Kỳ họp thứ nhất Hội đồng khoa học Các cơ quan đảng Trung ương
Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng khoa học Các cơ quan đảng Trung ương phát biểu kết luận.

Kỳ họp có sự tham gia của các ủy viên Hội đồng, các chuyên gia, nhà khoa học từ các ban, ngành và cơ quan đảng Trung ương.

Tại Kỳ họp, Hội đồng đã công bố các quyết định thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng; thông báo phân công công tác cho các thành viên Thường trực Hội đồng.

Hội đồng nghe và thảo luận dự thảo các Báo cáo Quy chế làm việc, Chương trình công tác từ nay đến hết nhiệm kỳ, và tóm tắt kết quả công tác chủ yếu của Hội đồng từ khi công bố quyết định thành phần đến nay cũng như nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết năm 2023.

Chủ trì, phát biểu tại Kỳ họp, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng khoa học Các cơ quan đảng Trung ương nhấn mạnh tại Hội nghị đánh giá hoạt động giữa nhiệm kỳ, công bố quyết định thành phần của Hội đồng nhiệm kỳ 2021-2026, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng, đã phát biểu nhấn mạnh hoạt động khoa học của Hội đồng phải ở tầm chủ trương, đường lối, đúc kết thực tiễn để bổ sung, phát triển lý luận.

Để thực hiện mục tiêu này, trong thời sắp tới, Chủ tịch Hội đồng khoa học Các cơ quan đảng Trung ương đề nghị Hội đồng cần đặc biệt quan tâm đến đề tài, đề án, góp phần vào tổng kết 40 năm thực hiện công cuộc Đổi mới đất nước, về nhận thức và giải pháp giải quyết 10 mối quan hệ lớn mà Đại hội XIII của Đảng đã xác định; các giải pháp nhằm thực hiện các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIII đã đề ra. Đây là những nội dung trực tiếp đóng góp vào việc xây dựng các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Lại Xuân Môn đề nghị các thành viên Hội đồng cần tập trung đầu tư nguồn lực để nghiên cứu những chủ trương, những đề án lớn, có tầm chiến lược trong trung hạn và dài hạn.

Trong kỳ họp này, Chủ tịch Hội đồng khoa học Các cơ quan đảng Trung ương mong muốn các thành viên Hội đồng phát biểu với tinh thần trách nhiệm, đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp đột phá thiết thực, đóng góp tích cực vào thành công chung của Hội đồng khoa học Các cơ quan đảng Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Từ khi công bố quyết định thành phần đến nay, Hội đồng đã thẩm định, xét duyệt 42 đề tài, đề án năm 2023 bổ sung và 2024; triển khai nghiên cứu 23 đề án cấp cơ sở và phân cấp; thẩm định lại thuyết minh các đề tài, đề án năm 2023 bổ sung và năm 2024, đề tài thuộc chương trình nghiên cứu trọng điểm cấp liên ban giai đoạn 2024-2026; nghiệm thu 17 đề tài, đề án đủ điều kiện; kiểm tra tiến độ theo định kỳ đối với 14 đề tài, đề án; đôn đốc 33 chủ nhiệm đề tài, đề án từ 2022 về trước đến hạn và hết hạn hợp đồng nghiên cứu nhưng chưa nghiệm thu, thanh quyết toán…

Hiện nay, cơ quan Hội đồng tập trung triển khai nghiên cứu 3 đề án: xây dựng chương trình, nội dung bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng nghiên cứu khoa học phục vụ công tác tham mưu chiến lược của các ban, cơ quan đảng Trung ương; Đổi mới các cơ quan đảng Trung ương đáp ứng yêu cầu tình hình mới; xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên gia, nhà khoa học phục vụ công tác nghiên cứu khoa học ở các ban, cơ quan đảng Trung ương.

Trong năm 2023, Hội đồng đã chủ trì, phối hợp tổ chức 3 hội thảo lớn với các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế như: Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Hội đồng Lý luận Trung ương, Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), tổ chức TRAFFIC tại Việt Nam.

Từ nay đến hết nhiệm kỳ, trên tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Hội đồng phấn đấu trở thành tổ chức khoa học chính quy, tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại; thực hiện có hiệu quả vai trò đầu mối kết nối, tập hợp, phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức là cán bộ, công chức, viên chức, chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ lãnh đạo quản lý trong Khối Các cơ quan đảng Trung ương; góp phần cung cấp các luận cứ khoa học vững chắc giúp các ban, cơ quan đảng Trung ương nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ quá trình hoạch định, tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu chiến lược có trình độ khoa học cao, có phương pháp, phong cách làm việc hiệu quả.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất