TP. Cao Lãnh (Đồng Tháp) đánh giá việc thực hiện về tinh gọn bộ máy
HĐND TP. Cao Lãnh họp kỳ thứ nhất kiện toàn các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND thành phố.
Thu gọn nhiều đầu mối

Về sắp xếp tổ chức cơ sở đảng, Ban Thường vụ Thành uỷ sáp nhập các chi bộ cơ sở và thành lập Đảng bộ Khối Các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành uỷ, Đảng bộ Khối Các cơ quan đoàn thể thành phố. Đồng thời, sáp nhập Chi bộ cơ sở Phòng Y tế thành phố và Chi bộ cơ sở Trung tâm Y tế thành phố để thành lập Đảng bộ cơ sở Trung tâm Y tế thành phố. Ban Thường vụ Thành ủy cũng ra Quyết định giải thể 5 chi bộ cơ sở (Chi bộ Thanh tra thành phố; Chi bộ Phòng Thống kê; Chi bộ Đội trật tự đô thị thành phố và Chi bộ Ban Quản lý chợ, chi bộ Bảo hiểm xã hội thành phố), chuyển giao 3 chi bộ cơ sở về Đảng bộ Khối Các cơ quan chuyên môn thành phố và 1 chi bộ cơ sở về Đảng bộ Văn phòng HĐND và UBND thành phố để phù hợp về tổ chức và hoạt động. 

Đến nay, Đảng bộ thành phố có 34 tổ chức cơ sở đảng, giảm 19 tổ chức cơ sở đảng so với đầu năm 2018, với 232 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và 5 đảng bộ bộ phận. So với trước khi thực hiện Đề án đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy đã giảm 34 đảng bộ, chi bộ cơ sở (28 đảng bộ và 6 chi bộ). Sau sắp xếp, các chi bộ, đảng bộ cơ sở tiếp tục phát huy được vai trò là hạt nhân chính trị trong lãnh đạo thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị địa phương, hệ thống chính trị ở cơ sở có nhiều đổi mới về phương thức hoạt động, nâng cao trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trong thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, TP. Cao Lãnh dẫn đầu tỉnh về thực hiện các mô hình kiêm nhiệm chức danh, giảm cấp trưởng, cấp phó. Trong đó, thành phố thực hiện mô hình Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ kiêm Trưởng Phòng Nội vụ thành phố và thành lập Chi bộ Tổ chức - Nội vụ, trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan, tham mưu giúp việc Thành uỷ. Qua đó, đã giảm bớt được khâu trung gian, kịp thời, đồng bộ, trong thực hiện công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Thành uỷ, UBND thành phố về công tác tổ chức, cán bộ, rút ngắn thời gian xử lý các hồ sơ, thủ tục; việc truyền tải chủ trương, nghị quyết của Đảng sang việc tổ chức, thực hiện của chính quyền được rút ngắn và đảm bảo sự thống nhất toàn diện giữa chủ trương và triển khai tổ chức thực hiện.

Việc thực hiện mô hình Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ đồng thời Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố và thành lập Chi bộ Ban Tuyên giáo - Trung tâm Bồi dưỡng chính trị trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan, tham mưu giúp việc Thành uỷ giúp tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, các giảng viên của Trung tâm tiếp cận kịp thời hơn các chủ trương, chính sách, chỉ thị, quy định, hướng dẫn mới của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, áp dụng, vận dụng vào bài giảng, nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị của Trung tâm...

Qua thực hiện mô hình MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của thành phố thành lập cơ quan dùng chung (gọi là Khối Dân vận) và bộ phận tham mưu, giúp việc chung cho khối dân phố giảm được 4 biên chế. Đồng thời, chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng lên (giỏi một việc, biết nhiều việc).

Đối với khối chính quyền, thành phố thực hiện việc hợp nhất Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Đài Truyền thanh thành Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh trực thuộc Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố, đồng thời sáp nhập chi bộ và chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên của chi bộ Trung tâm Văn hóa - Thể thao và chi bộ Đài Truyền thanh vào chi bộ Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố. UBND thành phố cũng quyết định sáp nhập Trạm Chăn nuôi và thú y, Trạm Trồng trọt và bảo vệ thực vật và Trạm Khuyến nông để thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp trực thuộc UBND thành phố. Trong sáp nhập các trường học có quy mô nhỏ, thành phố đã giảm được 5 trường học và kêu gọi xã hội hóa đầu tư mới 3 trường ngoài công lập.

Đối với các hội, đoàn thể, thành phố sáp nhập vào Hội Chữ thập đỏ, Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo, Hội Nạn nhân chất độc da cam/DIOXIN thành Hội Chữ thập đỏ; sáp nhập Hội Làm vườn và Hội Sinh vật cảnh thành Hội Làm vườn và sinh vật cảnh; sáp nhập Hội Khuyến học và Hội Cựu giáo chức thành Hội Khuyến học; sáp nhập Hội Khoa học lịch sử và Hội Văn học nghệ thuật thành phố thành Hội Khoa học lịch sử và văn học nghệ thuật. Việc sắp xếp, sáp nhập các tổ chức hội có hoạt động trong cùng một lĩnh vực có chức năng, nhiệm vụ tương đồng đã giúp các hội nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng sinh hoạt và quyền lợi của hội viên.

Ở cấp xã, Ban Thường vụ Thành uỷ lựa chọn một số địa phương có đủ điều kiện để thực hiện thí điểm việc thực hiện bí thư đảng uỷ đồng thời là chủ tịch UBND xã, phường. Khi triển khai có  10/15 đơn vị thực hiện, nay giảm xuống còn 6/15 đơn vị. Việc thực hiện chủ trương bí thư cấp uỷ đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã đã góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp uỷ, giảm số lượng cán bộ lãnh đạo ơ cơ sở. Thành phố có 6/15 đơn vị thực hiện phó bí thư đảng uỷ kiêm chủ tịch uỷ ban MTTQ. Thành phố cũng chấm dứt hoạt động của hội nông dân ở 4/15 xã, phường do diện tích đất sản xuất nông nghiệp còn quá ít. Về thực hiện không bố trí chức danh phó chủ tịch hội cựu chiến binh được thực hiện ở 15/15 xã, phường. Đến nay, ở cấp xã đã giảm 21 chức danh là cấp phó các tổ chức chính trị - xã hội.

TP. Cao Lãnh cũng đã thực hiện 100% bí thư chi bộ ấp, khóm đồng thời là trưởng ấp, khóm, phó bí thư chi bộ ấp, khóm đồng thời là trưởng ban công tác mặt trận. Việc thực hiện mô hình này được cán bộ, đảng viên đồng tình, góp phần tinh gọn cơ cấu nhân sự ở ấp, khóm, giải quyết vấn đề phát sinh trên địa bàn, tiết kiệm được thời gian họp, phát huy tối đa năng lực người đứng đầu ở ấp khóm, khắc phục được tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ trẻ tiếp cận thực tiễn.

Qua việc thực hiện các mô hình đến nay thành phố đã giảm 6 biên chế cấp trưởng, 10 biên chế cán bộ chủ chốt xã, 106 biên chế cán bộ cấp xã, phường, 76 người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khóm và 14 bí thư chi bộ, trưởng ấp, khóm.

Còn những khó khăn

Bên cạnh kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện một số mô hình ở TP. Cao Lãnh còn gặp khó khăn. Do một vài cán bộ chưa nắm và chưa hiểu toàn diện về chức năng, nhiệm vụ của nhau nên công tác tham mưu, xây dựng kế hoạch và phối hợp thực hiện đôi lúc còn lúng túng. Cơ chế phối hợp còn chồng chéo trong khi Trung ương, tỉnh chưa có các quy định, hướng dẫn việc vận hành cơ chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ chung. Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội giữ chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, cũng như cán bộ làm công tác đoàn thể tăng thêm nhiệm vụ và trách nhiệm nhưng chế độ phụ cấp không quy định. Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện mô hình kiêm nhiệm các chức danh còn gặp một số khó khăn, vướng mắc do phương thức lãnh đạo của Đảng có những điểm khác với quy định điều hành của cơ quan chính quyền; khối lượng công việc lớn tập trung vào người đứng đầu gây áp lực về trách nhiệm, thời gian, từ đó làm ảnh hưởng đến công tác quản lý điều hành, tổ chức hoạt động cho cả hai đơn vị. Một số cấp uỷ và cán bộ chủ chốt cơ sở chưa nhận thức sâu sắc chủ trương thực hiện thí điểm nên trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện còn chậm và thiếu kiên quyết. Năng lực lãnh đạo, quản lý của cán bộ chủ chốt ở cơ sở còn hạn chế so với yêu cầu, nhất là đối với các xã, phường loại 1, loại 2, sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong công tác quản lý trật tự đô thị, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội... Mặt khác, đồng chí bí thư cấp uỷ đồng thời là chủ tịch UBND phải thường xuyên tham gia nhiều cuộc họp do cấp uỷ, UBND cấp trên triệu tập, nên thời gian nghiên cứu công tác xây dựng Đảng, xây dựng đoàn thể cũng như công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện còn ít, dẫn đến có nơi xảy ra tình trạng bỏ sót việc, ảnh hưởng đến vai trò, chức năng lãnh đạo toàn diện của cấp uỷ. Bên cạnh đó, khi thực hiện chủ trương bí thư cấp uỷ đồng thời là chủ tịch UBND thì việc giám sát của HĐND đối với UBND sẽ bị hạn chế vì người đứng đầu UBND lại là người đứng đầu cấp uỷ. Việc triển khai mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND xã, phường gặp khó khăn, nhất là những xã phường có dân số đông, có nhiều loại hình kinh tế, tình hình trật tự xã hội phức tạp. Chế độ hưởng phụ cấp kiêm nhiệm cho các đồng chí phó bí thư đảng uỷ kiêm chủ tịch uỷ ban MTTQ xã, phường chưa ổn định, chỉ được hưởng lương của chức danh chủ tịch MTTQ (ở những đơn vị sau khi sắp xếp số lượng phó bí thư không giảm mà vẫn còn 2 chức danh phó bí thư đảng uỷ thì không được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm).

Bài học kinh nghiệm

Một là, quán triệt đến các cấp uỷ, tổ chức đảng nhận thức sâu sắc việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khoá XII về sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn với tập trung lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Hai là, cụ thể hoá Kế hoạch số 86-KH/TU ngày 6-3-2018 của Ban Thường vụ Thành uỷ Cao Lãnh về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trong đó chú trọng việc nâng cao chất lượng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Ba là, thực hiện bí thư đảng uỷ kiêm chủ tịch UBND ở những nơi có đủ điều kiện, đơn vị có địa giới hành chính nhỏ (xã, phường loại III), tình hình an ninh chính trị ổn định. Bám sát các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh khi thực hiện hợp nhất Văn phòng Thành uỷ với Văn phòng HĐND và UBND thành phố và thực hiện Chủ nhiệm UBKT Thành uỷ kiêm Chánh Thanh tra thành phố. Tổ chức sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính xã, phường, ấp, khóm theo đúng quy định của Trung ương.

Bốn là, thực hiện nghiêm túc việc quản lý sử dụng biên chế, viên chức. Tách rõ biên chế công chức, viên chức hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Chấm dứt việc ký và sử dụng hợp đồng làm công tác chuyên môn trong cơ quan hành chính (trừ hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2020/NĐ-CP). Giải quyết dứt điểm đối với số công chức, viên chức, người lao động vượt quá số biên chế được giao. Hoàn thành việc mô tả công việc, khung năng lực đối với công chức và đề án vị trí việc làm.

Năm là, thường xuyên rà soát, sắp xếp bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý đảm bảo phù hợp với vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh, hạn chế tình trạng thừa, thiếu cục bộ, không đảm bảo tiêu chuẩn, hoạt động kém hiệu quả.

Sáu là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Thành uỷ, trước hết là tăng cường trách nhiệm giám sát thường xuyên của các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ để kịp thời giúp cơ sở tháo gỡ những khó khăn; chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về nguyên tắc, vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước trong quá trình thực hiện.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất