Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai: Bắc Ninh tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI)
Đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng các đại biểu dự Hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Quang Dương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Phan Thăng An, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trung tướng Lê Văn Huyên, Cục trưởng Cục Tổ chức, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Quân khu 1.

Đại biểu tỉnh Bắc Ninh tham dự có các đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, lãnh đạo HĐND, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các huyện, thành phố.

Báo cáo tổng kết tại Hội nghị khẳng định: Trong 10 năm qua, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh quán triệt sâu sắc, tuyên truyền sâu rộng và triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đạt kết quả toàn diện. Tiêu biểu là làm tốt công tác xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội kết hợp chặt chẽ với tăng cường quốc phòng, an ninh, giải quyết tốt các vấn đề xã hội; xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động thông tin, tuyên truyền; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, có sức chiến đấu cao; triển khai đồng bộ, toàn diện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại hội nghị.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương kết quả tích cực của Bắc Ninh trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, nổi bật là kinh tế, văn hoá, xã hội phát triển mạnh với nhiều chỉ tiêu đứng trong tốp đầu cả nước; quốc phòng, an ninh được củng cố vững chắc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao.

Sau khi thông tin về tình hình thế giới, khu vực và trong nước, nhấn mạnh Bắc Ninh là tỉnh có vị trí quan trọng trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc, trên hướng phòng thủ chủ yếu của Quân khu 1, đồng chí Trương Thị Mai yêu cầu Bắc Ninh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tập trung nghiên cứu, thảo luận, bổ sung chủ trương, giải pháp giải quyết những khó khăn, thách thức trong quá trình phát triển đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội nhanh, bền vững với mức tăng trưởng cao gắn với củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh… góp phần quan trọng, tích cực cho nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trương Thị Mai, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh giao nhiệm vụ cho cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, địa phương trong tỉnh tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng; xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc; tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững môi trường ổn định, an ninh, an toàn tại địa phương; bảo đảm an sinh xã hội, chính sách hậu phương quân đội, xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc… tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn tiếp theo.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất