định, nghị quyết của Trung ương và Đảng ủy Khối. Qua đó, giúp các cấp ủy phát huy vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo; chỉ đạo, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Vai trò của các cấp ủy, tổ chức đảng được nâng cao, xây dựng cơ quan, đơn vị, đoàn thể vững mạnh.

Với việc triển khai thực hiện nghiêm túc quy định của Điều lệ Đảng, phương thức lãnh đạo của cấp ủy được đổi mới; dân chủ trong hoạt động của cấp ủy và tổ chức đảng được mở rộng, mối quan hệ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo được tăng cường. Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đã kịp thời ban hành các văn bản cụ thể hóa Điều lệ Đảng, quy định, hướng dẫn thi hành để triển khai thực hiện phù hợp, đồng bộ trong thực tiễn; chủ động đề ra giải pháp xây dựng đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị và đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Cùng với đó, mô hình tổ chức đảng ở các đảng bộ trực thuộc từng bước sắp xếp, kiện toàn phù hợp với đặc điểm, tình hình của Đảng bộ Khối. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng cao...

Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 trong Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương nêu rõ: Đảng bộ Khối có 61 đảng bộ trực thuộc, trong đó 1.015 tổ chức cơ sở đảng, 5.055 chi bộ với 78.432 đảng viên. Thời gian qua, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối và tình hình thực tiễn cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá bằng các chương trình công tác, nghị quyết chuyên đề, chỉ thị để lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả rõ rệt. Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy được phát huy, tính chiến đấu của tổ chức đảng được nâng cao; dân chủ, đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ Khối được đề cao…

Cùng với đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII), Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với các quy định về trách nhiệm nêu gương được thực hiện nghiêm túc với quyết tâm chính trị cao. Qua đó, kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa, chấn chỉnh và xử lý kỷ luật nghiêm những cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh…

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được đẩy mạnh. Công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đảng viên được tập trung chỉ đạo. Công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng được đẩy mạnh và có nhiều chuyển biến; cấp ủy các cấp đã bám sát tình hình thực tiễn và yêu cầu của công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; trọng tâm là kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Qua đó, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể được tăng cường, nhất là công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước; cấp ủy các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các đoàn thể; phát huy vai trò của các đoàn thể trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Tại Hội nghị, đại biểu đã đánh giá toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ, tập trung vào một số vấn đề lớn như: xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức; đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Các đại biểu còn góp ý về các kết quả trọng tâm, trọng điểm về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá, Hội nghị thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra; kết quả thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối. 

Đ/c Nguyễn Văn Thể phát biểu ý kiến kết luận tại Hội nghị.

Đ/c Nguyễn Văn Thể phát biểu ý kiến kết luận tại Hội nghị.

Ghi nhận các ý kiến phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối nêu rõ, Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương là đảng bộ đặc thù, gồm các cơ quan tham mưu chiến lược đầu não của Trung ương; giữ vị trí, vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị các cấp ủy trong toàn Đảng bộ; thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Với những đặc thù đó, Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương mong muốn tiếp tục nhận được ý kiến góp ý của tập thể 61 đảng bộ trực thuộc; yêu cầu Tổ biên tập tiếp thu các ý kiến đóng góp, rà soát lại để phản án toàn diện, bao quát công tác xây dựng Đảng trong thời gian qua; làm rõ những kết quả nổi bật của Đảng bộ Khối, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng.

Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh yêu cầu làm rõ bối cảnh tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 và 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025); tiếp tục đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, củng cố tổ chức cơ sở đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng...

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất