Đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên truyền miệng trong Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương
Đ/c Bùi Hoài Sơn

Đ/c Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội thông tin chuyên đề tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe đồng chí Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội thông tin chuyên đề “Phát triển ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, sáng tạo, có tính cạnh tranh cao theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”; đồng chí Văn Tiến Bằng, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương) truyền đạt chuyên đề “Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng và hoạt động đội ngũ báo cáo viên gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị số 30 - CT/TW ngày 5-2-2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”.

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Đảng ủy Khối đề nghị các cấp ủy trực thuộc và các báo cáo viên tập trung tuyên truyền những thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; các hoạt động đối ngoại nổi bật của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Về kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong tháng 5 và tháng 6, các cấp ủy tập trung tuyên truyền 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú (1-5-1904 – 1-5-2024); 206 năm Ngày sinh C.Mác (5-5-1918 – 5-5-2024); 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày Truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19-5-1959 – 19-5-2024); 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2024); đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 – 7-5-2024)…

Về công tác xây dựng Đảng, các cấp ủy cần tiếp tục tổ chức tuyên truyền sâu rộng nội dung các cuốn sách, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối; tuyên truyền hiệu quả việc triển khai thực hiện các nghị quyết Trung ương khóa XIII; các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên hiểu rõ, sâu sắc hơn những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của các nghị quyết.

Quán triệt Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 5-2-2024 của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới, Đảng ủy Khối đề nghị các cấp ủy tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, phát huy vai trò của các phương tiện thông tin truyền thông, mạng xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung của Chỉ thị, các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của Đảng ủy Khối; tiếp tục đổi mới phương thức, nội dung công tác tuyên truyền miệng gắn với tăng cường tính định hướng và thuyết phục, chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên thường xuyên trau dồi kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, tiếp cận với các phương tiện kỹ thuật hiện đại. 

Tăng cường tuyên truyền kết quả đạt được sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 01-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng lần thứ ba. 

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tập trung tuyên truyền một số nội dung trọng tâm, đó là bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng; tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; khẳng định việc xử lý nghiêm cán bộ, trong đó có cán bộ cấp cao sai phạm là vì sự nghiệp chung, vì sự nghiêm minh về kỷ luật Đảng, thượng tôn pháp luật, tăng cường kỷ luật, kỷ cương bảo đảm sự trong sạch, vững mạnh và uy tín của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị; góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất