Hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII)
Toàn cảnh Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Báo cáo tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, kế thừa và phát huy những kết quả của giai đoạn trước, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên cả nước được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản và hệ thống. Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là đồng chí Tổng Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai nhiệm vụ quan trọng này trong toàn Đảng và toàn xã hội. Trên cơ sở đó, cấp ủy và chính quyền các cấp đã nhanh chóng lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, xây dựng chương trình hành động gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Nét mới là có sự xác định rõ nội dung các công việc phải làm, phân công trách nhiệm thực hiện, thời gian hoàn thành với tinh thần chủ động, sáng tạo, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Theo đó, kết quả việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW 2 năm qua được thể hiện rõ trên một số nội dung sau: Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW và chuyên đề toàn khóa, nội dung sinh hoạt chuyên đề hằng năm được tổ chức một cách quy mô, bài bản theo tinh thần đổi mới; chú trọng kết hợp giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong mỗi tổ chức và cá nhân, ở từng cấp, từng lĩnh vực; thực hiện trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có nhiều đổi mới, tăng cả về chất lượng và số lượng sản phẩm tuyên truyền; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, giảng dạy, học tập, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Lại Xuân Môn cũng lưu ý việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm có lúc, có nơi chưa kịp thời, còn hình thức, đơn điệu và chưa phù hợp với tình hình thực tiễn; không ít vấn đề bức xúc, nổi cộm ở một số nơi chưa được quan tâm xử lý kịp thời; một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu dẫn đến suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống…

Các tham luận tại Hội nghị của Đảng ủy Công an Trung ương, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, Quận ủy Hoàn Kiếm (Hà Nội)… đã làm rõ hơn về việc triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW tại địa phương, đơn vị, chia sẻ về một số cách làm sáng tạo, mô hình mới cũng như một số bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW.

Tại Hội nghị đã diễn ra giao lưu với các điển hình tiên tiến tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW 2 năm qua với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Đồng chí khẳng định, 6 kết quả đạt được mà Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kết luận 01-KL/TW nêu đã phản ánh sinh động sức sống và sự lan tỏa mạnh mẽ tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn xã hội, nhất là những điểm mới trong việc triển khai học tập và làm theo tấm gương Bác.   

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị trong thời gian tới để việc triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW có hiệu quả hơn, cần tập trung thực hiện một số giải pháp: Tiếp tục nhận thức sâu sắc về bối cảnh, tình hình mới, thời cơ, thách thức, khó khăn về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh… để dự báo được về tình hình chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức nói chung gắn với học và làm theo Bác; nhận thức sâu sắc hơn nữa về việc tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, nhất là vai trò, vị trí của việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xác định vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong Đảng và trong hệ thống chính trị cũng như vai trò nòng cốt, tham mưu của cơ quan tuyên giáo các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện; chú trọng tinh thần nêu gương, tinh thần tự giác trong học tập và làm theo Bác với một tinh thần “trong trước ngoài sau”, “trên trước dưới sau”; đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về nội dung, phương thức công tác tuyên truyền; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; trong bối cảnh hội nhập hiện nay cần lan tỏa mạnh mẽ tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thông qua đó khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, vị thế, lịch sử, văn hóa Việt Nam để bạn bè quốc tế hiểu về Việt Nam, tin tưởng vào con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất